Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-02

Railcare: Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 13.00 på bolagets
huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till
stämman påbörjas kl. 12.15.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 2 maj 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019
skriftligen till Railcare Group AB, Att: Årsstämma, Box 34, 932 21
Skelleftehamn. Anmälan kan också göras per telefon 072-528 00 09
eller per e-post ir@railcare.se. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande
fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För
fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se
bolagets integritetspolicy:
https://www.railcare.se/integritetspolicy/.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
torsdagen den 2 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget
på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.railcare.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse samt revisor.
13. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt
för valberedningens uppdrag.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 10-13 I
DAGORDNINGEN

Valberedningen har utgjorts av Åke Elveros, utsedd av Norra
Västerbotten Fastighets AB, Per-Martin Holmgren, utsedd av TREAC AB
samt Kjell Lindskog, utsedd av familjerna Marklund & Dahlqvist.
Valberedningens ordförande har varit Åke Elveros.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Catharina Elmsäter-Svärd väljs till
ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
(punkt 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet
styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska
vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke
anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda
ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

· 200 000 kronor till styrelsens ordförande;

· 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både
revisions- och ersättningsutskotten. Valberedningen föreslår att
inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska
bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan
ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid
rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen förslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna
Weiner Jiffer, Adam Ådin och Anders Westermark samt om nyval av Björn
Östlund. Till styrelseordförande föreslås omval av Catharina
Elmsäter-Svärd.

Vidare föreslår valberedningen att revisionsbolaget Ernst & Young
Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls
nästa räkenskapsår. Valberedningens förslag följer
revisionsutskottets rekommendation.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
www.railcare.se.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för
valberedningens uppdrag (punkt 13)

Valberedningen föreslår årsstämman 2019 att anta följande riktlinjer
för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens
uppdrag:

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den
ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB vid
utgången av det andra kvartalet respektive år. Utövar inte
aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast
följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen och så vidare. Fler än högst fem ytterligare
aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande
finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande
ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får
överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar
utse till ledamot av valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara
ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter
skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen,
men skall inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.
Styrelsen ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara
valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
bolagets större aktieägare.

Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta
namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de
aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex
månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden
i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa
sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som
tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha
rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall
dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot
och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om
den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så
snart sådana skett. Valberedningen skall presentera förslag i
nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

· förslag till ordförande vid årsstämman;

· förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i
förekommande fall, antalet revisorer;

· förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt
till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott
förekommer);

· förslag till arvode till revisorer;

· förslag till val av styrelsens ordförande och övriga
styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; samt

· förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen
och för valberedningens uppdrag.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt
skall tillse att valberedningen omgående erhåller relevant
information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av
sitt arbete. Sådan information skall lämnas senast under januari
månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om
effektiviteten i dess arbete. Vidare skall vid behov
styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden.

Valberedningen skall i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de
uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för
bolagsstyrning. Valberedni...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.