Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Provide IT: Bokslutskommuniké 2019/2020

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 2019/2020
1 januari - 31 mars 2020.

Totala intäkter uppgick till 6 299(5 602) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för
aktiegåva uppgick till 494 (256*) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 494 (115) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 383 (94*) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,057 (0,014*) SEK.

Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten
till ca 12,4 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR APRIL 2019 - MARS 2020
1 april 2019 - 31 mars 2020.
Totala intäkter uppgick till 23 137 (19 818) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för
aktiegåva** uppgick till 1 658 (2 449) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 516 (2 034) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 1 158** (1 550**) TSEK.
Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till
0,174** (0,232**) SEK.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020
motsvarande vinsten efter skatt.

* Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten
och är därmed en extraordinär kostnad. Under det fjärde kvartalet
2018/2019

belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 141 TSEK på grund
av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till
bolagets anställda.

**Under räkenskapsåret 2019/2020 belastades rörelseresultatet med
sociala avgifter på 142 TSEK på grund av överlåtelse av aktier
vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda.
Sociala avgifter från aktieöverlåtelser belastade även räkenskapsåret
2018/2019 på 415 TSEK.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

19 mars 2020:

Bolaget har likviderat sista andelarna, ca 7,7 MSEK, i räntefonden
Nordea Institutionell kortränta. Bolaget vill inte äga värdepapper
under dessa turbulenta tider

HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

9 april 2020

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB
som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter
Klein har enligt plan vederlagsfritt överlåtit 8 891 aktier
vardera(tillsammans 17 782 aktier) till anställda i bolaget. Bolaget
kommer belastas med sociala avgifter på cirka 16 TSEK under bolagets
första kvartal(april-juni 2020) då transaktionerna skattemässigt
behandlas som löneförmån. Bolaget kommunicerade om aktiegåvorna den 7
juli 2016.

VD HAR ORDET

De fjärde och sista kvartalet, januari-mars 2020, resulterade i en
omsättningstillväxt på ca 12,4 procent och en vinsttillväxt 87,7
procent. Räkenskapsårets utfall är en omsättningstillväxt på ca 16,7
procent med en negativ vinstutveckling. I dessa beräkningar har vi
bortsett från extraordinära kostnader som sociala avgifter för
aktiegåvor. Bolaget hade beräknat en högre tillväxt för kvartalet och
därmed helåret. I förra kvartalsrapporten meddelade bolaget marknaden
att lönsamheten för kommande kvartal blir bättre. Detta uppnåddes
inte på grund av följande orsaker: förseningar i kunduppdrag,
svårigheter vid uthyrning av konsulter och en betydligt svagare
efterfråga av bolagets tjänster i slutet på kvartalet på grund av
Covid-19.

Bolaget beräknar fortsatt svag lönsamhet i kommande kvartal,
april-juni 2020, på grund av negativ påverkan från spridningen av
Covid-19, dvs. en lägre efterfråga av bolagets tjänster och högre
konkurrens bland potentiella kunduppdrag.

Bolaget har genomfört kostnadsbesparingar på cirka 1,85 MSEK per år
genom att bland annat minska lokaler, rekryteringsarbete och diverse
programvarulicenser. Dessa besparingar gäller från och med augusti
månad, och medför därmed en positiv påverkan för det andra kvartalet,
juli-september 2020.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2020-03-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 1 2020/2021 - 2020-08-28

Kvartalsrapport 2 2020/2021 - 2020-11-28

Kvartalsrapport 3 2020/2021 - 2021-02-25

Bokslutskommuniké 2020/2021 - 2021-05-28

Årsstämma: 2020-09-29. Årsredovisningen kommer att offentliggöras
senast 3 veckor innan årsstämman.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så
kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.
Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj
2020.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om Provide IT
Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av
applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med
plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget
fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/provide-it/r/bokslutskommunike-2019-2020,c312...
https://mb.cision.com/Main/14369/3122558/1255460.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.