Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Ranplan Wireless: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RANPLAN GROUP AB

15 maj 2020

Aktieägarna i Ranplan Group AB, org.nr 559152-5315, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 15 June 2020 klockan 16.00 i Eversheds
Sutherland Advokatbyrås lokaler på adress Strandvägen 1 i Stockholm.
Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Information relaterad till coronaviruset

För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer ingen
förtäring att erbjudas vid stämman. Deltagande av styrelseledamöter
och bolagsledning kommer att begränsas och hanteras via online där så
är möjligt. Aktieägare som så önskar kan delta via ombud

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är tisdagen den 9 June 2020; samt

ii. senast tisdagen den 9 June 2020 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till
Ranplan Group AB Strandvägen 5B, 114 51 Stockholm, eller via e-post
till joyce.wu@ranplanwireless.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 9 June 2020, då sådan
införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
www.ranplanwireless.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Anförande från verkställande direktören;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören;

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
13. Val av styrelseledamöter och revisor;
14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende
valberedning;

15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för
anställda och konsulter innefattande riktad emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner;

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
17. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Nomineringskommitten avser avlämna sitt förslag rörande bland annat
styrelsens komposition, arvodering, samt al av revisionsbolag liksom
dess arvodering vid ett senare tillfälle.

Punkt 14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion
avseende valberedning

Vid extra bolagsstämma den 17 april 2018 fattades beslut om principer
för tillsättande av och instruktion avseende valberedning enligt
nedan. Valberedningen föreslår att gällande principer ska fortsätta
gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter
utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av
det tredje kvartalet respektive år. Styrelsens ordförande ska årligen
kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av
aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till
valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till
röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem
ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte
styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.
När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i
valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga
ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som
har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens
ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den
avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de
röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör
denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen
minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det
är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför
nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och
valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett
ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de
uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för
bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode
från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med
valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning
att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut
avseende punkterna 9 och 15-16 i föreslagen dagordning.

Punkt 9. Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och
att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Punkt 15. Beslut införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för
anställda och konsulter innefattande riktad emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett
långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter
innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner huvudsakligen enligt nedan.
Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i
bolaget.

Bakgrund och skäl till förslag

Detta förslag har lagts fram i syfte att stärka organisationen och
motivera nyckelpersoner till att skapa värde för aktieägarna.
Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga
aktieägares intressen.

Incitamentsprogrammet omfattar anställda inom och konsulter till
koncernen (nedan benämnda "Deltagarna"). Styrelseledamöter i bolaget
tillåts inte delta. Incitamentsprogrammet kan komma att inkludera upp
till cirka 50 Deltagare (med förbehåll för nyrekryteringar).

Villkor för emissionen av teckningsoptioner

1. Bolaget ska emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i
bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,04 kronor. Om alla
teckningsoptioner tecknas, överlåts och utnyttjas av Deltagarna för
teckning av nya aktier, kommer bolagets aktiekapital att öka med 40
000 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med
de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för
teckningsoptionerna).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget och/eller dess
dotterbolag, varefter dessa ska överlåtas till Deltagarna i enlighet
med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från
bolagets styrelse.

3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av bolaget och/eller dess
dotterbolag på särskild teckningslista i direkt anslutning till
bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga
teckningstiden.

4. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
Det belopp som ska betalas av dotterbolagen för varje teckningsoption
ska motsvara teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde. Perioden
för mätning för sådan beräkning ska vara från och med den 2 juni 2020
till och med den 12 juni 2020. Betalning ska ske i anslutning till
teckning av teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
betalningsfristen.

5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna
ske under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den
30 december 2023. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum
under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga
regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna
riktlinjer i det avseendet).

6. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en
ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 20,60 kronor per aktie
("Lösenpriset"). Lösenpriset är dubbelt så högt som teckningskursen
för nya aktier i bolagets första erbjudande till allmänheten som
genomfördes i maj/juni 2018.

7. Teckningsoptionerna ska också vara föremål för de villkor, bland
annat inkluderandes standardmässiga omräkningsvillkor, som framgår av
styrelsens fullständiga förslag.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagarna

Bolaget och/eller dess dotterbolag ska överlåta teckningsoptionerna
till Deltagarna mot betalning av en premie motsvarande
teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för
överlåtelsen.

Styrelsen i bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagarna i
enlighet med följande principer (nyrekryteringar kan komma att
tilldelas teckningsoptioner enligt samma principer). Ingen Deltagare
kan erbjudas ett högre antal teckningsoptioner än den maximala
tilldelningen enligt nedan.

Kategori Maximalt antal ...

Författare Cision News