Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-30

QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) presenterar kvartalsredogörelse för perioden januari-sep...

Denna rapport är den andra som lämnas för verksamheten QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB (publ) efter det omvända förvärvet av
Lucent Oil AB. För ytterligare information kring förvärvet hänvisas
till tidigare pressmeddelanden och publicerad Bolagsbeskrivning 31
mars 2017.

Tredje kvartalet 2017

Den nya koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter
årsstämman 29 mars 2017.

Koncernen

· Nettoomsättning för tredje kvartalet 2017 uppgick till 0 KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -697 KSEK
· Lån om 2,5 MSEK erhölls i augusti från Almi
· Räntekostnaderna uppgick till 248 KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -945 KSEK

Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -59 KSEK
· Den tidigare verksamheten var under avveckling

Årets nio första månader 2017-01-01 - 2017-09-30

Resultatredovisningen avser tidigare Lucent Oil AB:s verksamhet under
årets nio första månader som är moderföretag i koncernen samt den nya
koncernen med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB verksamhet
från 29 mars till 30 september 2017. Jämförelsesiffror inom parentes
i moderföretaget avser räkenskaper från föregående år.

Koncernen

· Nettoomsättning för årets nio första månader uppgick till 0 KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -2 823 KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 208 KSEK
· Likvida medel i den nya koncernen vid periodens utgång uppgick
till 7 685 KSEK

· Lån om 2,5 MSEK från Almi utbetalades i slutet av augusti
Moderföretaget

· Nettoomsättning för årets nio första månader uppgick till 0 (1
691) KSEK

· Rörelseresultatet uppgick till -612 (-65) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -612 (452) KSEK
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 50 (3 540) KSEK*
· Den 5 april skedde betalning av utdelning om 15 318 KSEK ut till
aktieägarna i Lucent Oil AB, dvs. före omvända förvärvet (beslutat på
årsstämma 29 mars 2017)

· Resultat per aktie 30 september 2017 uppgick till -0,15 kr
*Lucent Oil AB har under 2016 avyttrat sina verksamheter inför det
omvända förvärvet av QuiaPEG Pharmaceuticals AB. Medel inflytande
från avyttringen har använts för utdelningen beslutad 29 mars 2017
med 5,55 kr/aktie.

VD kommentar

QuiaPEG Pharmaceuticals AB, dotterbolaget, har under hösten
framgångsrikt fullföljt utvecklingsarbetet av en första industriell
version av den frisättningsbara teknologiplattformen. Som tidigare
meddelats har vi under perioden erhållit prekliniska data in vitro (i
provrör) avseende en specificerad och kontrollerad frisättning av
aktiv läkemedelssubstans och vi förbereder de initiala djurstudierna
(in vivo).

Detta är ett viktigt steg i vår uttalade plan att skapa en egen
pipeline av läkemedelsprojekt baserade på patenterbara förbättringar
av kliniskt validerade och/eller redan existerande läkemedel, s.k.
biobetters. Målsättningen är sedan att utlicensiera projekten i ett
tidigt skede till en partner för avslutande utveckling och
marknadsregistrering.

I tredje kvartalet fick QuiaPEG ytterligare ett patent godkänt i USA.
Bolaget arbetar aktivt med att bredda teknologiplattformen och ett
led i bolagets offensiva patentstrategi är förberedelser för
ytterligare patentansökningar, som ökar plattformens
affärsmöjligheter.

Som tidigare kommunicerats i delårsrapport och pressmeddelande har
bolaget pågående diskussioner med en potentiell asiatisk
samarbetspartner inom främst tillverkning, marknadsföring och
licensförsäljning. Diskussionerna har fortsatt i positiv riktning
under hösten. Parallellt förs diskussioner med både större och mindre
läkemedelsbolag som uttryckt intresse för att utvärdera bolagets
teknologiplattform.

Bolaget har deltagit i den, internationellt sett, stora mässan CPhI, i
Frankfurt i slutet av oktober och partnering-konferensen BioEurope i
Berlin i början av november. Nya och intressanta affärskontakter har
knutits vid båda tillfällena och mötena bekräftar bilden av att
QuiaPEG's teknologiplattform är unik och ligger rätt i tiden.

Efter rapportperiodens utgång avslutades en riktad nyemission som
tillförde bolaget ca 3 MSEK. Av emissionslikviden har ca 2 MSEK
använts till att delåterbetala ett tidigare brygglån på 5 MSEK.
Vidare beviljades ytterligare ett patent i USA efter rapportperiodens
utgång.

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

· Registreringen av namnbytet till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding
AB (publ) från Lucent Oil AB genomfördes hos Bolagsverket

· AktieTorget meddelade att Bolaget uppfyller AktieTorgets
noteringskrav, innebärande bl.a. Bolaget har en godkänd
ägarspridning, kapital för nästkommande tolvmånadersperiod, en
oberoende ledamot i styrelsen etc

· Koncernens likvida medel ökade med 5 MSEK under april månad i
enlighet med det i mars tecknade lånen som slöts med två befintliga
aktieägare och en extern långivare på marknadsmässiga villkor

· Almi Företagspartner i Uppsala AB beviljade i juni lån om totalt
2,5 MSEK, dels 1,0 MSEK via ett Tillväxtlån, som är ett samarbete
mellan ALMI och Europeiska Investeringsfonden (EIF), dels ett
Företagslån om 1,5 MSEK. Båda lånen amorteras på 60 månader varvid de
inledande 6 månaderna är amorteringsfria. Marknadsmässig ränta
erläggs

· Bolaget har erhållit prekliniska data in vitro (i provrör)
avseende en specificerad och kontrollerad frisättning av aktiv
läkemedelssubstans

· Ytterligare ett patent har godkänts i USA
KOMMENTARER UTVECKLING AV RESULTAT OCH STÄLLNING

Den 31 mars förvärvades alla aktierna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB och
då bildades en ny koncern bestående av två företag. Den nya
koncernens verksamhet startade andra kvartalet 2017 och avser QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB (publ) och QuiaPEG Pharmaceuticals AB
verksamheter då förvärvet genomfördes på första kvartalets sista dag.

Verksamheten under årets första månader i Lucent Oil AB (publ) som nu
har bytt firma till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
präglades av avveckling av den tidigare verksamheten. Ingen
försäljning till kunder har skett under årets nio första månader.
Aktiverat eget arbete i dotterföretaget för utvecklingsarbete har
gjorts med 1 019 KSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Efter rapportperiodens utgång avslutades en riktad nyemission som
tillförde bolaget ca 3 MSEK

· Delåterbetalning har skett med ca 2 MSEK av ett tidigare upptaget
lån på 5 MSEK

· Ytterligare ett patent i USA har godkänts
Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Aktien

Lucent Oil var sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Ny
noteringsprocess avseende den nya verksamheten i Bolaget avslutades
28 april 2017. Aktiekapitalet i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
uppgick till 18 917 311 kr fördelat på 21 019 234 aktier med ett
kvotvärde på 0,90 kr per aktie. Alla aktier har lika rösträtt och
lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. Aktien handlas
på AktieTorget under QUIA, ISIN-nummer SE0001384850.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01- - 2017-12-31 publiceras den
28 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 november, 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/quiapeg-pharmaceutica...
http://mb.cision.com/Main/11543/2403681/760335.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.