Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

PromikBook: Kallelse till extra bolagstämma i PromikBook AB (publ)

Aktieägarna i PromikBook AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma den 27 februari 2020 kl.11.00 i bolagets lokaler,
Gullbergs Strandgata 36D i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl.
10.30 och avbryts när stämman öppnas.

Den extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran
från aktieägaren Euro Finans AB ("Euro Finans"), representerande
cirka 90,01 procent av antalet utestående aktier och röster i
PromikBook AB (publ) per dagen för denna kallelse. Euro Finans har
begärt extra bolagsstämma för att besluta om val av
styrelseledamöter.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 21 februari 2020, dels senast den 21 februari

2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra
bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till PromikBook AB, c/o
Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via
e-post till promikbook@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn,
adress, person- eller organisationsnummer samt

telefon dagtid. Vi ser gärna att det i anmälan även, i förekommande
fall, anges antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan
kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse
erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. Aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå,

måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 21 februari 2020 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.Fullmakt.Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud
ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk
person ska kopia av

registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos
den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska
personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt
i original samt registreringsbevis ochandra behörighetshandlingar
vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 21
februari 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte
insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga
behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos bolaget och kommer även att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats, www.promikbook.com, och sänds på
begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

10. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

11. Avslutning

Euro Finans kommer att inkomma med förslag avseende ärendena 7-9 på
dagordningen senast vid bolagsstämman.Beslut om bemyndigande för VD
att besluta om justering av besluten (punkt 10) Styrelsen föreslår
att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören,
eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att
vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra
bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är
erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen. Kopior av kallelsen och fullmaktsformulär
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter. För information om hur dina
personuppgifter behandlas se:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i februari 2020

PromikBook AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promikbook/r/kallelse-till-extra-bolagstamma-...
https://mb.cision.com/Main/11616/3019139/1181162.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.