Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Projektengagemang: Beslut vid Projektengagemangs årsstämma 19 maj 2020

Projektengagemang Sweden AB (publ), org. nr 556330-2602,
("Projektengagemang" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som bl.a.
valde styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2019,
beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade att
ingen utdelning ska utgå och att införa ett långsiktigt
incitamentsprogram. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från
stämman.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning
Stämman beslutade om att utdelning inte ska utgå och att tillgängliga
medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex (oförändrat)
och omvalde styrelseledamöterna Lars-Erik Blom, Per Göransson,
Per-Arne Gustavsson (f.n. också t.f. VD) och Carina Malmgren Heander
och nyvalde Christina Ragsten och Jon Risfelt. Per Göransson valdes
till styrelseordförande, samt att styrelsen inom sig gavs rätt att
utse annan styrelseledamot som styrelsens ordförande efter det att ny
VD utsetts efter den pågående VD-rekryteringen.

Britta Dalunde och Öystein Engebretsen hade avböjt omval.

Arvoden till styrelsen och revisor
Stämman beslutade om följande arvoden: 350 000 kronor till styrelsens
ordförande (oförändrat) och 175 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter (oförändrat), med undantag för t.f. VD Per-Arne
Gustavsson som inte erhåller styrelsearvode under den tid han
upprätthåller VD-posten. Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå
med 80 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 40 000
kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet
(oförändrat) och 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet
och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i
ersättningsutskottet (oförändrat). Revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning.

Revisor
Stämman beslutade att Bolaget ska som revisor ha ett registrerat
revisionsbolag och omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
för perioden till slutet av årsstämman 2021. Auktoriserade revisorn
Camilla Samuelsson kommer vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens föreslag om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram - prestationsbaserat Aktiesparprogram 2020 -
enligt styrelsens förslag.

Aktiesparprogram 2020
Det prestationsbaserade Aktiesparprogrammet 2020 omfattar ca 30
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen.

Deltagande i Aktiesparprogram 2020 förutsätter att deltagarna med egna
medel förvärvar aktier av serie B i Bolaget ("Sparaktier") till
marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst
4,2 procent till 12,5 procent av respektive deltagares årliga fasta
grundlön för 2020. Om Sparaktierna behålls under den fastställda
treåriga intjänandeperioden vilken löper från den 1 augusti 2020
("Intjänandeperioden") och vissa villkor är uppfyllda, bl.a. fortsatt
anställning inom koncernen under hela Intjänandeperioden, erhålls
vederlagsfritt en aktie av serie B i Bolaget under förutsättning att
aktiens totalavkastning ("TSR") är positiv under Intjänandeperioden,
samt - förutsatt att vissa prestationskrav uppfylls på årsbasis under
den treåriga Intjänandeperioden - ytterligare högst en till fyra
aktier av serie B i Bolaget. Det maximala antalet aktier av serie B i
Bolaget som kan tilldelas enligt Aktiesparprogram 2020 är begränsat
till 400 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1,6 procent av samtliga
aktier och cirka 0,5 procent av samtliga röster i Bolaget.

Den totala kostnaden beräknas till 6,5 Mkr exklusive sociala avgifter,
baserat på de antaganden som anges i förslaget och kostnaderna
sociala avgifter beräknas uppgå till högst cirka 2,0 Mkr. Kostnaderna
för Aktiesparprogram 2020, inklusive sociala avgifter, motsvarar
cirka en procent av Bolagets totala kostnader för löner och
ersättningar utifrån angivna antaganden.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att förvärva aktier av serie B i Bolaget.
Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm av högst 856 880 aktier av serie
B. Förvärv av aktier av serie B ska ske på Nasdaq Stockholm och till
ett pris per aktie av serie B inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Betalning för aktierna av serie B ska erläggas
kontant. Förvärv får ske i syfte att säkra Bolagets förpliktelser
(inklusive kostnader för sociala avgifter) i anledning av
Aktiesparprogram 2020 och andra av bolagsstämma beslutade
aktiebaserade incitamentsprogram.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
att överlåta högst 204 880 aktier av serie B i Bolaget för att
möjliggöra säkring av kostnader (inklusive kostnader för sociala
avgifter) och leverans för genomförandet av Bolagets Aktiesparprogram
2020 och andra av bolagsstämma beslutade aktiebaserade
incitamentsprogram. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm och till
ett pris per aktie av serie B inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq
Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag om överlåtelse av
högst 400 000 aktier av serie B i Bolaget (eller det högre antal
aktier av serie B som kan följa av omräkning enligt villkoren) till
deltagare i Aktiesparprogram 2020 som enligt villkoren har rätt att
erhålla aktier av serie B.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av
serie B

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier av serie B i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier av serie B
som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna
aktier av serie B i Bolaget.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av
tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att
framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på Bolagets
webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Göransson, Styrelseordförande
Tel: +46 73 901 29 12
E-post: per.goransson@pe.se

Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Om PE
PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och
arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara
lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och
industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2019
omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är
noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/projektengagemang/r/beslut-vid-projektengagem...
https://mb.cision.com/Main/13544/3116275/1250733.pdf

Författare Cision News