Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-19

Qliro AB: Delårsrapport januari – juni 2022

Qliro fortsätter att växa i en turbulent omvärld

Sammanfattning av kvartalet april – juni 2022 (april – juni 2021)

 • Summa rörelseintäkter ökade med 7 procent till 105,4 MSEK (98,2)
 • Summa rörelsekostnader ökade med 15 procent till 104,1 MSEK (90,4). Rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 4 procent
 • Kreditförlusterna uppgick netto till –35,1 MSEK (–22,7). Ökningen berodde främst på ökade reserveringar av kreditportföljen utanför löpande försäljningsavtal, samt ökade avsättningar i enlighet med IFRS 9 med anledning av ökad framtidsosäkerhet
 • Rörelseresultatet var –33,9 MSEK (–14,9). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till –23,6 MSEK (-14,9)
 • Periodens resultat var –27,4 MSEK (–12,2) och resultatet per aktie uppgick till –1,52 SEK (–0,68)

Sammanfattning av perioden januari – juni 2022 (januari – juni 2021)

 • Summa rörelseintäkter ökade med 9 procent till 211,4 MSEK (194,6)
 • Summa rörelsekostnader ökade med 9 procent till 190,7 MSEK (175,3). Justerat för jämförelsestörande poster ökade kostnaderna med 6 procent
 • Kreditförlusterna uppgick netto till –63,2 MSEK (39,4). Ökningen berodde främst på ökade reserveringar av kreditportföljen utanför löpande försäljningsavtal och ökade avsättningar i enlighet med IFRS 9 med anledning av ökad framtidsosäkerhet
 • Rörelseresultatet var –42,4 MSEK (–20,1). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till –37,1 MSEK (–20,1)
 • Periodens resultat var –34,6 MSEK (–16,7) och resultatet per aktie uppgick till –1,92 SEK (–0,93)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • Bolaget lanserade den nya strategin, ”Safe and simple payments”, tillsammans med en ny grafisk profil
 • Qliro AB (publ) (”Qliro”) mottog information om att Konsumentombudsmannen (”KO”) kommer att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt avseende Qliros marknadsföring av konsumentkrediter
 • Under årsstämman valdes Patrik Enblad in som ny styrelseordförande i Qliro, och Mikael Kjellman valdes in som ny styrelseledamot i Qliro
 • Under årsstämman beslutades om en riktad emission till Patrik Enblad om maximalt 550 000 nya aktier
 • Christoffer Rutgersson utsågs av styrelsen som ny vd i Qliro AB
 • Styrelsen i Qliro AB beslutade om ett antal lönsamhetsåtgärder. Åtgärderna syftar till att minska Qliros kostnader och öka intäkterna. Ambitionen är att Qliro ska vara lönsamt på EBT-nivå för helåret 2023

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Qliro AB:s extra bolagstämma den 1 juli 2022 godkände styrelsens beslut om en riktad nyemission och emission av teckningsoptioner till Christoffer Rutgersson. Teckning sker efter godkänd ledningsprövning av Finansinspektionen

Kommentar från Jonas Arlebäck, tf VD för Qliro AB

Qliro fortsätter att växa i en turbulent omvärld
Då vi lägger årets andra kvartal till handlingarna kan vi konstatera att Qliro fortsätter att växa intäkterna trots en generell nedgång inom e-handel. Intäkterna i det andra kvartalet uppgick till 105,4 MSEK vilket är ökning med 7 procent jämfört med andra kvartalet 2021. Ökningen drivs även denna gång främst av vårt erbjudande inom Payment solutions som inte minst gynnas av fler kunder med aktiva konton. Värt att betona är att denna tillväxt sker trots ett mycket starkt andra kvartal 2021, samtidigt som e-handeln i stort går ned.

På kreditsidan ser vi ökade kreditförluster som ett resultat av att vi under kvartalet ökade reserveringarna för låneportföljer som inte omfattas av löpande försäljningsavtal med externa parter såsom inkassoföretag. Med anledning av ökad framtidsosäkerhet gjordes även en reservering i enlighet med IFRS 9 i kvartalet vilket ytterligare ökade kreditförlusterna. Våra underliggande kreditförluster, justerat för dessa två effekter, uppgick till 26 MSEK, att jämföra med 22,7 MSEK motsvarande kvartal i fjol. Vi kan även konstatera att Qliro är rätt positionerat mot ränteökningar i marknaden, vilket gör effekten på Qliros räntenetto neutral.

Positivt gensvar på vår nya strategi
Det gensvar vi fått på vår nya strategi och grafiska profil, som presenterades under andra kvartalet, har varit odelat positivt. Intresset för Qliro har märkbart ökat och under kvartalet har vi knutit till oss två nya e-handlare, och vår pipeline för nya e-handlare att kontraktera är större än på två år.

