Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Promore Pharma: Kallelse till årsstämma i Promore Pharma AB (publ)

Promore Pharma AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 26 maj 2020
klockan 14.00 i Advokaterna Liman & Partners lokaler, Grev Turegatan
38, Stockholm. Registreringen börjar klockan 13.30.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 19 maj 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post på
adress info@promorepharma.com, per post på adress Promore Pharma AB,
Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna,
Sverige eller per telefon 08-124 548 59. Vid anmälan vänligen uppge
namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid samt antal biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att
ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta
registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2020. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även
tillgängligt på bolagets webbplats www.promorepharma.com senast från
och med tre veckor före stämman. Den som företräder juridisk person
ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan
tillämplig behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress
i god tid före stämman.

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter för att minska risken för
spridning av det nya coronaviruset vill bolaget uppmana alla
aktieägare att noga överväga möjligheten att i stället för att
närvara fysiskt vid stämman delta via ombud. Bolaget följer
utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare
försiktighetsåtgärder om det behövs.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Anförande av den verkställande direktören

8. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande
direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisor och revisorssuppleant

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i
förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant

12. Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020)

13. Beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2020

14. Beslut om emissionsbemyndigande

15. Stämmans avslutande

valberedningens Beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter: Per
Lönn, representerande PharmaResearch Products Ltd (valberedningens
ordförande), David Sundin, representerande Midroc New Technology AB,
Graham Fagg, representerande Rosetta Capital IV S.à r.l. och Göran
Pettersson, Promore Pharma AB:s (publ) styrelseordförande.

Val av ordförande på stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna
Liman & Partners, utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisor och revisorssuppleant (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår att bolaget ska utse en revisor utan
revisorssuppleant.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 250 000 kronor till
styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga
styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i
förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant (punkt
11)

Valberedningen föreslår omval av styrelsen i sin helhet, det vill säga
omval av Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra
Kumar, Göran Linder, Göran Pettersson och Kerstin Valinder
Strinnholm. Till styrelseordförande föreslås omval av Göran
Pettersson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på
bolagets webbplats, www.promorepharma.com.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget
Finnhammars Revisionsbyrå AB omväljs till revisor. Finnhammars
Revisionsbyrå AB har meddelat att, om valberedningens förslag blir
stämmans val, den auktoriserade revisorn Per-Olov Strand kommer att
utses som huvudansvarig för revisionen.

styrelsens Beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets
ansamlade förlust balanseras i ny räkning.

Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020) (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett prestationsbaserat
incitamentsprogram ("LTI 2020") för vissa anställda och konsulter i
Promore Pharma AB ("Bolaget"). Om årsstämman beslutar om LTI 2020
avser styrelsen att senast på årsstämman 2023 informera om målnivåer
och utfall.

Sammanfattning och motiv

Programmet omfattar maximalt tre nuvarande anställda och konsulter i
Bolaget ("Deltagarna"). Styrelsen kan också, om styrelsen anser att
det ligger i Bolagets intresse, erbjuda en eller fler nykontrakterade
anställda eller konsulter (eller i förekommande fall en nuvarande
anställd eller konsult som inte inledningsvis erbjudits deltagande i
LTI 2020) att delta i LTI 2020 under de villkor som beskrivs här i.
Efter en intjänandeperiod om tre år kommer deltagarna vederlagsfritt
tilldelas teckningsoptioner i Bolaget förutsatt att vissa
intjänandevillkor är uppfyllda ("Prestationsaktierätt"). För att
dessa s.k. Prestationsaktierätter ska berättiga deltagaren
tilldelning krävs att Deltagarna valt att bibehålla deras uppdrag i
Bolaget under en Intjäningsperiod. För att tilldelning ska ske krävs
att prestationsmål baserat på fastställda milestones uppnås.

Motiven till styrelsens förslag om LTI 2020 är att stärka Bolagets
förmåga att behålla sin personalstyrka, sprida och öka aktieägandet
bland Deltagare samt säkerställa ett gemensamt fokus på långsiktig
värdetillväxt för aktieägarna vilket gör att aktieägare och Deltagare
får samma mål. Genom ett prestationsbaserat incitamentsprogram kan
Deltagarnas ersättning knytas till Bolagets framtida utveckling. Den
långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och
Deltagare får samma mål.

För att möjliggöra implementationen av LTI 2020 på ett
kostnadseffektivt sätt är styrelsens förslag för LTI 2020 villkorat
av att årsstämman också beslutar om de leverans- och säkringsmetoder
som föreslås under punkt 13 a) - c) i agendan.

Prestationsaktierätt

Prestationsaktierätterna innebär att Deltagare i programmet är
berättigade att för varje Prestationsaktierätt förvärva en
teckningsoption i Bolaget med en rätt för dess innehavare att
förvärva en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens
kvotvärde (0.04 kronor), under förutsättning att nedan angivna
intjänandevillkor är uppfyllda ("Prestationsaktierätt").
Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt.

Deltagarvillkor för LTI 2020

LTI 2020 omfattar maximalt tre nuvarande anställda och konsulter i
Bolaget samt ytterligare anställda eller konsulter som styrelsen
beslutar erbjuda deltagande i programmet ("Deltagarna"), som fördelas
in i fyra kategorier enligt följande:

Kategori 1: En deltagare - Den verkställande direktören

Kategori 2: En deltagare - CSO

Kategori 3: En deltagare - CFO

Kategori 4: En eller fler deltagare - Eventuellt ytterligare Deltagare

Deltagare i respektive kategori kan få tilldelning av maximalt
följande antal Prestationsaktierätter:

Kategori 1: 600 000 Prestationsaktierätter

Kategori 2: 360 000 Prestationsaktierätter

Kategori 3: 240 000 Prestationsaktierätter

Kategori 4: Upp till 200 000 Prestationsaktierätter (det totala antalet Prestationsaktierätter som kan tilldelas alla Deltagare i Kategori 4 får aldrig överstiga 200 000).

Intjänandevillkor

För att Deltagaren ska kunna utnyttja sina Prestationsaktierätter och
erhålla tilldelning krävs att följande intjänandevillkor uppfyllts:

Bibehållet uppdrag

Deltagaren ska stå till Bolagets förfogande att utföra Deltagarens
uppdrag som Bolaget från tid till annan begär till och med
offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första
kvartalet 2023, eller om ingen sådan rapport tillkännages, 1 juni
2023 ("Intjänandeperioden").

Prestation

Deltagaren erhåller rätten att utnyttja 25 procent av
Prestationsaktierätterna som tilldelats Deltagaren för fullgörandet
av vart och ett av fyra fastställda prestationsmål baserade på att
Bolaget uppnår vissa milestones ("Prestationsmålen"). Målsättningarna
relaterar till prestationen och utvecklingen av Bolagets två program
i sent skede av klinisk utveckling, LL-37 och PXL01. Prestationsmålen
ska också anses uppnådda om det sker en kontrollägarförändring i
Bolaget.

Återvinnande av rätt att utnyttja Prestationsaktierätt

Om Deltagaren inte har rätt att utnyttja en del av de tilldelade
Prestationsaktierätterna på grund av att ett eller flera
Prestationsmål inte uppnåtts, kan Deltagaren återvinna rätten att
utnyttja Prestationsaktierätterna vid en väsentlig aktiekursuppgång
under den period Prestationsmålet skulle ha upp...

Författare Cision News