Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Qlucores nyemission inför notering på Nasdaq First North fulltecknad

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Qlucore AB (publ) (”Qlucore” eller ”Bolaget”) offentliggör i dag utfallet av erbjudandet av nyemitterade aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset var stort från framför allt institutionella investerare och Erbjudandet blev fulltecknat.

"Det är oerhört glädjande att vi har stärkt aktieägarbasen med bland annat M2 Asset Management och Eiffel Investment Group samt ett antal privatsparare. De delar vår positiva syn på vår mjukvara som skapar förutsättningar för en bättre cancervård genom att man snabbt och precist kan analysera stora mängder data", säger Carl-Johan Ivarsson, vd för Qlucore.

"Detta banar väg för en ny fas i Qlucores utveckling. Vi är nu redo för att växa inom nästa generations mjukvara för cancerdiagnostik", säger Pia Gideon, styrelseordförande för Qlucore.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet omfattade sammanlagt högst 1 395 350 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 90 MSEK före emissionskostnader.
  • Aktierna i Erbjudandet tecknades till ett pris om 64,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde post money om cirka 260 MSEK.
  • Genom att Erbjudandet fulltecknades kommer Bolaget tillföras cirka 90 MSEK i bruttolikvid före avdrag för transaktionskostnader.
  • Antal aktier i Bolaget kommer att öka från 2 632 710 aktier till 4 028 060 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 34,6 procent.
  • Erbjudandet omfattades till cirka 83,3 procent av teckningsåtaganden från bland annat M2 Capital Management AB, Cantaloupe AB, Gainbridge Novus Nordic, samt nuvarande aktieägare Eiffel Investment Group. Erbjudandet till allmänheten uppgick därmed till cirka 15 MSEK.
  • Aktierna kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet (ticker) "QCORE" med preliminär första handelsdag 5 november 2021.
  • Likviddagen för Erbjudandet förväntas bli den 1 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Ivarsson, vd för Qlucore
Telefon: +46 46 286 3110, e-post: carl-johan.ivarsson@qlucore.com
Web: www.qlucore.com

Otto Rydbeck, vd för Stockholm Corporate Finance
Telefon: +46 708 78 48 70, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Web: www.stockholmcorp.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 18:30 CEST.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl agerade legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerade Selling Agent i samband med Erbjudandet. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet var Hagberg & Aneborn Fondkommission.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Telefon: +46 8 528 003 99, e-post: info@fnca.se
Web: www.fnca.se

Om Qlucore AB

Qlucore är en ledande leverantör av ny generation intuitiv bioinformatikprogramvara för forskning och precisions- och kompanjonsdiagnostik. Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genomik och proteomik. Detta görs genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg för bioinformatik för forskning och precisionsdiagnostik. Verktygen är så enkla att använda att forskare, tekniker och läkare enkelt kan tolka och utforska sina datamängder.

Programvaran Qlucore Omics Explorer är en gör-det-själv-programvara för bioinformatik för forskning inom biovetenskap, växt- och bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Det kraftfulla och flexibla visualiseringsbaserade analysverktyget med inbyggd kraftfull statistik ger resultat direkt.

Programvaran Qlucore Diagnostics är en plattform för multi-omics kompanjons- och precisionsdiagnostik. AI-drivna, sjukdomsspecifika maskininlärningsbaserade klassificeringsmodeller kombineras med patientvänliga visualiseringar i en lättanvänd och kostnadseffektiv mjukvarulösning som integreras med ett brett utbud av datagenererande tekniker och instrument. Qlucore grundades 2007 av ledande forskare vid institutionerna för matematik och klinisk genetik vid Lunds universitet. Idag har Qlucore kunder i cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och distribution i flera länder i Asien. Många av de ledande akademiska institutionerna och läkemedelsföretagen runt om i världen använder Qlucore i sin forskning. www.qlucore.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Qlucore i någon jurisdiktion, varken från Qlucore eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49 (2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med Relevanta personer. Personer som inte är Relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om, och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte lä...

Författare MFN