Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-20

Promore Pharma: Delårsrapport januari - juni 2018

Perioden april - juni

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
· Periodens rörelseresultat uppgick till -10,7 (8,5) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -9,8 (10,5) MSEK motsvarande
SEK -0,48 (0,69) per aktie

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 (10,7)
MSEK

· Likvida medel uppgick till 46,0 (14,7) MSEK
Perioden januari - juni

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
· Periodens rörelseresultat uppgick till -18,7 (5,3) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -17,7 (7,2) MSEK motsvarande
SEK -0,88 (0,53) per aktie

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,4 (7,9)
MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari - juni

· Cellastra Incs option att erhålla en licens för kommersialisering
av PXL01 i Nordamerika löpte ut.

· Bolaget återfick tillverkningsrättigheterna för PXL01
· Utlicensieringsavtal avseende PXL01 tecknades med PharmaResearch
Products Ltd ("PRP") innebärandes att PRP finansierar utvecklingen av
ett läkemedel för att förebygga fibroser vid ryggradskirurgi

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Godkännande för fas IIb-studie med LL-37 för behandling av venösa
bensår erhölls från Läkemedelsverket.

VD har ordet

Det första halvåret har präglats av fortsatt förberedande arbete för
våra två kliniska utvecklingsprogram - PHSU03, som är en fas
III-studie med vår ledande läkemedelskandidat PXL01 för förebyggande
av adherenser vid sen- och nervreparation i handen, och HEAL LL-37,
som är en fas II-studie med vårt andra prioriterade kliniska projekt
LL-37 för behandling av venösa bensår. Vår målsättning är att påbörja
båda dessa internationella studier under innevarande år. Det första
halvårets aktiviteter resulterade efter periodens slut i juli i ett
godkännande från det svenska Läkemedelsverket att påbörja HEAL LL-37.
Jag vill ta tillfället i akt att tacka teamet för ett mycket gott
arbete, där man löst de utmaningar man ställts inför, bland annat
genom ett mycket välfungerande samarbete med APL
(kontraktstillverkare) och PCG (kontraktsforskningsföretag).

Kliniska utvecklingsprojekt av denna typ är komplexa och är alltid
förknippade med många olika osäkerheter som kan påverka tidslinjen,
vilket är mer påtagligt i PXL01-programmet där många fler
kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag är delaktiga.
Vi har fortsatt en målsättning att kunna lämna in nationella kliniska
prövningsansökningar under 2018 och ta fas III-studien med PXL01 till
nästa nivå.

Vi har dock under de senaste månaderna arbetat intensivt med att lösa
ett antal prövningstekniska problem. Vi arbetar ständigt med att
finjustera koordinationen mellan de olika läkemedelstillverkare som
bidrar till produktionen av vårt försöksläkemedel. Vårt team har även
lagt ned mycket tid och engagemang i selektion av de sjukhus som vi
tror på ett optimalt sätt kan bidra till rekryteringen av patienter i
denna multinationella fas III-prövning. Dessa utmaningar påverkar på
intet sätt projektets övergripande målsättningar, men kan möjligen
komma att resultera i viss försening av projektet. Vi kommer under
det hösten att arbeta för att eliminera dessa osäkerheter.

Under det andra kvartalet tecknade vi ett utlicensieringsavtal med det
koreanska bolaget PharmaResearch Products Ltd. (PRP) rörande
användning av PXL01 vid ryggradskirurgi. Vi ser en rad potentiella
tillämpningar för PXL01. Promore Pharma har begränsade resurser, och
vi anser därför att investeringar i vår teknologi och våra produkter
från strategiska och kompetenta partners är en attraktiv möjlighet
för oss att bredda användningen av vår teknologibas. På det sättet
kan vi ta fler produkter till marknad och därigenom höja värdet på
vår verksamhet.

Avtalet som vi tecknade med PRP innebär att PRP fullt ut kommer att
finansiera den globala utvecklingen av PXL01 för att förebygga
fibroser efter kirurgisk behandling av diskbråck (Degenerative disc
disorder, DDD). Avtalet ger Promore Pharma en andel i eventuella
milstolpsbetalningar till PRP och en tvåsiffrig royaltyersättning
från den globala försäljningen av produkten. Avtalet var således ett
viktigt steg i vår strategi att utveckla våra produktkandidater för
flera indikationer.

Vi bedömer att den aggregerade marknadspotentialen för Promore Pharmas
produktkandidater uppgår till mer än 1 miljard USD årligen, när vi
inkluderar möjligheter till indikationsbreddning, som till exempel
diskbråck, ärrbildning på hud och post-

kirurgiska adherenser efter andra minimalt invasiva kirurgiska
ingrepp. Vi ser även inom LL-37-programmet att det finns stor
potential för indikationsbreddning mot exempelvis diabetesfotsår.

Under det andra kvartalet hade vi även vår ordinarie bolagsstämma, och
som VD för Promore Pharma, är jag mycket glad och tacksam att
bolagets styrelse återvaldes. Styrelsen består idag av Göran
Pettersson (styrelsens ordförande), Marianne Dicander Alexandersson,
Torsten Goesch, Satyendra Kumar och Göran Linder. Jag känner att den
nuvarande styrelsen och bolagets ledning har utvecklats till ett
starkt och dynamiskt team med målsättningen att positionera bolaget
som pionjär inom behandling av sår och förebyggande av ärr och
adherenser.

Jag vill avslutningsvis tacka för ditt intresse för Promore Pharma.

Solna, 20 augusti 2018

Jonas Ekblom

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas
för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk
fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser
även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra
angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på
hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq
First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20
augusti 2018 kl. 16.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/15813/2596329/894456.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.