Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Ranplan Wireless: RANPLAN GROUP AB - Kvartalsrapport Q2 1 april - 30 juni 2019

Perioden i korthet

Andra kvartalet 2019

· Intäkterna steg med över 200% till 16,6 MSEK, från 5,0 MSEK under
samma period föregående år***

· Bruttomarginalen, som under kvartalet påverkades av en förändring
av mixen, uppgick till 92,6%*,**

· EBITDA uppgick till 0,4 MSEK1 (-7,6)***
· Nettoresultatet för perioden uppgick till 0,3 MSEK* (-7,7)***
· Vinst per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,39)***
· Kassa och fordringar i slutet av juni uppgick till 39,3 MSEK****
Första halvåret 2019

· Intäkterna tredubblades i det närmaste till 29,4 MSEK (11,7)***
· Bruttomarginalen uppgick till 96,8%***
· EBITDA uppgick till 0,6 MSEK* (-10,9)***
· Nettoresultatet för perioden uppgick till 0,5 MSEK1 (-11,1)***
· Vinst per aktie uppgick till 0,09 SEK (-0,55)***
· Kassa och fordringar i slutet av juni 2019 uppgick till 39,3
MSEK****

*Från koncernredovisningen för Q2 2019
**Genomgående i rapporten hänvisar siffror inom parentes till
motsvarande siffror för föregående år.

***Från de sammanslagna finansiella rapporterna
****Från koncernbalansräkningen per den 30 juni 2019
Viktiga händelser under det andra kvartalet 2019

· Strategiskt partnerskap gällande återförsäljning och den första
inköpsordern från Massilatech, ett Metco Group-företag, en av de
största telekommunikationskoncernerna i Mellanöstern med kontor i
Irak, Kuwait, Oman, Saudiarabien och Förenade arabamiraten.

· Ranplan säkrade avtal med två av USA:s större systemintegratörer:
CTS LLC och DPJJ LLC (Wireless Services)

· Ranplan får utmärkelsen "Best of Show Award" för Ranplan
Professionals 5G NR planeringskapacitet på Interop i Tokyo och var
även en av finalisterna vid Small Cells Forum i kategorin Software
and Services - Management, Automation and Orchestration

· Bolaget meddelade att Ranplans CFO Chris Caswell går i pension
och efterträds av John Watson

· Bolaget meddelade att Alastair Williamson lämnar uppdraget som VD
och ersätts av Per Lindberg som, i egenskap av tillförordnad VD,
tillträder sin post den 1 september 2019

· På årsstämman den 29 april i Stockholm fick styrelsen behörighet
att (i) lansera ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och
entreprenörer i form av en riktad emission av
teckningsoptionersemission (motsvarande en aktieandel om högst 1
miljon i aktier), och (ii) öka aktiekapitalet genom ett långsiktigt
incitamentsprogram för anställda och entreprenörer genom i form av en
riktad emission av optionsemission teckningsoptioner samt
godkännandet av att överföring av teckningsoptioner överförs och
(iii) öka aktiekapitalet genom en riktad aktieemission (motsvarande
högst 20% av det nuvarande antalet aktier)

· Ranplans fyra största aktieägare godkänner en förlängning av
lock-up-perioden i ytterligare sex månader, till och med den 1
januari 2020.

VD-ord

Vi är stolta över att kunna presentera det andra lönsamma kvartalet i
rad för 2019, med intäkter på 29,4 MSEK under första halvåret 2019 -
en tillväxt på 152% jämfört med samma period 2018. Ett år efter
börsnoteringen i slutet av juni 2018 driver bolaget sin verksamhet på
en betydligt högre nivå, vilket hjälper oss att visa på de
möjligheter till expansion som finns inbyggda i vår affärsmodell.

Intäkterna för det första halvåret ökade till 29,4 MSEK1, vilket
motsvarar en tillväxt på 152% jämfört med samma period 2018.Ranplans
intäkter för andra kvartalet uppgick till 16,6 MSEK1, med en
bruttomarginal på 92,6%1. På kvartalsbasis ökade våra intäkter med
230% under första halvåret jämfört med samma period 2018, från 5,0
MSEK2 under andra kvartalet 2018 till 16,6 MSEK1 under andra
kvartalet 2019.

Bolaget genererade en vinst från den löpande verksamheten på 0,3 MSEK
under andra kvartalet 2019, jämfört med en förlust från den löpande
verksamheten på 7,7 MSEK under andra kvartalet 2018.

Vi är särskilt nöjda med att kunna rapportera det andra lönsamma
kvartalet i rad. Vinsten under första halvåret 2019 uppgick till 0,5
MSEK jämfört med en förlust på 11,1 MSEK under samma period 2018.
Dessa siffror skänker en trovärdighet till den strategiska inriktning
som bolaget har valt att följa.

