Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-05

Randviken Fastigheter AB (publ):s stämmokommuniké

Vid extra bolagsstämma i Randviken Fastigheter AB (publ) ("Randviken" eller "Bolaget") den 5 september 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades huvudsakligen nedan angivna beslut. Besluten som fattades var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

I enlighet med Stenhus Fastigheter i Norden AB:s förslag entledigades samtliga styrelseledamöter i samband med stämman. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Elias Georgiadis, Tomas Georgiadis och Mikael Nicander. Tomas Georgiadis valdes till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till den tillträdande styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Randviken utser ny VD

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte har beslut fattats att utse Elias Georgiadis till verkställande direktör med omedelbar verkan, som ersätter tidigare verkställande direktör Gustaf Segerborg. Gustaf kommer dock att arbeta vidare på Stenhus Fastigheter i Norden AB.

Stockholm den 5 september 2022

Randviken Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Elias Georgiadis, VD
Telefon: +46 707 96 13 34
elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Redeye är Certified Adviser.

Författare Cision