Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

QuickCool: QuickCool AB avropar en extra tranche såsom återbetalning av reverslån som upptogs i januari i enlighet med de...

QuickCool AB (Publ) ("QuickCool") har begärt att en extra Tranche av
konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 2 000 000 SEK, ska
utfärdas till European High Growth Opportunities Securitization Fund,
såsom återbetalning av det reverslån som togs 28 januari 2019, i
enlighet med den finansieringslösning som QuickCool tidigare har
meddelat genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018.

onvertibler

Styrelsen har beslutat, baserat på bolagsstämmans bemyndigande, att
begära en extra Tranche av konvertibelt lån uppgående till 2 000 000
SEK genom utfärdande av konvertibler, såsom återbetalning av det
reverslån som upptogs 28 januari 2019. Konvertiblerna kan konverteras
till aktier i QuickCool. European High Growth Opportunities
Securitization Fund har ensamrätt att teckna sig för konvertiblerna
genom kvittning av lånesumman. Konvertiblerna utfärdas till ett
teckningspris som motsvarar hundra procent av deras totala nominella
värde.

Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning 12
månader efter att de har registrerats hos Bolagsverket, om de inte
konverteras dessförinnan. Konverteringskursen per ny aktie ska
motsvara ett belopp om 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda
genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista
för aktie i QuickCool under de femton handelsdagar som föregår dagen
för konvertering.

Teckningsoptioner

Styrelsen har vidare beslutat, baserat på bolagsstämmans bemyndigande
och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att utfärda 260
869 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna. Varje
teckningsoption berättigar European High Growth Opportunities
Securitization Fund att teckna en ny aktie i QuickCool under tre år
från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till ett
lösenpris på 2,30 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer QuickCool att erhålla 600 000 kronor,
motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertiblerna.
Villkoren för teckningsoptionerna inkluderar sedvanliga bestämmelser
om omräkning av teckningskursen i samband med emissioner m.m.

Styrelsens beslut om emissioner har fattats baserat på bemyndigandet
från den extra bolagsstämman den 20 juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 juli 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight
Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i
Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida:
www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quickcool/r/quickcool-ab-avropar-en-extra-tra...
https://mb.cision.com/Main/13381/2868723/1081675.pdf

Författare AktieTorget News