Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

QuiaPEG Pharmaceutical: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2019

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern
som tillsammans med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB
bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt
kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform,
Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former
av läkemedel, som är under utveckling eller som redan godkänts av
läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och förbättrade former av
läkemedel bygger på bolagets unika patentsökta teknologiplattform,
Uni-Qleaver®.

Bolagets aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan 29 mars
2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter
årsstämman 29 mars 2017. Jämförelsesiffror inom parentes avser
räkenskaper från föregående år.

Fjärde kvartalet 2019

Koncernen

· Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -6 225 (-5 886) KSEK
· Räntekostnaderna uppgick till -583 (-143) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 808 (-6 029) KSEK
· Likvida medel i koncernen uppgick till 4 546 (2 882) KSEK

Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -550 (-157) KSEK liksom
rörelsekostnaderna.

· De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 3 155 (210) KSEK.
År 2019 i korthet

Koncernen

· Nettoomsättning för helåret 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -18 053 (-11 502) KSEK
· Räntekostnaderna uppgick till -1 527 (-550) KSEK
· Årets resultat efter skatt uppgick till -19 580 (-12 052) KSEK
· Likvida medel i koncernen uppgick till 4 546 (2 882) KSEK

Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -2 283 (-1 496) KSEK liksom
rörelsekostnaderna.

· De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 3 155 (210) KSEK.
Verksamhetsåret 2019

Verksamheten har varit inriktad på utveckling, patenteringsarbete och
affärsutveckling. Under första kvartalet 2019 har en patentansökan
inom området antikroppsläkemedel lämnats in till amerikanska
patentverket USPTO. Ytterligare patent har beviljats i USA, EU,
Kanada samt i Australien.

I mitten av februari 2019 säkerställde moderföretaget QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 7
000 KSEK till de befintliga aktieägarna investerargruppen Nyenburgh
Holding B.V, Gerard Dal och Johan Torell.

I juli genomfördes en riktad nyemission av aktier på 3 MSEK och en
riktad konvertibelemission om 12 MSEK, summa 15 MSEK före
emissionskostnader, i syfte att öka takten i utvecklingsarbetet samt
de strategiska initiativen i verksamheten. I juli beviljades även ett
patent i EU och ett patent i Kanada.

Under oktober utsågs Dr. Cecilia Kemi till Chief Operating Officer
(COO). Hon kommer att ingå i ledningsgruppen. Vidare undertecknade
Bolaget ett MTA (Material Transfer Agreement) med Chongqing Biopharm
Co., Ltd., (PEG-BIO) som ger PEG-BIO rätten att under en begränsad
tid låta utvärdera en skräddarsydd linker ur Uni-Qleaver®-biblioteket
tillsammans med en specifik kandidatsubstans i PEG-BIOs pipeline.

I november utnyttjades 294 118 teckningsoptioner av serie T1 2019
(emitterade genom styrelsebeslut den 1 februari 2019) för att teckna
294 118 nyemitterade aktier i QuiaPEG, vilket tillför Bolaget 1 000
000 kronor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna, efter
registrering, ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 28 710 936 kronor
till 28 975 642,20 kronor. Antalet aktier i QuiaPEG ökar då från 31
901 040 stycken till 32 195 158 stycken. Utspädningseffekten av de
nya aktierna uppgår till ca 0,91 procent. Vidare erhölls i november
registrering i USA för varumärket Uni-Qleaver®.

VD kommentar

Det var ett högt tempo i bolaget under 2019. Förutom ett antal
beviljade patent i EU, USA och Kanada, resursförstärkningar och
re-finansiering, avslutades året med att vi initierade ett par
viktiga prekliniska studier. Resultaten, som vi nyligen erhöll,
visade på signifikanta forskningsmässiga framgångar vilket verkligen
är en uppmuntrande start på det nya året.

QPG-1029 - Proof-of-Concept uppnås!

Läkemedelsprojektet QPG-1029, som är en förbättrad version av det
befintliga läkemedlet liraglutid för behandling av diabetes och
fetma, utvecklades väl under det gångna året och viktiga milstolpar
uppnåddes i början av innevarande år. Tillsammans med olika
samarbetspartners i Europa, har vi lagt grunden för en fortsatt
framgångsrik utveckling av projektet. De milstolpar som hittills
uppnåtts är att vi har:

· i samarbete med ett välrenommerat globalt kontraktsforskningsbolag
framgångsrikt utvecklat bioanalytiska metoder för
läkemedelskandidaten QPG-1029 (PEG-liraglutid) och den aktiva
läkemedelssubstansen liraglutid.

· erhållit positiva resultat från en preklinisk studie avseende
utvärdering av de farmakokinetiska egenskaperna hos QPG-1029 efter
intravenös och subkutan administrering i råtta.

· uppnått Proof-of-Concept efter positiva resultat från en
preklinisk effektstudie i forskningsprojektet QPG-1029 (pegylerat
liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt.

Vår prekliniska Proof-of-Concept studie för att utvärdera effekten av
företagets kandidatsubstans QPG-1029 för behandling av typ 2-diabetes
och övervikt utfördes av Gubra ApS, ett företag specialiserat på
farmakologisk forskning inom diabetes och andra metabola sjukdomar. I
studien jämfördes QPG-1029 med diabetesläkemedlen liraglutid och
semaglutid avseende effekt på födointag och vikt i friska råttor
(n=56). Efter subkutan injektion av respektive substans följdes
djuren under en vecka med kontinuerlig mätning av födointaget och
daglig vägning.

