Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Q-linea: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), Q-linea AB (publ) ("Bolaget") höll
idag den 26 maj 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i
Uppsala, varvid besluten nedan fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma
samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats,
www.qlinea.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas
på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning för
verksamhetsåret 2019.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019 och att Bolagets resultat
överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Arvode till styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
styrelsearvode om 400 000 kronor per år ska utgå till styrelsens
ordförande och 200 000 kronor vardera till var och en av de andra
ledamöterna.

Årsstämman beslutade även att ytterligare arvode om 40 000 kronor per
år ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor
per år till var och en av ledamöterna i styrelsens
ersättningsutskott.

Årsstämman beslutade vidare att ytterligare arvode om 60 000 kronor
per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor
per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott.

Arvoden enligt ovan utgår dock endast till ledamöter som inte är
anställda i Bolaget eller i Nexttobekoncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Val av styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter, utan
styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av
styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Marianne
Hansson, Marcus Storch, Per-Olof Wallström och Hans Johansson, samt
om nyval av Mario Gualano. Årsstämman upplystes om att Ulf Landegren
hade avböjt omval. Erika Kjellberg Eriksson omvaldes som ordförande i
styrelsen.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att utse
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
till Bolagets revisor. Årsstämman upplystes om att Leonard Daun, på
grund av rotationsregler, ska ersättas av den auktoriserade revisorn
Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska utgöras av en
representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna
enligt Euroclears aktiebok per den 1 september 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny
bolagsordning med innebörden att punkt 9 (föranmälan) ändras.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med
högst 233 380 kronor. Styrelsen ska kunna besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske
på marknadsmässiga villkor.

Personaloptionsprogram 2020/2023

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett
personaloptions-program avsett för Bolagets anställda.

Personaloptioner ska erbjudas personer som är anställda i Bolaget per
den 15 juni 2020. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i
programmet vederlagsfritt. Varje personaloption ska berättiga
innehavaren att, vid måluppfyllnad av vissa av styrelsen uppsatta
strategiska och operationella mål, efter en intjänandeperiod om tre
år förvärva en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris
motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för
Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms kurslista under perioden tio
(10) handelsdagar före den 26 maj 2020. Teckningskursen kan dock inte
i något fall understiga kvotvärdet.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt programmet, och
för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av eventuella
sociala avgifter med anledning av detsamma, beslutade årsstämman om
riktad emission av högst 459 970 teckningsoptioner till Bolaget,
varav högst 109 970 teckningsoptioner emitterades för att täcka
eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter
med anledning av programmet.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com,
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 19:30

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är
utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och
pålitlig infektionsdiagnostik. Vår vision är att hjälpa till att
rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en
effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och
levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan
diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande
produkt ASTar[®] är ett helautomatiskt instrument för test av
antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex
timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök
gärna www.qlinea.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/q-linea/r/kommunike-fran-arsstamma-i-q-linea-...
https://mb.cision.com/Main/17731/3120446/1253998.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.