Kassa och fordringar som förväntas konverteras till likvida medel inom
de närmaste 12 månaderna uppgick till 39,3 MSEK3 i slutet av juni
2019, vilket är något över nivån på 38,1 MSEK4 i slutet av
kalenderåret 2018.

Företaget bibehöll en robust bruttomarginal på 92,6 % under det
nyligen avslutade kvartalet. Bruttomarginalen var lägre än vad som
har redovisats under de föregående kvartalen till följd av
försäljningen av en tredjepartsprodukt. Försäljningen av Ranplans
mjukvara på 99,4 % förblir oförändrad, vilket avspeglar själva
grunden i vår licensuppbyggda affärsmodell.

Höjdpunkter i verksamheten

Ranplan säkrade sju nya kunder under andra kvartalet 2019 och fick
också in efterbeställningar från ett flertal befintliga kunder.

Ranplan grundade två kommersiella teknikpartnerskap i USA. Vi ingick
en Preferred System Integrator-relation med Communications Technology
Services LLC (CTS), en av de större systemintegratörerna i USA, samt
med DPJJ LLC (Wireless Services). Båda dessa systemintegratörerna
köpte licenser från Ranplan för att leverera RF-planeringstjänster
till sina kunder.

Bolaget ingick ett strategiskt partnerskap gällande återförsäljning
med Massilatech och erhöll sin första inköpsorder från detta företag,
som är en del Metco Group, en av de största
telekommunikationskoncernerna Mellanöstern med baser i Irak, Kuwait,
Oman, Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Detta partnerskap banar
väg för en viktig marknadsmöjlighet, eftersom Metco har starka
relationer med samtliga operatörer i regionen.

Konferenser och mässor

Bolaget ställde ut på viktiga mässor, i synnerhet 5G World and Small
Cells Forum i London, CommunicAsia 2019 i Singapore, Interop i Tokyo
och Mobile World Congress i Shanghai, vilket ökade medvetenheten om
varumärket, skapade nya möjligheter, öppnade för tekniska samarbeten
och förmedlade information om kommande trender. Vi var stolta över
att få juryns pris i kategorin "Best of Show Award" för Ranplan
Professionals 5G NR planeringskapacitet på Interop i Tokyo. Vi gick
också till final vid Small Cells Forum i kategorin Software and
Services - Management, Automation and Orchestration, vilket ger
Ranplan en ställning som visionär inom sitt eget expertisområde och
därmed ökar bolagets synlighet på marknaden.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling i absolut framkant utgör kärnan i bolaget. Vi
är mycket stolta över vårt bidrag till samhället i stort i det här
avseendet. Under andra kvartalet fick Ranplan ett bidrag från
Storbritanniens Geospatial Commission för ett gemensamt
forskningsprojekt tillsammans med University of Warwick gällande
projektet COCKPIT 5G, ett statligt finansierat 5G- och
AI-forskningsprojekt. Målet med projektet är att undersöka var de
svarta fläckarna finns i Storbritannien för att stödja och optimera
utrullningen av 5G, så att täckningen förbättras både i storstäder
och på landsbygden. Resultaten ska användas för att förbättra
uppkopplingarna för företag, AI (artificiell intelligens), förarlösa
bilar och tillverkningsindustrin.

Sammanfattning

Vi får inspiration av våra finansiella och operativa framsteg under
det första halvåret. I takt med att nya affärsmöjligheter uppstår
kommer vi - ofta i nära dialog med befintliga och tilltänkta kunder -
att förbättra vår organisatoriska kapacitet.

I linje med våra värderingar skulle jag personligen vilja tacka vårt
team av engagerade medarbetare som är en så viktig del av våra
framgångar. Våra tidigare resultat, våra framsteg på senare tid och
vår framtida framgång är starkt förknippade med de människor som
jobbar här, hur väl de samarbetar och vilken grad av motivation de
uppvisar.

Det är mot denna bakgrund - samt med en framgångsrik notering av
bolagets aktier på Nasdaq First North - som jag ser fram emot att
lämna över stafettpinnen som VD.

Alastair Williamson
CEO Ranplan Group AB

Den fullständiga rapporten och detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på www.ranplanwireless.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997 689
Alastair.Williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 augusti kl 08.00 CET.

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat
ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och
optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av
avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering.
Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera
utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd
applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera
teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder
slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett
dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från
kontor i UK, USA och Kina.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ranplan-wireless/r/ranplan-group-ab---kvartal...
https://mb.cision.com/Main/17245/2880456/1089565.pdf

Författare Cision News