Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

Promore Pharma: Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 21 maj 2019

STOCKHOLM, 21 maj, 2019 - Promore Pharma AB höll under tisdagen den 21
maj 2019 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den
ansamlade förlusten om 38 651 946 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade om nyval av Kerstin Valinder Strinnholm samt omval
av Marianne Dicander Alexandersson, Torsten Goesch, Satyendra Kumar,
Göran Linder och Göran Pettersson till styrelseledamöter. Stämman
omvalde Göran Pettersson till styrelsens ordförande.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Finnhammars
Revisionsbyrå AB till revisor.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett
styrelsearvode ska utgå om totalt 850 000 kronor, varav oförändrat
250 000 kronor utgår till styrelsens ordförande,150 000 kronor
vardera till oberoende styrelseledamöter och 100 000 kronor vardera
till styrelseledamöter som är anställda av större aktieägare i
bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission
av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen kan besluta om emission med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller
teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle,
med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antalet aktier som
konvertibler ska berättiga till respektive antalet aktier som ska
kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska
sammanlagt uppgå till högst 4 047 000 nya aktier, motsvarande en
utspädning om cirka 20 procent.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller
kapitalanskaffningar.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 15.30 CET.

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla
flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: Certifiedadviser@redeye.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/kommunike-fran-promore-pharm...
https://mb.cision.com/Main/15813/2820717/1049294.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.