Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Railcare: Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org.nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 13:00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12:15.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 29 april 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 april 2020
skriftligen till Railcare Group AB, Att: Årsstämma, Box 34, 932 21
Skelleftehamn. Anmälan kan också göras per telefon 072-528 00 09
eller per e-post ir@railcare.se. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande
fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur
personuppgifterna hanteras, se bolagets integritetspolicy:
https://www.railcare.se/integritetspolicy/.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 29 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget
på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.railcare.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om:

1.
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

2.
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse samt revisor.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 10-12
I DAGORDNINGEN

Valberedningen har utgjorts av Åke Elveros, utsedd av Norra
Västerbotten Fastighets AB, Per-Martin Holmgren, utsedd av TREAC AB
samt Kjell Lindskog, utsedd av familjerna Marklund & Dahlqvist.
Valberedningens ordförande har varit Åke Elveros.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Catharina Elmsäter-Svärd väljs till
ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
(punkt 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet
styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska
vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke
anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda
ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

· 200 000 kronor till styrelsens ordförande;

· 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både
revisions- och ersättningsutskotten. Valberedningen föreslår att
inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska
bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan
ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid
rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen förslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna
Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund. Till
styrelseordförande föreslås omval av Catharina Elmsäter-Svärd.

Vidare föreslår valberedningen att revisionsbolaget Ernst & Young
Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls
nästa räkenskapsår. Valberedningens förslag följer
revisionsutskottets rekommendation.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
www.railcare.se.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b OCH 13 I
DAGORDNINGEN

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 7 237 250
kronor (0) delas ut till aktieägarna och att återstående del av
bolagets vinstmedel, 22 776 920 kronor (24 394 628), balanseras i ny
räkning. Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna
dela ut 0,30 kronor (0,0) per aktie och att fredagen den 8 maj 2020
ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas
genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 13 maj 2020 till dem
som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare enligt följande. Riktlinjerna ska tillämpas på
ersättningar som avtalas efter årsstämman 2020 samt på ändringar i
redan avtalade ersättningar som görs därefter. Riktlinjerna omfattar
inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Beträffande
anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får,
såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga
anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast
lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt
som möjligt ska tillgodoses. Riktlinjerna gäller även för
styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster
utförda åt bolaget utöver styrelseuppdraget. Vad som stadgas om
bolaget gäller också i förekommande fall för koncernen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör.
Totalersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt
stå i relation till ansvar och befogenheter.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättning ska vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter:
fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse,
pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och
oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie - och
aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av fast kontant lön och ska omprövas
årligen. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och återspegla de
krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar,
komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen.
Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som
befattningshavaren nått och således vara individuell och
differentierad.

Rörlig lön

Utöver fast lön kan VD och övriga ledande befattningshavare från tid
till annan, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig lön vid
uppfyllande av beslutade kriterier. Eventuell rörlig lön kan
utbetalas antingen som kontant lön eller som engångsbetald
pensionsavsättning. Vid utbetalning som engångsbetald
pensionsavsättning sker viss uppräkning så att totalkostnaden för
bolaget blir neutral. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per
år kan uppgå till maximalt 20 procent av fast årslön. För att undvika
osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast
och rörlig lön. Den fasta lönen ska stå för en tillräckligt stor del
av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska
vara möjligt att sätta ner den rörliga delen till noll.

Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda
och mätbara kriterier som fastställs av styrelsen och som kan vara
finansiella, såsom koncernens resultattillväxt, lönsamhet och
kassaflöde eller icke-finansiella, såsom hållbarhet, kundnöjdhet,
kvalité och företagskultur. Genom att målen kopplar de ledande
befattningshavarnas ersättning till bolagets resultat och hållbarhet
främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
värdeskapande och konkurrenskraft. Villkoren och beräkningsgrunderna
för rörlig lön ska fa...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.