Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

QuiaPEG Pharmaceutical: KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2020

Första kvartalet 2020

Koncernen

· Nettoomsättning för första kvartalet 2020 uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -5 146 (--2 802) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 744 (-3 011) KSEK
· Likvida medel i koncernen uppgick till 2 323 (7 519) KSEK

Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -450 (-322) KSEK liksom
rörelsekostnaderna.

· De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 606 (5 916) KSEK.
Verksamhetsåret 2020

Verksamheten har varit fortsatt inriktad på utveckling av
modellprojektet QPG-1029, patenteringsarbete och affärsutveckling.
Första kvartalet var framgångrikt där flera olika forskningsmässiga
milstolpar uppnåddes, bl.a. proof-of-concept i pre-klinik för
QPG-1029. Samarbetsavtalet med tyska Celares AG är viktigt för de
kommande aktiviteterna för att säkerställa tillgången till bl.a.
pegylerad liraglutid. Vidare slöts i maj ett optionsavtal med ett
kinesiskt företag för utvärdering av en QuiaPEGs aktiverade PEGs
tillsammans med en egentillverkad läkemedelssubstans. I maj erhölls
även en s.k. Notice of Allowance för ytterligare ett patent i USA.

VD kommentar

Det första kvartalet var forskningsmässigt en framgång. Förutom att ha
etablerat analysmetoder och erhållit positiva farmakokinetiska
pre-kliniska resultat, erhöll vi även Proof-of-Concept för
modellprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid), inom diabetes och
övervikt.

Vi arbetar nu vidare med QPG-1029 som planerat inom ramen för det
pre-kliniska utvecklingsprogrammet. Målet är att skyndsamt ta oss
fram till och genomföra de toxikologiska säkerhetsstudierna, något
som krävs innan vi kan genomföra den första kliniska prövningen i
människa. Parallellt pågår arbetet med att skala upp
tillverkningsprocessen för att bl.a. tillverka QPG-1029 under god
tillverkningssed, cGMP. Arbetet sker vid det tyska bolaget Celares
som bl.a. är specialiserat på att pegylera läkemedelsubstanser.

Efter första kvartalets utgång tillkännagavs att vi har för avsikt,
förutsatt stämmobeslut, genomföra en företrädesemission så att vi
därmed kan driva verksamheten vidare i oförminskad takt. Det är vår
förhoppning att vi efter en framgångsrik nyemission och goda
pre-kliniska resultat ska gå in i partneringdiskussioner från en
styrkeposition, såväl resultatmässigt som finansiellt.

Ett bevis för att vi har en intressant teknologiplattform att erbjuda
marknaden, var det nyligen tillkännagivna avtalet med det kinesiska
läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd som betalar USD
200 000 (ca 2 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad tid få
utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av
QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen
Uni-Qleaver®. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Chengdu
Shengnuo Biopharm Co., Ltd.

Avslutningsvis vill jag passa på och önska samtliga aktieägare en skön
sommar, coronatider till trots! Stay safe!

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

· Positiva prekliniska resultat för QPG-1029
(https://www.quiapeg.com/nyheter/pressmeddelande-quiapeg-visar-proof-of-c...)

Bolaget kunde i februari 2020 presentera positiva resultat från en
preklinisk studie i forskningsprojektet QPG-1029 (pegylerat
liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien
utvärderade de farmakokinetiska egenskaperna hos QPG-1029 efter
intravenös och subkutan administrering i råtta.
(https://www.quiapeg.com/nyheter/pressmeddelande-quiapeg-visar-proof-of-c...)

· Framgångsrik utveckling av analysmetoder för QPG-1029
Bolaget kunde i februari 2020 meddela att man i samarbete med ett
välrenommerat globalt kontraktsforskningsbolag har utvecklat
bioanalytiska metoder för läkemedelskandidaten QPG-1029
(PEG-liraglutid) och den aktiva läkemedelssubstansen liraglutid.

· Proof-of-Concept uppnås i pre-klinisk effektstudie

Bolaget kunde i februari 2020 påvisa Proof-of-Concept efter positiva
resultat från en preklinisk effektstudie i forskningsprojektet
QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och
övervikt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

·
Avtal med tyska Celares banar väg för storskalig produktion av QPG-
1029
(https://www.quiapeg.com/nyheter/pressmeddelande-avtal-med-tyska-celares-...)

