Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

QuiaPEG Pharmaceutical: Kvartalsredogöresle för perioden januari - mars 2019

Första kvartalet 2019

Koncernen

· Nettoomsättning för första kvartalet 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -2 802 (-1 009) KSEK
· Räntekostnaderna uppgick till -209 (-158) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 011 (-1 167) KSEK
· Likvida medel i koncernen uppgick till 7 519 (3 613) KSEK

Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -322 (-217) KSEK liksom
rörelsekostnaderna.

· I mitten februari genomfördes en riktad nyemission av 2 058 824
aktier och lika många teckningsoptioner vilket tillförde bolaget 7
000 KSEK. Teckningsoptionerna gavs utan vederlag och har en löptid om
nio månader. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 3,40
SEK. Vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptionerna skulle
moderföretaget tillföras ytterligare 7 000 KSEK.

· De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 5 916 (2660) KSEK.
· Under första kvartalet 2019 var aktiviteten i moderföretaget
relativt låg

Verksamhetsåret 2019

Verksamheten har varit inriktad på utveckling, patenteringsarbete och
affärsutveckling. Under första kvartalet 2019 har en patentansökan
inom området antikroppsläkemedel lämnats in till amerikanska
patentverket USPTO. Ytterligare ett patent har beviljats i USA samt
ett patent i Australien.

I mitten av februari 2019 säkerställde moderföretaget QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 7
000 KSEK till de befintliga aktieägarna investerargruppen Nyenburgh
Holding B.V, Gerard Dal och Johan Torell.

VD kommentar

Vi har under det första kvartalet fokuserat på utvecklingsarbetet vid
laboratoriet i Uppsala, läkemedelsprojektet QPG-1029 samt
affärsutveckling.

Arbetet med vårt första läkemedelsprojekt, QPG-1029, som är en
förbättrad version av originalläkemedlet liraglutid, har fortsatt
under första kvartalet. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en
årlig försäljning på ca 4 miljarder USD inom typ 2-diabetes och
övervikt och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid injiceras
dagligen medan QPG-1029, baserat på hittills uppnådda resultat,
indikerar en möjlig veckovis dosering, dvs. en avsevärd förbättring
för patienter. Marknadspotentialen för en framtida produkt såsom
QPG-1029 bedöms vara betydande.

För att stärka den finansiella situationen genomfördes i början av
2019 en riktad nyemission till några befintliga aktieägare, bl.a. den
holländska investeraren Nyenburgh. Detta styrkebesked visar att
tilltron till bolaget och dess inriktning är stor. Vi tog in 7 MSEK i
samband med nyemissionen av aktier och teckningsoptioner.
Förhoppningsvis tillförs bolaget ytterligare 7 MSEK under oktober
månad i samband med lösen av dessa teckningsoptioner.

Samarbetet med vår kinesiska samarbetspartner Xiamen SinoPEG Biotech
utvecklas väl. Vi har tät kontakt och vi har erhållit en hel del
intressanta affärskontakter via SinoPEG. Vi har även haft fortlöpande
kontakt med det asiatiska bolag som erhöll substans av QPG-1029 för
intern utvärdering.

Under maj månad deltog vi på ChinaBio Partnering Forum i Shanghai.
Förutom att vi fick möjlighet att presentera QuiaPEG och Uni-Qleaver
på konferensen så hade vi även ett stort antal på förhand inbokade
affärsmöten. Konklusionen från konferensen är att intresset för vår
typ av plattform samt vårt projekt inom diabetes är mycket stort
bland kinesiska läkemedelsbolag.

I mars inlämnade vi i USA en patentansökan som handlar om att använda
Uni-Qleaver® för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel, s.k. ADC
(Antibody Drug Conjugates). Bolaget har arbetat med att
vidareutveckla den befintliga frisättningsbara teknologiplattformen,
Uni-Qleaver® för användning inom ADC, och det omfattande kemiska och
pre-kliniska utvecklingsarbetet har gett oss värdefulla resultat som
låg till grund för patentansökan.

ADC är ett snabbväxande område inom utveckling av främst nya, mer
målinriktade cancerläkemedel och förväntas omsätta ca 10 miljarder
dollar 2025. Idag finns en handfull beviljade läkemedel inom området
och knappt 200 ADC i kliniska prövningar. Behovet inom onkologi av en
kemiplattform som ger en mer selektiv och kontrollerad frisättning av
cellgift inuti en specifik tumörcell bedöms vara mycket stort vilket
kan innebära nya affärsmöjligheter framöver.

