Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-16

Promore Pharma: Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
· Periodens rörelseresultat uppgick till -7,9 (-3,2) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -7.9 (-3,3) MSEK motsvarande
SEK -0,39 (-0,24) per aktie

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8.5
(-2,8) MSEK

· Likvida medel uppgick till 54,4 (3,8) MSEK
Väsentliga händelser under perioden januari - mars

· Cellastra Incs option att erhålla en licens för kommersialisering
av PXL01 i Nordamerika löpte ut.

· Bolaget återfick tillverkningsrättigheterna för PXL01
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Utlicensieringsavtal avseende PXL01 tecknades med PRP
innebärandes att PharmaResearch Products Ltd finansierar utvecklingen
av ett läkemedel för att förebygga fibroser vid ryggradskirurgi

VD har ordet

Promore Pharmas projektportfölj består av terapeutiska peptider, var
och en med ett betydande medicinskt värde i ett stort antal olika
indikationer för den bioaktiva sårvårdsmarknaden. Dessa läkemedel är
ämnade för lokal behandling vilket gör att risken för allvarliga
biverkningar är låg i jämförelse med andra läkemedelskategorier. Vi
arbetar med att positionera bolaget som pionjär inom behandling av
sår och förebyggande av ärr och adherenser och vi bedömer att den
aggregerade marknadspotentialen för Promore Pharmas produktkandidater
uppgår till mer än 1 miljard USD årligen, om möjligheter till
indikationsbreddning, som till exempel diskbråck, ärrbildning på hud
och postkirurgiska adherenser efter andra minimalt invasiva
kirurgiska ingrepp inkluderas. Vi ser en rad potentiella
tillämpningar för PXL01. Promore Pharma har begränsade resurser och
vi anser därför att investeringar i vår teknologi och våra produkter
från strategiska och kompetenta partners är en attraktiv möjlighet
för oss att bredda användningen av vår teknologibas. På det sättet
kan vi ta fler produkter till marknad och därigenom höja värdet på
vår verksamhet. I det sammanhanget är det utlicensieringsavtal vi
nyligen tecknade med PharmaResearch Products Ltd (PRP) avseende
ryggradskirurgi särskilt glädjande och i linje med vår strategi.
Avtalet innebär att PRP kommer att fullt ut finansiera utvecklingen
av PXL01 för att förebygga fibroser efter kirurgisk behandling av
diskbråck (degenerative disc disorder, DDD). Avtalet ger Promore
Pharma en andel i eventuella milstolpsbetalningar till PRP och en
tvåsiffrig royaltyersättning från den globala försäljningen av
produkten. Som en del i det ursprungliga avtalet mellan våra företag
från mars 2016 fick PRP rätten att utveckla och kommersialisera en
medicinskteknisk produkt för ryggradskirurgi för vissa asiatiska
marknader och genom det nya avtalet utvidgar vi vår strategiska
allians.

Det första kvartalet har präglats av fortsatt förberedande arbete för
våra två kliniska prövningsprogram; PHSU03, en fas III-studie med
PXL01 för förebyggande av adherenser vid sen- och nervreparation i
handen och HEAL LL-37, en fas II-studie med LL-37 för behandling av
venösa bensår. Vår målsättning är att påbörja båda dessa
internationella kliniska studier under innevarande år. Ett viktigt
fokusområde har varit att detaljplanera och genomföra viktiga steg av
tillverkning av försöksprodukter för båda dessa kliniska prövningar.
Tillverkningen av bolagets försöksläkemedel genomförs av ett
multinationellt nätverk av externa produkt- och service-leverantörer.
Ett annat viktigt fokusområde har varit - och är - arbetet med att
identifiera kliniker runtom i Europa som på ett optimalt kan bidra
till att rekrytera patienter till dessa båda kliniska prövningar.

Vid en analys av omvärlden och av bolagets konkurrenssituation visar
intresset för bioaktiv sårvård kontinuerligt ökar. Utvecklingen av
nya sårvårdsprodukter sker tvärvetenskapligt och nya produkter
utvecklas inom flera olika kategorier - som förskrivaningsläkemedel,
medicintekniska produkter och så kallade OTC-produkter. Antalet
patent som årligen inlämnas inom sårvårdsområdet har ständigt ökat
under de senaste tio åren. Vi får kontinuerligt förslag på
strategiska samarbeten och förfrågningar om ytterligare tillämpningar
av våra produkter. Jag tolkar detta som ett starkt tecken på att
intresset för Promore Pharma ökar då vi bedriver läkemedelsutveckling
för sjukdomstillstånd som idag saknar effektiva behandlingar. Vår
styrelse och ledning är fast beslutna att bygga Promore Pharma med
smarta partnerskap för att bli ett tongivande bioteknikbolag inom
bioaktiv sårvård. Vi är övertygade om att detta på medellång sikt
kommer att resultera i en påtaglig värdeexpansion.

Solna 16 maj 2018

Jonas Ekblom
VD

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharmas två projekt, PXL01 och LL-37, är i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas
för att stimulera läkning av kroniska sår, förbereds för en klinisk
fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser
även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra
angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på
hud och behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq
First North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj
2018 kl. 14.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-ab--publ--dela...
http://mb.cision.com/Main/15813/2522116/842295.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.