Bolaget har i april 2020 tecknat ett avtal med tyska Celares GmbH om
att utveckla en optimerad process som är lämplig för storskalig
produktion av produkter baserade på QuiaPEGs Uni-Qleaver-teknologi,
inklusive QPG-1029.

· I maj meddelade bolaget att avtal ingåtts med det kinesiska
läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd ("SNBio") som
betalar USD 200 000 (ca 2 MSEK) i utbyte mot att under en begränsad
tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med
en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEGs från
teknologiplattformen Uni-Qleaver®.

· I maj meddelade bolagets styrelse att de avser att föreslå
årsstämman att besluta om en företrädesemission av units bestående av
nyemitterade aktier och teckningsoptioner ("Företrädesemissionen").
Emissionsbeslutet är villkorat av att årsstämman också beslutar om
antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
Årsstämman kommer att äga rum den 22 juni 2020. Vid full teckning i
Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före
emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs
Bolaget ytterligare åtminstone cirka 5,4 MSEK före
emissionskostnader. Företrädesemissionen är till cirka 82 procent
täckt genom teckningsförbindelser (cirka 7 procent) samt genom
garantiåtaganden (cirka 75 procent).

· I maj meddelade bolaget att det erhållit en s.k. "Notice of
Allowance" av det amerikanska patentverket (USPTO). Patentet, som
breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj, avser
"Functionalized polymers". Bolagets patentportfölj består därmed av
sammanlagt 15 beviljade patent inom sju olika patentfamiljer i både
USA, EU, Kanada och Australien samt ett stort antal
patentansökningar, vilka kan ge patentskydd åtminstone till 2038.

KOMMENTARER TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING

Under årets första tre månader 2020 har arbetet inom
utvecklingsprojekten fortsatt i samma takt som planerats. Aktiverat
arbete för egen räkning med patent uppgick till 45 (195) KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 5 191 (2 997) KSEK varav
personalkostnaderna var 1 297 (1 101) KSEK. Antalet anställda har
under kvartalet varit 4 (4) personer.

Räntekostnader för lån uppgick till 598 (209) KSEK vilket var ökning
med 389 KSEK jämfört med motsvarande period 2019 efter det nya lånet
på 1 000 KSEK från Almi som togs i augusti 2018, samt
konvertibellånet som togs i juli 2019.

Periodens resultat uppgick till -5 744 (-3 011) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första tre
månader uppgick till -6 019 (-883) KSEK.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 73 (1
213) KSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar var 0
(128) KSEK.

De första två långfristiga lånen från Almi Företagspartner AB började
amorteras ned i mars 2018 och det tredje lånet började amorteras i
mars 2019, vilket innebär att befintliga lån under första kvartalet
2020 har minskat med 130 KSEK.

Under första kvartalet 2020 registrerades inlösen av teckningsoptioner
till ett värde om 1 000 KSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till -2 222 (4 637) KSEK och de likvida
medlen uppgick till 2 323 (7 519) KSEK.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av företagets revisor.

Aktien

· Lucent Oil var sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Ny
noteringsprocess avseende den nya verksamheten i företaget avslutades
28 april 2017 och bolaget bytte namn till QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB. Aktiekapitalet i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
uppgick då till 18 917 311 kr fördelat på 21 019 234 aktier med ett
kvotvärde på 0,90 kr per aktie.

· I november 2017 genomfördes en riktad nyemission som utökade
antalet med 1 621 621 aktier till 22 640 855 med samma kvotvärde som
tidigare.

· Vid riktade nyemissionen i slutet av april 2018 utökades antalet
aktier med 6 000 000 aktier till totalt 28 640 855 med samma
kvotvärde som tidigare.

· Vid den riktade nyemissionen i mitten av februari 2019 utökades
antalet aktier med 2 058 825 aktier till totalt 30 6699 680 med samma
kvotvärde som tidigare 0,90 kr per aktie.

· Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets
vinst och tillgångar. Aktien handlas på Spotlight Stockmarket under
QUIA, ISIN-nummer SE0001384850.

Nästa rapport

Årsredovisning för 2019 publiceras den 1 juni 2020

Delårsrapport för perioden januari - juni 2020 publiceras den 26
augusti 2020

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/kvartalsredogorelse-...
https://mb.cision.com/Main/11543/3119936/1253661.pdf

Författare AktieTorget News