Förutom inlämnandet av ADC-ansökan, beviljades även bolaget
ytterligare två patent under perioden, ett i USA och ett i
Australien.

Vi driver nu utvecklingen av QPG-1029 framåt samtidigt som vi
fortsätter affärsutvecklingen med målsättningen att generera
licensaffärer för både Uni-Qleaver och QPG-1209. Det är vår
förhoppning att det positiva momentum som vi känner för närvarande
fortsätter framöver!

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

· En riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824
teckningsoptioner genomfördes i mitten av februari. Emissionen
tillförde Bolaget 7 000 KSEK. Teckningsoptionerna gavs ut utan
vederlag och har en löptid om nio månader. Teckningskursen för
teckningsoptionerna uppgår till 3,40 kronor. Vid fullt framtida
utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Bolaget tillföras
ytterligare 7 000 KSEK.

· En patentansökan inom det snabbväxande området Antibody Drug
Conjugates, ADC, inlämnades till det amerikanska patentverket (USPTO)
under mars månad. Ett beviljande av ansökan kommer innebära att
QuiaPEG erhåller ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

· I slutet av mars meddelade det australiska patentverket att
QuiaPEG har erhållit "Notice of Acceptance" för en tidigare inlämnad
patentansökan.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· QuiaPEG blev utvalt att presentera bolagets teknologiplattform
Uni-Qleaver®, på ChinaBio® Partnering i Shanghai den 8-9 maj och,
förutom att presentera Uni-Qleaver®, även genomförde ett stort antal
på förhand inbokade affärsmöten.

· Bolaget erhöll under april en s.k. "Notice of Allowance" av det
amerikanska patentverket (USPTO) rörande en tidigare inlämnad
patentansökan.

KOMMENTARER TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING

Under första kvartalet 2019 har arbetet inom utvecklingsprojekten
fortsatt i samma takt som planerats. Aktiverat arbete för egen
räkning med patent uppgick till 195 KSEK (442) KSEK. Föregående år
aktiverades även utvecklingskostnader för egen räkning denna period
med 586 KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 2 977 (2 037) KSEK varav
personalkostnaderna var 1 647 (1 204) KSEK. Antalet anställda har
under kvartalet varit 4 (4) personer.

Räntekostnader för lån uppgick till 209 KSEK vilket var ökning med 51
KSEK jämfört med motsvarande period 2018 efter det nya lånet på 1 000
KSEK från Almi som togs i augusti 2018.

Periodens resultat uppgick till -3 011 (-1 167) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första kvartal
uppgick till -883 (-1 176) KSEK.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 213
(1 028) KSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar var
128 (0) KSEK.

De första två långfristiga lånen från Almi Företagspartner AB började
amorteras ned i mars 2018 och det tredje lånet började amorteras i
mars 2019, vilket innebär att lånen har minskat med 139 KSEK till
totalt 2 343 KSEK.

Den riktade nyemissionen i februari 2019 inbringade netto 7 000 KSEK
efter avdrag för kostnader.

Periodens kassaflöde uppgick till 4 637 (-2 250) KSEK och de likvida
medlen uppgick till 7 519 (3 613) KSEK.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av företagets revisor.

Aktien

· Lucent Oil var sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Ny
noteringsprocess avseende den nya verksamheten i företaget avslutades
28 april 2017 och bolaget bytte namn till QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB. Aktiekapitalet i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
uppgick då till 18 917 311 kr fördelat på 21 019 234 aktier med ett
kvotvärde på 0,90 kr per aktie.

· I november 2017 genomfördes en riktad nyemission som utökade
antalet med 1 621 621 aktier till 22 640 855 med samma kvotvärde som
tidigare.

· Vid riktade nyemissionen i slutet av april 2018 utökades antalet
aktier med 6 000 000 aktier till totalt 28 640 855 med samma
kvotvärde som tidigare.

· Vid riktade nyemissionen i mitten av februari 2019 utökades
antalet aktier med 2 058 825 aktier till totalt 30 6699 680 med samma
kvotvärde som tidigare 0,90 kr per aktie.

· Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets
vinst och tillgångar. Aktien handlas på Spotlight Stock Market under
QUIA, ISIN-nummer SE0001384850.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari - juni 2019 publiceras 29 augusti
2019.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53 e-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/kvartalsredogoresle-...
https://mb.cision.com/Main/11543/2824204/1051186.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.