Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Promore Pharma: Promore Pharma offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ ELLER SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I
STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Prospektet avseende den företrädesemission om 75 MSEK som Promore
Pharma AB (publ) ("Promore Pharma" eller "Bolaget") har idag, den 12
november 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och
finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.promorepharma.com,
samt på ABG Sundal Collier ABs hemsida, www.abgsc.com, och på Mangold
Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se. Prospektet kommer även
finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter hålls
tillgängliga på Promore Pharmas respektive Mangold Fondkommission
AB:s hemsida från och med teckningstidens första dag (13 november
2019).

Indikativ tidplan

· 6 november 2019: Avstämningsdag för deltagande i
företrädesemissionen

· 12 november 2019: Offentliggörande av prospekt
· 13 - 28 november 2019: Teckningsperiod
· 13 - 26 november 2019: Handel i teckningsrätter
· 3 december 2019: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
företrädesemissionen

Finansiell och legal rådgivare

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Promore Pharma i samband med
företrädesemissionen.

För ytterligare information

Vänligen besök www.promorepharma.com eller kontakta:

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: [+46] 708 55 38 05
E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Prospektet finns tillgängligt via nedanstående länk:
https://www.promorepharma.com/sv/foretradesemission-2019/

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 12 november 2019 kl 10.00.

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårvård genom att utveckla flera
läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning, förbereds för
kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska
sår, har påbörjat en klinisk fas IIb-studie på patienter med
svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Promore
Pharma i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller
uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som
avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är
undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i
dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller
säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från
registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av
registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett
offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i
detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras
eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller
till USA, Kanada, Japan, Sydafrika, Australien, Hongkong, Nya
Zeeland, Schweiz eller Singapore eller någon annan jurisdiktion där
offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av
informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Promore Pharma har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av
värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje
EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat
material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast
till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta
dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast
att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i)
personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar
och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i
artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I
Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta
meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att
involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer
ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte
eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden
baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker
och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många
olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår
av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter,
eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den
faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de
uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon
skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta
pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du
bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och
framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas
endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att
förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över,
uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av
något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som
inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i
detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-offentliggor-...
https://mb.cision.com/Main/15813/2959381/1139753.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.