Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Qliro Group AB (publ.): Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2019

FÖRBÄTTRAT KONCERNRESULTAT OCH BETYDANDE NYTECKNADE AVTALSVOLYMER INOM
QLIRO FINANCIAL SERVICES

ANDRA KVARTALET1

· Nettoomsättningen uppgick till 723,9 (807,0) miljoner kronor
- Qliro Financial Services ökade de totala rörelseintäkterna med 21
procent

- CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning med 60 procent
medan nettoomsättningen minskade i linje med pågående omställning

- Nelly ökade nettoomsättningen med 5 procent
· Bruttomarginalen ökade med 5,6 procentenheter till 30,6 (25,0)
procent

· Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 23,9 (7,7)
miljoner kronor

- Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet före avskrivningar
till 14,5 (5,7) miljoner kronor

- CDON Marketplace ökade bruttomarginalen med 6,9 procentenheter till
19,1 (12,2) procent och förbättrade rörelseresultatet före
avskrivningar till -3,8 (-11,3) miljoner kronor

- Nellys rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 28,1 (30,2)
miljoner kronor

· Rörelseresultatet förbättrades till 0,5 (-10,3) miljoner kronor
· Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet förbättrades
till 0,5 (-91,7) miljoner kronor

· Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades
till 0,00 (-0,61) kronor före och efter utspädning

· Qliro Financial Services tecknade flera nya avtal med ledande
e-handlare. Eftersom dessa nya avtal får effekt först under andra
halvåret bedöms rörelseresultatet före avskrivningar för helåret bli
något lägre än det finansiella målet för 2019

FÖRSTA HALVÅRET1

· Nettoomsättningen uppgick till 1 363,7 (1 523,2) miljoner kronor
· Bruttomarginalen ökade till 28,1 (22,2) procent
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till
10,4 (-35,1) miljoner kronor

· Rörelseresultatet förbättrades till -33,3 (-69,1) miljoner kronor
· Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-43,5 (-0,7) miljoner kronor

· Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-0,29 (0,00) kronor före och efter utspädning

· Likvida medel uppgick till 270,4 (646,3) miljoner kronor vid
periodens slut

+------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Miljoner kronor | 2019| 2018| 2019| 2018|
| |April-juni|April-juni|Jan-juni|Jan-juni|
+------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Nettoomsättning | 723,9 | 807,0 |1 363,7 |1 523,2 |
+------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Bruttoresultat | 221,3 | 202,1 | 382,8 | 337,4 |
+------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Bruttomarginal | 30,6% | 25,0% | 28,1% | 22,2% |
+------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Rörelseresultat före av-| 23,9 | 7,7 | 10,4 | -35,1 |
|och nedskrivningar | | | | |
+------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Rörelsemarginal före av-| 3,3% | 1,0% | 0,8% | -2,3% |
|och nedskrivningar, | | | | |
|procent | | | | |
+------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Rörelseresultat | 0,5 | -10,3 | -33,3 | -69,1 |
+------------------------+----------+----------+--------+--------+
|Rörelsemarginal | 0,1% | -1,3% | -2,4% | -4,5% |
+------------------------+----------+----------+--------+--------+

1 Verksamheten redovisas exklusive effekterna av IFRS 16. Lekmer och
HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning.

FÖRBÄTTRAT RESULTAT I KVARTALET
Under andra kvartalet ökade bruttomarginalen och rörelseresultat, både
före och efter avskrivningar. Detta drevs framförallt av Qliro
Financial Services som fortsatte expandera låneboken och öka
rörelseresultatet, samt CDON Marketplace som kraftigt ökade andelen
försäljning från externa handlare samt bruttomarginalen. Dessutom
fortsatte Nelly sin lönsamma tillväxt. Bolagen har under kvartalet
flyttat fram sina marknadspositioner.

Tre självständiga bolag
Qliro Groups strategi sedan juni 2018 är att driva Qliro Financial
Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag.
Arbetet löper enligt plan och bolagen drivs nu operativt och
strukturellt självständigt. Detta skapar de bästa förutsättningarna
för bolagens forsatta utveckling och därmed ökat aktieägarvärde.

Koncernledningen fortsätter arbetet med att utvärdera ett antal olika
potentiella transaktioner, som till exempel avyttringar, separata
noteringar eller partnerskap för alla tre dotterbolag.

Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet men bedöms inte nå
det finansiella målet för 2019

Qliro Financial Services ökade låneboken med 41 procent i kvartalet
till över 1,7 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån
som vid utgången av perioden översteg en halv miljard kronor. De
totala rörelseintäkterna ökade med 21 procent medan ökningen i de
totala rörelsekostnaderna begränsades till 10 procent, vilket visar
affärsmodellens skalbarhet. Rörelseresultatet före av- och
nedskrivningar ökade med 154 procent till 14,5 miljoner kronor.