Jämfört med en kontrollgrupp utan aktiv behandling uppvisade alla
behandlingsgrupperna tydliga effekter på födoämnesintag (minskningar
på mellan 63 och 78 procent) och vikt under det första dygnet av
studien. QPG-1029 resulterade i en dosberoende förlängning av
behandlingseffekten. Under det andra dygnet var minskningen i
födointag 39 respektive 78 procent i de två grupperna behandlade med
QPG-1029, att jämföra med de grupper som behandlats med liraglutid
respektive semaglutid där minskningen var mellan 22 och 42 procent.
Till skillnad från de grupper som erhållit liraglutid och semaglutid
bibehöll grupperna behandlade med QPG-1029 en statistiskt signifikant
minskad viktökning jämfört med kontrollgruppen fram tills studiens
slut. Studieresultaten visar att QuiaPEGs målsättning att utöka
doseringsintervallet för behandling med liraglutid från ett dygn till
en vecka är fullt möjlig vilket är fantastiskt spännande.

Arbetet med att koordinera våra interna aktiviteter på laboratoriet i
Uppsala med att ta fram tillräckliga mängder av QPG-1029 och våra
externa samarbetspartners har förtjänstfullt utförts av den under
2019 nyrekryterade chief operating officer, Dr. Cecilia Kemi. Vill
personligen rikta ett stort tack till Cecilia och medarbetarna på
laboratoriet i Uppsala!

När jag som VD deltar på olika konferenser för att presentera bolaget
och plattformen Uni-Qleaver® får jag genomgående en mycket positiv
respons och ser ett stort behov. Med uppnådda Proof-of-Concept
resultat i ryggen bedömer jag att intresset för plattformen och
QPG-1029 kommer förstärkas än mer, inte minst kommer resultaten väl
till pass i de pågående diskussioner vi har med kinesiska
läkemedelsbolag, intresserade av en licens för QPG-1029.

Vår rådgivningsfirma som är baserad i Shanghai och specialiserad på
licensaffärer, har under 2019 identifierat potentiella licenstagare,
kontakter har tagits och möten har ägt rum. Målsättningen är nu att
inleda mer djupgående diskussioner som ska leda fram till ett
licensavtal för QPG-1029 för den kinesiska marknaden. Dessvärre har
spridningen av Coronaviruset minskat möjligheterna till fysiska möten
i närtid men processen förs ändå framåt på ett tidseffektivt och
strukturerat sätt.

Framöver innebär de positiva resultaten att QuiaPEG fortsätter
utvecklingsprogrammet för QPG-1029. Efter Proof-of-Concept studien
kommer ytterligare farmakokinetiska studier med upprepad dosering
samt toxikologi- och säkerhetsstudier att genomföras innan det
kliniska programmet kan starta. Parallellt fortsätter utveckling av
produktionsprocess och formulerings- och stabilitetsstudier.

Affärsutvecklingsarbetet fortsätter visavi internationella
läkemedelsbolag som önskar förbättra specifika substansers
farmakokinetiska egenskaper i deras projektportföljer och därför är
intresserade av att köpa en licens till Uni-Qleaver®. Därutöver har
vi fortlöpande kontakt med de läkemedelsbolag som redan håller på att
utvärdera Uni-Qleaver®. Det är min förhoppning att nu när vi visat en
forskningsmässig Proof-of-Concept även ska uppvisa en affärsmässig
Proof-of-Concept under 2020.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

· En riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824
teckningsoptioner genomfördes i mitten av februari. Emissionen
tillförde Bolaget 7 000 KSEK. Teckningsoptionerna gavs ut utan
vederlag och har en löptid om nio månader. Teckningskursen för
teckningsoptionerna uppgår till 3,40 kronor. Vid fullt framtida
utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Bolaget tillföras
ytterligare 7 000 KSEK.

· En patentansökan inom det snabbväxande området Antibody Drug
Conjugates, ADC, inlämnades till det amerikanska patentverket (USPTO)
under mars månad. Ett beviljande av ansökan kommer innebära att
QuiaPEG erhåller ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

· I slutet av mars meddelade det australiska patentverket att
QuiaPEG har erhållit "Notice of Acceptance" för en tidigare inlämnad
patentansökan.

· QuiaPEG blev utvalt att presentera Bolagets teknologiplattform
Uni-Qleaver®, på ChinaBio® Partnering i Shanghai den 8-9 maj och,
förutom att presentera Uni-Qleaver®, genomfördes även ett stort antal
på förhand inbokade affärsmöten.

· Bolaget erhöll under april en s.k. "Notice of Allowance" av det
amerikanska patentverket (UDPTO) rörande en tidigare inlämnad
patentansökan.

· Vid årsstämman 29 maj beslutades om nyemission av aktier med
betalning genom kvittning till Bert von Kantzows stiftelse respektive
Hans von Kantzows stiftelse. Teckning skedde direkt i
stämmoprotokollet och teckningskursen uppgick till 4,21 SEK.
Registrering av nyemission genomfördes 1 juli vilket innebär att
QuiaPEG Pharmaeutical Holding ABs aktiekapital har ökats med 320 664
SEK till 27 950 375 SEK genom emission av 356 293 nya aktier.
<...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.