Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Probi: Presentation av Probis Q1-rapport 2020

Påverkan av covid-19 i första kvartalet

Första kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 1,3 % under första kvartalet jämfört med
samma period föregående år och uppgick till 3 478 mkr (3 434).
Förvärvseffekter uppgår till 3,3%. Positiva valutaeffekter uppgår
till 1,2%, medan den organiska tillväxten var negativ med -3,2%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 197 mkr (244), vilket är
en minskning med 19% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen
uppgick till 5,7% (7,1%). Orsaken är framförallt effekter av covid-19
och lägre andel köldmedieförsäljning.

Resultat före skatt uppgick till 182 mkr (228). Finansnettot är i nivå
med tidigare år trots ökad belåning i samband med förvärv av ACD
Trade.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,05 kronor
(1,33 respektive 1,32), vilket är en minskning med 21%.

Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget
ACD Trade i Australien. Bolaget har en årlig omsättning på 540 mkr
med ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m
1 februari 2020 i koncernens redovisning.

Bolagets likviditet har varit fortsatt god under kvartalet och
bolagets balansräkning är stark med outnyttjade krediter uppgående
till 1 272 mkr (1 588).

Det andra kvartalet kommer att påverkas av effekter av covid-19.
Åtgärder har tagits avseende samtliga delar av verksamheten för att
parera en del av effekterna. Åtgärdsprogrammet kommer att få effekt
under det andra kvartalet och totalt räknar bolaget med
nettobesparingar på ca 250 mkr för år 2020.

På grund av rådande osäkerhet kring effekterna av covid-19 har
styrelsen beslutat att årsstämman senareläggs och föreslagit att
utdelningen halveras till 1,75 kr. Ny tid för årsstämma är den 25
juni 2020.

CEO kommenterar

Vi ska ta oss stärkta ur den här krisen

Årets första kvartal hade en stark inledning innan covid-19-pandemin
satte avtryck på den globala världsekonomin. Det är ett scenario som
vi inte kunde förutse, men som likväl är en verklighet som vi måste
förhålla oss till. Så fort vi insåg vidden av den uppkomna
situationen vidtogs nödvändiga åtgärder för att parera för dessa nya
marknadsförhållanden. Vår starka sammanhållning som kännetecknar
koncernen spelar en extra stor roll nu, då sådana här snabba
omställningar kräver lagarbete och lojalitet av våra medarbetare. De
är vår största tillgång och deras säkerhet och välmående kommer
alltid att vara av högsta prioritet.

Försäljningen under kvartalets två första månader följde våra
förväntningar fram till effekterna av covid-19 slog igenom under
andra halvan av mars månad. Totalt sett ligger nettoomsättningen
inklusive förvärv något högre än samma period föregående år.

Rörelsemarginalen för kvartalet har påverkats negativt och det är
framför allt två faktorer som har påverkat. Köldmediepriserna har
fortsatt att sjunka och ligger på en lägre nivå än föregående år. Vi
börjar dock ana en viss stabilisering av utvecklingen och priserna
ligger fortfarande på historiskt höga nivåer. Effekten av covid-19
påverkar naturligtvis också, där flertalet av de största marknaderna
som tillsammans utgör cirka 70 procent av omsättningen, har varit
näst intill helt nedstängda under delar av mars månad. Försäljningen
av luftkonditionering har ändå varit relativt stark under kvartalet,
speciellt i Centraleuropa, Östeuropa och Asia Pacific. Vårt
produktområde HVAC har därmed haft tillväxt under kvartalet
inkluderat effekter av förvärvet av ACD Trade i Australien vid årets
början. Inom OEM-verksamheten ser vi, trots att våra fabriker i Kina
och Italien fick stänga under en kortare period i februari respektive
mars, en liten ökning i försäljningen under kvartalet. Eftersom
Beijer Refs verksamhet anses vara en samhällsbärare - våra produkter
är nödvändiga för att livsmedelsnäringen ska fungera - håller
merparten av våra 450 filialer öppet för att kunna ge service och
underhåll, i vissa fall under mycket restriktiva former.

Vår bedömning är att effekterna av covid-19 kommer att påverka
verksamheten i ännu högre grad under andra kvartalet. Därför har vi
vidtagit åtgärder i form av kostnadsbesparingar. Exempel på sådana
åtgärder är att ledningen och flertalet anställda frivilligt sänkt
sina löner. Vidare har en stor andel av våra medarbetare tillfälligt
förkortad arbetstid, personalstyrkan har reducerats och större
investeringsprojekt har tillfälligt pausats. Därtill har vi
förhandlat om förbättrade villkor med våra leverantörer. Sammantaget
minskas vår kostnadsbas på såväl kort som lång sikt, samtidigt som vi
kan växla upp snabbt igen när marknaden vänder. Vi tror och hoppas
att tredje kvartalet blir mer stabilt och att marknaden har återgått
till ett mer normaliserat tillstånd i slutet av året.

Historiskt har Beijer Ref kommit ut starkare efter en kris. Vi
befinner oss i en bransch som är samhällsbärande och därmed stannar
verksamheten inte av trots att vi befinner oss i en extrem situation.
Under sådana här omständigheter kan det uppstå förvärvsmöjligheter
som annars inte hade varit möjliga. Vår e-handel har ökat markant
under den här perioden vilket ger oss en tydlig fingervisning om att
våra initiativ inom digitalisering har varit väl värda
investeringskostnaderna och här ska vi naturligtvis fortsätta att
satsa inför framtiden.