Välpositionerade i en vikande e-handel
Enligt Svensk Handels E-handelsindikator sjönk omsättningen inom e-handeln i Sverige med 13 procent under perioden januari till maj. För Qliros del innebär det minskade volymer i form av faktiska betaltransaktioner. Under årets första sex månader har dock andelen kunder som väljer att delbetala sina inköp ökat, där tillväxten i unika konton var cirka 9 procent, vilket bidrar till ökade intäkter för Qliro och kompenserar för de minskade volymerna av fakturor.

Accelererat arbete för att nå lönsamhet 2023
Som kommunicerats i juni har Qliros styrelse beslutat om att genomföra ett program för att uppnå lönsamhet (positivt resultat före skatt) under 2023. Detta skall uppnås bland annat genom att accelerera implementeringen av vår strategi med stärkt fokus på betalningar, digitalisering av kundkommunikation och reducering av externa kostnader. Det är glädjande att vi redan är i gång med första fasen av detta arbetet och vi kommer börja se effekter av de åtgärder vi nu genomför under 2023.

I det kortare perspektivet innebär åtgärderna engångskostnader för genomförandet och omvärdering av tillgångar. För det andra kvartalet innebar det kostnader uppgående till 5,6 MSEK, av vilka 2,6 MSEK kom från en ökad amorteringstakt av tidigare teknikinvesteringar, och 3 MSEK var hänförligt till kostnader som direkt kopplar an till utförandet av lönsamhetsåtgärderna såsom konsultkostnader.

Ytterligare kostnader för lönsamhetsprogrammet förväntas uppgå till maximalt 55 MSEK och väntas tas före årets utgång. Av dessa avser 9 MSEK en accelererad amorteringstakt på tidigare teknikinvesteringar.

Lönsamhetsprogrammets acceleration av vår strategi innebär utöver kostnadsminskningar även acceleration av ett teknikskifte för att öka vår plattforms skalbarhet som vi nu genomför vilket stärker Qliro inför framtiden för att fortsätta vara en attraktiv partner till e-handlare, samt att vi skalar upp tillväxtinitiativ genom rekrytering av fler utvecklare och säljare.

Målsättningen är att lönsamhetsåtgärderna når full effekt under 2024, varav merparten väntas realiseras under 2023.

Intäkterna växer snabbare än kostnaderna
Vidare togs ytterligare 4,6 MSEK i engångskostnader i kvartalet, innefattandes avgångsvederlag till en tidigare medlem i ledningsgruppen samt en avsättning för juridiska kostnader relaterade till tvisten mot KO. Justerat dessa samtliga engångskostnader samt engångskostnaderna som relaterar till lönsamhetsprogrammet levererar vi under kvartalet i enlighet med våra mål, där vi växer intäkterna snabbare än kostnaderna.

Christoffer Rutgersson ny VD för Qliro
Jag vill också passa på att hälsa Christoffer Rutgersson välkommen som ny vd för Qliro och samtidigt tacka för de månader jag haft nöjet att leda bolaget i min roll som tf vd. Christoffer kommer in med mycket värdefull erfarenhet från snabbväxande bolag inom såväl betallösningsbranschen som tekniksektorn i stort samt har varit involverad i lanseringen av Qliros lönsamhetsprogram. Det ska bli mycket spännande att följa Qliros fortsatta utveckling och jag är övertygad om att Christoffer tillsammans med övriga medarbetare kommer lyckas väl i det fortsatta arbetet att växa Qliro på ett lönsamt sätt. Christoffer tillträder rollen den 1 oktober och i samband med det kommer jag att lämna Qliro.

Telefonkonferens

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 19 juli kl. 10.00 då tf VD Jonas Arlebäck och CFO Robert Stambro kommer att presentera resultatet.

Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer:
Sverige: 08 505 583 68
Storbritannien: +44 333 300 92 72
USA: +1 646 722 49 03

Länk till ljudsändningen: https://tv.streamfabriken.com/qliro-q2-2022

Du kan även följa presentationen på:
www.qliro.com/sv-se/investor-relations/presentationer

För mer information, kontakta:


Erik Kronqvist, Investor Relations, ir@qliro.com

Denna information är sådan information som Qliro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-19 07:30 CEST.

Om Qliro AB


Qliro, grundat 2014, är ett techbolag som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare i Norden och digitala finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Qliro växer snabbt, under det senaste året har 2,5 miljoner kunder använt sig av Qliros tjänster och volymen med Qliros betalsätt har överstigit 7,1 miljarder kronor. De största ägarna är Rite Ventures med 26 % ägande och Mandatum Private Equity (Sampo) med 10% ägande.

Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information se https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations

Bifogade filer


Qliro Delårsrapport Januari Juni 2022

Författare MFN