Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Railcare: Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 6 maj 2020, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för
räkenskapsåret 2019 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att
7 237 250 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av
bolagets vinstmedel, 22 776 920 kronor, balanseras i ny räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken
samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda
styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika
utskott ska utgå enligt följande:

· 200 000 kronor till styrelsens ordförande;
· 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både
revisions- och ersättningsutskotten.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till valberedningens
ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäliga kostnader som
valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan
uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

Stämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor
Stämman beslutade att omvälja Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund,
Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund
som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Catharina
Elmsäter-Svärd.

Stämman beslutade härutöver att revisionsbolaget Ernst & Young
Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls
nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under
menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämmor.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 14:15 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se
Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster
som stärker kundernas driftssäkerhet,

punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien.
Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande
trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb
utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och
stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera
effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av
den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har
omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400
MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/railcare/r/kommunike-fran-arsstamma-i-railcar...
https://mb.cision.com/Main/11562/3105453/1242958.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.