Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Provide IT: Kvartalsrapport 3 2019/2020

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 3 2019/2020

1 oktober - 31 december 2019.

Totala intäkter uppgick till 6 210(5 490) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för
aktiegåva* uppgick till 493(712) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 493(700) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 379(536*) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,0568 (0,080*) SEK.

Under det tredje kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten
till 13,1 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT APRIL - DECEMBER 2019/2020

1 april - 31 december 2019.

Totala intäkter uppgick till 16 838(14 216) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för
aktiegåva* uppgick till 1 022(2 193) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 022(1 919) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 775(1 456) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,116(0,218*) SEK.

* Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten
och är därmed en extraordinär kostnad. Under det tredje kvartalet
2018/2019 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 12 TSEK
på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets
huvudägare till bolagets anställda. Under perioden april-december
2018/2019 belastades rörelseresultatet med sociala avgifter på 274
TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets
huvudägare till bolagets anställda.

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

2 oktober 2019

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB
som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter
Klein har enligt plan vederlagsfritt överlåtit 56 384 aktier
vardera(tillsammans 112 768 aktier) till anställda i bolaget. Bolaget
kommer belastas med sociala avgifter på cirka 142 TSEK under kvartal
2(juli-september 2019) då transaktionerna skattemässigt behandlas som
löneförmån. Bolaget kommunicerade om aktiegåvorna den 7 juli 2016.

HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

Inga väsentliga händelser efter tredje kvartalet.

VD HAR ORDET

Det tredje kvartalet, oktober-december 2018, resulterade i en tillväxt
på 13,1 procent dock med en negativ vinstutveckling.

I augusti meddelade bolaget att det beräknas en tillväxt på 15-20
procent med en vinst efter skatt på över 4 MSEK för nuvarande
räkenskapsår som avslutas 31 mars 2020. I samband detta utfall för
tredje kvartalet oktober-december ser vi att vinst efter skatt blir
betydligt lägre än 4 MSEK. Däremot beräknas en tillväxt för
räkenskapsåret på minst 15-20 procent. Detta var bolagets kortsiktiga
prognos och bolaget står fast vid den långsiktiga prognosen, dvs. att
under kommande tre år uppnå en genomsnittlig årlig organisk
omsättningstillväxt på minst 15-20 procent med en vinstmarginal på
minst 10-15 procent reserverat för ändring vid en kraftig recession.

Bolaget beräknar fortfarande att inom kommande kvartal öka
lönsamheten. Detta hade beräknats ske tidigare men på grund av
förseningar i säljarbeten, kunduppdrag och diverse interna
struktureringar har detta försenats.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2019-12-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2019/2020 - 2019-05-28

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så
kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer 5 år
DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB(publ)
är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/provide-it/r/kvartalsrapport-3-2019-2020,c304...
https://mb.cision.com/Public/14369/3048026/88b330d9d7333b89.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.