Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Promore Pharma: Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 26 maj 2020

STOCKHOLM, 26 maj, 2020 - Promore Pharma AB höll under tisdagen den 26
maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.promorepharma.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tillgängliga
vinstmedel om 58 376 348 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av Marianne Dicander Alexandersson, Torsten
Goesch, Satyendra Kumar, Göran Linder, Göran Pettersson och Kerstin
Valinder Strinnholm till styrelseledamöter. Stämman omvalde Göran
Pettersson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Finnhammars
Revisionsbyrå AB till revisor.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett
styrelsearvode ska utgå om totalt 1 000 000 kronor, varav 250 000
kronor utgår till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera
till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare (LTI
2020)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
prestationsbaserat incitamentsprogram ("LTI 2020") för vissa
anställda och konsulter i Promore Pharma AB ("Bolaget"). Programmets
längd är ungefär tre år och kommer att erbjudas tre nuvarande
anställda eller konsulter, eller nyanställda personer, i Bolaget.

Maximalt 1 400 000 Prestationsaktierätter kan tilldelas deltagarna,
vilket motsvarar cirka 3,7 procent av utestående aktier och röster i
Bolaget. Deltagaren erhåller rätt att utnyttja 25 procent av
Prestationsaktierätterna som tilldelats Deltagaren för fullgörandet
av vart och ett av fyra fastställda prestationsmål baserade på att
Bolaget uppnår vissa milestones ("Prestationsmålen"). Målsättningarna
relaterar till prestationen och utvecklingen av Bolagets två program
i sent skede av klinisk utveckling, LL-37 och PXL01. Prestationsmålen
ska också anses uppnådda om det sker en kontrollägarförändring i
Bolaget. Om deltagaren inte har rätt att utnyttja en del av de
tilldelade Prestationsaktierätterna på grund av att ett eller flera
Prestationsmål inte uppnåtts, kan Deltagaren återvinna rätten att
utnyttja Prestationsaktierätterna vid en väsentlig aktiekursuppgång
under den period Prestationsmålet skulle ha uppnåtts

Till följd av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna kommer
Bolagets likviditet enbart påverkas av administrativa kostnader och
moms som uppstår i relation till LTI 2020.

Säkringsåtgärder med anledning av LTI 2020

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om riktad
emission av 1 800 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya
aktier i bolaget.

Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska
ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, således kommer
aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka
med maximalt 72 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptioner ska,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget
(Promore Pharma AB).

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget
önskar implementera LTI 2020.

Överlåtelse av teckningsoptionerna får ske till deltagarna i LTI 2020
i enlighet med villkoren för LTI 2020 och till en tredje part för att
täcka kostnader för LTI 2020.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen kan besluta om emission med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller
teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle,
med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antalet aktier som
konvertibler ska berättiga till respektive antalet aktier som ska
kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska
sammanlagt uppgå till högst 7 285 672 nya aktier, motsvarande en
utspädning om cirka 20 procent.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller
kapitalanskaffningar.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 15.00 CET.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla
flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet med ensereptide (PXL01)
som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser
(sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas
III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen.
Ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av
kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/kommunike-fran-promore-pharm...
https://mb.cision.com/Main/15813/3120100/1253782.pdf

Författare Cision News