Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-04

Promore Pharma: Promore Pharma genomför en företrädesemission om cirka 75 MSEK, garanterad upp till 80 procent, och tidig...

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER
DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i Promore Pharma AB (publ) ("Promore Pharma" eller
"Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om totalt 75 MSEK
före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen är garanterad upp till 80 procent genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden, inklusive pro rata
åtagande från Bolagets största aktieägare Midroc New Technology AB.
Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt
framgångsrik utveckling av Promore Pharmas två läkemedelskandidater i
enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Vidare tidigarelägger
Promore Pharma sin rapport för tredje kvartalet 2019 till den 22
november 2019.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma
den 22 oktober 2019. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs
genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt
framgångsrik utveckling av Promore Pharmas två läkemedelskandidater i
enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Promore Pharma är ett
biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade
läkemedelskandidater för bioaktiv sårbehandling med ett tydligt fokus
på två läkemedelskandidater, PXL01 och LL-37, som båda är i sen
klinisk utvecklingsfas. Vid full teckning förväntas nettolikviden
från Företrädesemissionen (inklusive kostnader för garantiåtaganden)
uppgå till cirka 63 MSEK. Nettolikviden kommer primärt att användas
för att färdigställa den pågående fas IIb-studien för LL-37 (HEAL
LL-37), slutföra förberedelserna för den planerade fas III-studien
för PXL01 (PHSU03) samt patentkostnader, motsvarande sammanlagt cirka
40 MSEK. Förberedelsekostnader för PHSU03 utgörs bland annat av
tillverkningskostnader, ansökningskostnader hos myndigheter och
milstolpsbetalning till Technomark när godkännande erhålls för att
starta studien. Ytterligare kapital kommer dock att krävas för att
kunna påbörja rekryteringen av patienter och fullföljandet av PHSU03
studien. Överskjutande del av nettolikviden kommer att användas för
allmänna företagsändamål, däribland för att täcka centrala och
administrativa kostnader.

Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen

De föreslagna emissionsvillkoren gör gällande att för varje (1)
innehavd aktie per avstämningsdagen den 6 oktober 2019 erhålls en (1)
teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) ny aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 3,71 SEK. Totalt
kommer högst 20 235 090 aktier emitteras inom ramen för
Företrädesemissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 75
MSEK före emissionskostnader. Om inte samtliga aktier tecknas med
stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom
ramen för emissionens högsta belopp ske i första hand till de som
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och vid överteckning i
förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter i
Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat
aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och för
det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till
det antal aktier som var och en har tecknat och om detta inte är
möjligt, genom lottning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
teckningstiden.

Preliminär tidsplan för Förträdesemissionen

· 22 oktober 2019: Extra bolagstämma
· 6 november 2019: Avstämningsdag för deltagande i
Företrädesemissionen

· 4 november 2019: Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i
Företrädesemissionen

· 12 november 2019: Offentliggörande av prospekt
· 13 - 28 november 2019: Teckningsperiod
· 13 - 26 november 2019: Handel i teckningsrätter
· 3 december 2019: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
Företrädesemissionen

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer totalt 20 235 090
aktier emitteras till teckningskurs om 3,71 SEK per aktie och därmed
tillföra Bolaget sammanlagt cirka 75 MSEK före emissionskostnader.
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital
att öka med 809 403,60 SEK och uppgå till sammanlagt 1 618 807,20
SEK. Antalet aktier ökas med högst 20 235 090 aktier till högst 40
470 180 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i
Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 50 procent.
Aktieägare har möjlighet att finansiellt kompensera sig för
utspädningseffekten genom att avyttra sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Midroc New Technology AB, som innehar cirka 33,7 procent av Bolagets
utestående aktier, och PharmaResearch Products Ltd, som innehar cirka
23,6 procent av Bolagets utestående aktier, har förbundit sig att
teckna aktier för cirka 25 MSEK, motsvarande sin pro rata andel,
respektive 10 MSEK i Företrädesemissionen. Totalt uppgår dessa
teckningsåtaganden till cirka 35 MSEK, motsvarande 47,0 procent av
Företrädesemissionen.

Därutöver har Promore Pharma erhållit emissionsgarantier från externa
investerare om upp till cirka 25 MSEK, motsvarande upp till 33,0
procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är Företrädesemissionen
därmed garanterad upp till ett belopp om cirka 60 MSEK, motsvarande
cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
Företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 22 oktober 2019,
kl 14:00 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer
att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt

Bolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med
Företrädesemissionen. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på
Bolagets hemsida (www.promorepharma.com), ABG Sundal Colliers hemsida
(www.abgsc.com), samt Mangold Fondkommissions hemsida
(www.mangold.se).

Tidigareläggning av rapport för det tredje kvartalet 2019

Promore Pharma har mot bakgrund av tidsplanen för Företrädesemissionen
beslutat att tidigarelägga sin rapport för det tredje kvartalet 2019.
Rapporten som omfattar perioden januari till och med september 2019
kommer att offentliggöras den 22 november 2019 istället för som
tidigare kommunicerats den 29 november 2019.

Finansiell och legal rådgivare

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare för Promore Pharma i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information

Vänligen besök www.promorepharma.com eller kontakta:

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Promore Pharma AB
(publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 4 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: Certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera
läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Promore
Pharma i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller
uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som
avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är
undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i
dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller
säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från
registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av
registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett
offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras
eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller
till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller
distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och
förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Promore Pharma har inte g...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.