Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Q-linea: Q-linea avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE
REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Q-linea AB (publ) ("Q-linea" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm:
QLINEA) offentliggör härmed avsikten att genomföra en nyemission av
aktier motsvarande ett värde om cirka 250 miljoner kronor riktad till
svenska och internationella institutionella investerare och
branschspecialister (den "Riktade Emissionen"). Q-linea har anlitat
ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som Joint Bookrunners
i samband med den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen
Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det emissionsbemyndigande
som erhölls från årsstämman den 26 maj 2020. Teckningskursen i den
Riktade Emissionen och antalet nyemitterade aktier kommer att
fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer
att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta
pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna
förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm kl. 09.00
CEST den 3 juni 2020. Genom att teckningskursen i den Riktade
Emissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla
rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Tidpunkten för sista
intresseanmälan, prissättning och tilldelning i
bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och kan när som helst
avbrytas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade
Emissionen genom ett pressmeddelande omedelbart efter att
bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt för att finansiera utveckling av pågående projekt, samt att
ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och
internationella institutionella investerare och branschspecialister.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses att användas för:

i. att finansiera kommersiell lansering av ASTar inklusive
uppskalning av produktionskapaciteten för att kunna möta bedömda
försäljningsvolymer;

ii. att accelerera utvecklingen ytterligare av ASTar och andra nya
produkter; och

iii. Bolagets löpande verksamhet inklusive förstärkning av
rörelsekapitalet i syfte att kunna hantera eventuella långsiktiga
effekter av COVID-19 på verksamheten

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på
sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period
om 180 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom
har Bolagets största aktieägare Nexttobe AB, som för närvarande
innehar cirka 42 procent av aktierna och rösterna i Q-linea, samt
medlemmar i Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att, på
sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Q-linea under en period
om 180 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.

Rådgivare
ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank agerar Joint
Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman
Lindahl agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade
Emissionen medan White & Case Advokatbyrå agerar legal rådgivare till
Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Denna information är sådan som Q-linea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 17:31 CEST.

Om Q-linea
Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är
utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och
pålitlig infektionsdiagnostik. Vår vision är att hjälpa till att
rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en
effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och
levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan
diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande
produkt ASTar[®] är ett helautomatiskt instrument för test av
antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex
timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök
gärna www.qlinea.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Q-linea i någon jurisdiktion, varken från
Q-linea eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska
göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende
kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller
dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt
eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller
USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala
begränsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i
strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande
värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion.
Q-linea har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
upprättats eller kommer att upprättas i samband med den Riktade
Emissionen. I varje EES-medlemsstat och i Storbritannien riktar sig
detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den
medlemsstaten eller i Storbritannien enligt Prospektförordningens
definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Order"); eller(ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har
aktierna i Q-linea varit föremål för en produktgodkännandeprocess,
som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en
målmarknad bestående av icke-professionella investerare och
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och
godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga
för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt
MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen
bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och
investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att
aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller
kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för
investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller
kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell
eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och
riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser
för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende
kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner
med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att,
oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att
söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder
och godtagbara motparter.

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.