Beijer Ref har alltid varit och ska förbli en part som står för
stabilitet, i såväl goda som dåliga tider. På grund av rådande
covid-19-kris har styrelsen föreslagit att halvera utdelningen samt
skjuta på årsstämman till slutet av juni. Koncernens starka
balansräkning och kassaflöde ger oss trygghet även under rådande
omständigheter och vi är fast beslutna om att dra lärdomar av vad vi
genomgår nu, för att bli ännu bättre i den framtid som väntar. 2020
blir utmanande, men vi ser ljust på framtiden och står starka den dag
det vänder.

Per Bertland, CEO

Första kvartalet 2020

OMSÄTTNING

Beijer Ref ökade omsättningen med 1,3 procent till 3 478 mkr (3 434)
under första kvartalet 2020. Justerat för valutakursförändringar och
förvärv var den organiska omsättningsökningen negativ med -3,2
procent (7,8).

Orsaken är framförallt fallande priser på köldmedier samt effekter av
covid-19, där flertalet av de största marknaderna som tillsammans
utgör cirka 70 procent av omsättningen har varit näst intill helt
nedstängda under delar av mars månad. Bolaget bedömer att
omsättningen minskat med cirka 200 mkr till följd av covid-19. En
försvagad krona har lett till positiva valutakurseffekter på 41 mkr
(104), motsvarande 1,2 procent (4,3) eftersom merparten av bolagets
omsättning sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 197 mkr (244) under det första
kvartalet, vilket är en minskning med 19 procent. Positiva
valutakurseffekter ingår i rörelseresultatet med 3 mkr (8).
Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (7,1).

Det försämrade resultatet beror på lägre priser på köldmedier,
mixförskjutning till en högre andel luftkonditionering och effekter
av covid-19.

Resultatet före skatt var 182 mkr (228). Periodens resultat var 135
mkr (170). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,05
kronor (1,33).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet var 218 mkr 2020 jämfört med 278 mkr för 2019.
Förändringen beror på ett lägre resultat under kvartalet samt högre
andel betald skatt.

Rörelsekapitalet har under kvartalet ökat med 21 mkr jämfört med 42
mkr föregående år. Detta ger ett kassaflöde från den löpande
verksamheten på 197 mkr (236). Förändringen i rörelsekapital mellan
åren beror främst på mindre lageruppbyggnad under kvartalet.

Bolaget har vid periodens utgång beviljade kreditfaciliteter uppgående
till 4 044 mkr (4 114), varav outnyttjade krediter uppgår till 1 272
mkr (1 588). Av den totala kreditramen förfaller 70% i november 2020
och resterande del under 2022 och 2023.

INVESTERINGAR

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -218 mkr (-27)
och avser framförallt rörelseförvärv och investeringar i
anläggningstillgångar. Under första kvartalet förvärvade bolaget ACD
Trade och motsvarande period föregående år gjordes inga förvärv.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget
ACD Trade i Australien. Bolaget har en årlig omsättning på 540 mkr
med ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m
1 februari 2020 i koncernens redovisning. Med förvärvet blir Beijer
Ref en ännu starkare aktör i Australien och region Asia Pacific
kommer att stå för ca 20 procent av bolagets försäljning framöver.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Årets första kvartal har på många sätt präglats av det nya
covid-19-viruset och dess effekter på samhället och aktiemarknaden.
Vid ingången av 2020 var de makroekonomiska förutsättningarna
relativt goda, även om en viss avmattning kunde märkas.
Covid-19-virusets spridning kom dock att drastiskt förändra
förutsättningarna och marknaden reagerade med kraftiga börsfall och
sänkta räntenivåer. Så här långt har konsekvenserna varit betydande
och det är i dagsläget för tidigt att bedöma vilka sammantagna
effekter utbrottet kommer att ha på Beijer Ref. Från mitten av mars
och framåt har marknader representerande 70% av bolagets verksamheter
varit stängda. I Kina, som var först ut, är produktionen i full gång
och efterfrågan tilltagande. Fabriken i Italien är också öppen fr o m
6 april och har en god orderstock. Bolaget bedömer att omsättningen
minskat med cirka 200 mkr till följd av covid-19. Åtgärder har
vidtagits för att parera effekterna bland annat inom följande
områden:

· Justerade inköp och lageruppbyggnad samt förlängda kredittider

· Framskjutna investeringsplaner vid bolagets centrallager i Lyon,
Frankrike

· Förhandling med hyresvärdar

· Tillfälligt förkortad arbetstid för medarbetare

· Uppsägningar och sänkning av löner

Åtgärdsprogrammet kommer att få effekt från och med det andra
kvartalet och totalt räknar bolaget med nettobesparingar på ca 250
mkr under 2020.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman kommer att hållas i Malmö den 25 juni 2020. Lokal meddelas
senare. Av säkerhetsskäl kommer stämman att hållas så kort som
möjligt för att minska smittorisken. Mot bakgrund av den rådande
osäkerheten till följd av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat
att halvera förslaget om utdelning till årsstämman.

Styrelsen har som ambition att kalla aktieägarna till en extra
bol...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.