Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-22

Profoto delårsrapport Q2 2022

Stabil efterfrågan men intäkterna påverkade av försenade komponentleveranser – beräknas ej påverka helåret

Finansiell sammanfattning april – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 187m (172), en ökning med 8,6 procent. Organisk tillväxt justerat för valutaeffekter uppgick till -12,7 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 48m (36), en ökning med 33,2 procent och 7,0 procent justerat för valutaeffekter. EBIT-marginalen uppgick till 25,6 procent (20,9).
 • Justerad EBIT uppgick till SEK 46m (53). Justeringar under kvartalet avsåg reducerade förvärvskostnader om SEK 2m. Justeringar för det andra kvartalet 2021 avsåg kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 17m. Justerad EBIT-marginal för kvartalet uppgick till 24,5 procent (30,7).
 • Periodens resultat ökade till SEK 36m (22).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 39m (54).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 0,90 (0,56).

Finansiell sammanfattning januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 383m (325), en ökning med 17,9 procent. Organisk tillväxt justerat för valutaeffekter uppgick till 2,7 procent.
 • EBIT uppgick till SEK 103m (76), en ökning med 35,9 procent och 26,3 procent justerat för valutaeffekter. EBIT-marginalen uppgick till 26,8 procent (23,3).
 • Justerad EBIT förbättrades till SEK 111m (100). Justeringar för halvåret avsåg förvärvskostnader om SEK 8m. Justeringar för halvåret 2021 avsåg kostnader relaterade till börsintroduktion om SEK 25m. Justerad EBIT-marginal uppgick till 28,9 procent (30,9).
 • Periodens resultat ökade till SEK 76m (54).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEK 93m (96).
 • Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick till SEK 1,89 (1,34).

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Som ett led i strategin att expandera inom automatiserad e-handelsfotografering, förvärvade Profoto Holding AB (publ) samtliga aktier i det nederländska bolaget StyleShoots Holding B.V. den 6 april 2022. Köpeskillingen uppgick till EUR 18m på kontant- och skuldfri basis vilket motsvarade SEK 186m. Närmare information om förvärvet se not 6.
 • På årsstämman den 5 maj beslutades om en utdelning på SEK 140m vilket motsvarar SEK 3,50 per aktie som utbetalades den 12 maj.


Nyckeltal
Koncern

apr–juni 2022

apr–juni 2021

jan–juni 2022

jan–juni 2021
juli 2021
–juni 2022

Helår 2021
Nettoomsättning, SEKm187172383325791732
Nettoomsättning proforma*, SEKm192407365863820
EBIT, SEKm483610376239212
EBIT proforma*, SEKm3610376242215
EBIT-marginal, %25,620,926,823,330,228,9
EBIT-marginal proforma*, %19,025,320,928,126,2
Justerad EBIT, SEKm4653111100247237
Justerad EBIT-marginal, %24,530,728,930,931,332,3
Periodens resultat, SEKm36227654180158
Kassaflöde från den löpande verksamheten, SEKm
39

54

93

96

237

240
Nettoskuld, SEKm120-14120-14120-134
Nettoskuld/EBITDA LTM0,40-0,090,40-0,090,40-0,50
Resultat per aktie0,900,561,891,344,503,95


* Proforma inkluderar StyleShoots Holding B.V. som om förvärvet hade ägt rum 1 januari 2021.

Vd-kommentar
Stabil efterfrågan men intäkterna påverkade av försenade komponentleveranser – beräknas ej påverka helåret

Marknaden och orderläggningen har varit stabila under årets andra kvartal 2022. Tyvärr drabbades vi av försenade leveranser av komponenter under kvartalet vilket resulterade i en förskjutning av försäljningen från andra till tredje kvartalet. Detta beräknas inte påverka helåret. Totalt sett uppgick vår försäljning till SEK 187m, vilket var något högre än motsvarande kvartal föregående år och en tillväxt på 9 procent inklusive förvärvet av StyleShoots. Den organiska tillväxten justerat för valutaeffekter uppgick till -12,7 procent. Vår lönsamhet under kvartalet har varit fortsatt hög, en EBIT-marginal på strax över 25 procent. Det är en viss nedgång från tidigare höga nivåer som delvis är påverkad av förseningar av komponentleveranser och en lägre försäljningsnivå. Det är även påverkat av StyleShoots som har lägre marginaler än Profoto.

Förvärvet av StyleShoots stärker vårt e-handelserbjudande
Förvärvet av StyleShoots, som genomfördes i april, är strategiskt helt rätt eftersom det stärker vårt erbjudande mot e-handelsföretag. Detta är ett område där vi ser en stor fortsatt efterfrågan och möjlighet att driva vår tillväxt. Det Profoto kan tillföra StyleShoots är, som vi tidigare kommunicerat, vår erfarenhet av att växa, sälja och distribuera globalt. Under kvartalet har StyleShoots påbörjat arbetet med att etablera en egen försäljningsorganisation i USA och beräknas vara i gång under tredje kvartalet. StyleShoots har sedan tidigare en fin lönsamhet även om den inte är i nivå med Profotos. Dock kommer vi där att fokusera mer på tillväxt och produktutveckling än att öka lönsamheten i detta steg. Det finns stora möjligheter!

Två produktlanseringar under kvartalet
I slutet av detta kvartal har Profoto genomfört två produktlanseringar. Den ena är en ny remote control – Profoto Connect Pro – som har en ny och efterfrågad funktionalitet. Vi har också lanserat Profoto A2, en liten behändig och kraftfull blixt som är perfekt för fotografer on-location, t.ex porträtt- och bröllopsfotografer. Produkterna lanserades i slutet av kvartalet och genererade stort intresse vilket beräknas ha en positiv effekt på framtida försäljning.

Generellt sett har våra marknader i Europa varit stabila, liksom i Japan. Kina hade en svag förstärkning i juni, då en del städer öppnat upp gradvis efter att ha varit nedstängda under början av kvartalet. I USA såg vi dock under maj månad en viss avvaktan, för att sedan normaliseras igen under juni. Ser vi på våra olika kundsegment är efterfrågan fortfarande stark från varumärkesstudios, vilka står för en väsentlig del av Profotos volymer. Vi ser viss avvaktan från individuella fotografer på grund av inflations- och ränteoro och inte lika stark tillväxt i efterfrågan från breda e-handelsföretag.

Trygga i våra finansiella mål
Så vad ska man då tro om Profoto framöver? Vi känner oss trygga med våra finansiella mål, dvs att över tid uppnå en organisk nettoomsättningstillväxt på över 10 procent i konstant valuta och att ha en lönsamhet i form av EBIT-marginal mellan 25 och 30 procent. Vi ser fram emot att leverera ett starkare andra halvår.

Lansering av Share the Light
Vi fortsätter oförtröttligt med vår mission att stödja kreativa professionella fotografer att förverkliga sina ambitioner och det gör vi genom att utveckla och lansera nya produkter samt att vara en inspirationskälla för att skapa fantastiska foton med hjälp av ljussättning. Därför har vi lanserat Share the Light, ...

Författare MFN