Som tidigare kommunicerat är den finansiella utvecklingen till stor
del beroende av e-handelsvolymerna och rekryteringen av nya handlare.
Bolaget har sedan årsskiftet tecknat en rad nya samarbetsavtal med
handlare som successivt börjar använda Qliro. Allteftersom de nya
handlarna ansluts till plattformen, kommer affärsvolymerna öka,
vilket driver tillväxt i låneboken, vilket i sin tur genererar
ränteintäkter och därmed lönsamhet.

De under året hittills tecknade affärsvolymerna uppgår till drygt en
och en halv miljard kronor på årsbasis, vilket motsvarar cirka en
tredjedel av Qliro Financial Services totala volymer under 2018. Även
om inflödet av nya affärsvolymer överträffar förväntningarna, får de
nya volymerna gradvis effekt först under andra halvåret, vilket är
senare än vad som tidigare förutsetts. Nuvarande bedömning är att
rörelseresultatet före av- och nedskrivningar blir något lägre än det
finansiella målet som är att uppnå ett rörelseresultat före av- och
nedskrivningar om 100 - 125 miljoner kronor under 2019. Qliro
Financial Services är välpositionerat för att även fortsättningsvis
dra fördel av tillväxten inom e-handeln samt tillkommande handlare
och deras volymer

CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning och
bruttomarginalen

CDON Marketplace ökade de externa handlarnas försäljning med 60 procent. Kommissionsintäkterna ökade med 38 procent vilket bidrog till att bruttomarginalen ökade med hela 7 procentenheter till 19 procent. Personalkostnaderna har minskat betydligt då bolaget drar nytta av sin kontinuerligt förbättrade IT-plattform och ökad andel automation. Detta bidrog till att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till -3,8 (-11,3) miljoner kronor i kvartalet.

Under de senaste 12 månaderna uppnådde CDON Marketplace ett positivt
rörelseresultat före av- och nedskrivningar på 3 miljoner kronor.
Detta visar att CDON Marketplace omställning är framgångsrik och att
marknadsplatsmodellen är skalbar och lönsam.

Nelly fortsatte lönsam tillväxt
Nelly ökade omsättningen med 5 procent. Detta trots att den svenska
marknaden har varit utmanande där Svensk Handel rapporterar att hela
modemarknaden krympte under kvartalet. Den genomsnittliga kundkorgen
växte med 8 procent i kvartalet. Bruttoresultatet uppgick till 117
miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar
till 28,1 (28,6) miljoner kronor.

Nelly har under första halvåret digitaliserat sin returprocess samt
lanserat sitt eget varumärke via Zalando i Europa, med störst
försäljning på marknader som kompletterar Nellys egen räckvidd.
Vidare har Nelly förstärkt ledningen med Carola Lundell som ny Chief
Commercial Officer, Maria Segergren som ny Chief Purchasing Officer
och John Afzelius som ny Chief Financial Officer.

Utvecklingen i CDON Alandia
CDON:s vilande dotterbolag CDON Alandia är sedan tidigare part i en
skatteprocess som ska prövas av finska Högsta förvaltningsdomstolen.
En eventuell förlust i denna process skulle inte medföra några
ytterligare kostnads- eller kassaflödeseffekter. Parallellt med
skatteprocessen har finska åklagare även väckt åtal mot tidigare
anställda och styrelseledamöter i CDON och CDON Alandia. Vidare har
finska myndigheter framställt krav på att de åtalade personligen ska
betala skadestånd. Det kan inte uteslutas att dessa personer kan
komma att rikta ersättningsanspråk, motsvarande eventuellt utdömda
skadestånd, mot CDON eller Qliro Group. Inga sådana krav har
framförts, men vi följer ärendet nära.

Finansiell handlingsfrihet
Qliro Group har en stark finansiell ställning. Qliro Financial
Services har flera källor till framtida finansiering och
e-handelsverksamheten hade en nettokassa om 212 miljoner kronor. Våra
bolag har starka positioner och är drivande inom nordisk e-handel och
närliggande finansiella tjänster.

Marcus Lindqvist
VD och koncernchef
Stockholm, 12 juli 2019

Telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal
idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:

Sverige 08 5033 6573
UK +44 330 336 9104
US +1 929 477 0630
PIN-koden för att delta 537924
Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
Niclas Lilja, Head of investor relations
Telefon: 0736511363
ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror,
livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group
driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket
Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella
tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen
3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet "QLRO".

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019
klockan 8.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/s...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.