Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-24

Randviken Fastigheter: Delårsrapport januari - juni 2022

Randviken Fastigheter AB (publ) ("Randviken" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport avseende perioden januari - juni 2022. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://randviken.se/investor-relations/rapporter/.

Andra kvartalet 2022 i sammandrag

 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick vid kvartalets slut till 2 925 mkr, motsvarande 65,9 kr per aktie.
 • Hyresintäkterna uppgick till 102,5 mkr.
 • Driftnettot uppgick till 76,3 mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 37,8 mkr, motsvarande 0,9 kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2,6 mkr.
 • Kvartalets resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 41,7 mkr, motsvarande 0,9 kr per aktie.
 • Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick vid kvartalets slut till 7 171 mkr.
 • Soliditeten uppgick till 37,6 procent.
 • Nettobelåningsgraden uppgick till 58,1 procent.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 gånger.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94 procent.

Perioden januari - juni 2022 i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 199,7 mkr.
 • Driftnettot uppgick till 148,9 mkr.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 76,1 mkr, motsvarande 1,7 kr per aktie.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 62,5 mkr.
 • Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 143,8 mkr, motsvarande 3,3 kr per aktie.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 gånger.

Händelser under kvartalet

 • Den 8 april publicerades Randvikens årsredovisning för 2021.
 • Den 19 april offentliggjorde Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken avseende förvärv av samtliga aktier i bolaget. Vederlaget i erbjudandet utgörs av en kombination bestående utav nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag.
 • Den 29 april höll Randviken årsstämma. Stämman som ägde rum enbart genom poströstning utan fysiskt deltagande beslutade om fastställande av bokslutet för 2021, styrelsens förslag till resultatdisposition och beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning under 2021. Vidare beslutades om styrelsens sammansättning, val av revisor, nytt incitamentsprogram till anställda, emissionsbemyndigande samt justering av bolagsordningen.
 • Den 29 april tecknade Randviken ett nytt sexårigt grönt hyresavtal med den befintliga hyresgästen Länsstyrelsen i Värmland avseende kontorslokaler i fastigheten Bryggaren 12 i centrala Karlstad.
 • Den 3 maj utsåg Randviken en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Fredrik Brodin och Douglas Westerberg för utvärdering av Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande.
 • Den 20 juni meddelade Randvikens oberoende budkommitté att den rekommenderar aktieägarna i Randviken att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ).

Händelser efter kvartalets utgång

 • Den 1 juli ingick Randviken bindande avtal om avyttring av nio fastigheter i Nyköping till ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Köpare är Kungshem Fastigheter. Fastigheternas huvudsakliga användning är bostäder och det överenskomna fastighetsvärdet i försäljningen är i linje med den senaste externvärderingen. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 23 000 kvadratmeter och den årliga hyresintäkten uppgår till cirka 26,4 miljoner kronor. Frånträde sker den 1 september 2022.
 • På begäran av Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) har Randvikens styrelse kallat till extra bolagsstämma den 5 september 2022 med anledning av att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) kontrollerar 99,5 % av aktierna och rösterna i Randviken.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Redeye är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Randviken är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 07:00.

Författare Cision