Du är här

2018-05-03

Ratos: Kommuniké från Ratos årsstämma den 3 maj 2018

Pressmeddelande 3 maj 2018

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 17.10 CET.

Ratos årsstämma hölls den 3 maj 2018 på Skandiascenen på Cirkus i Stockholm.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2017. Stämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie
ledamöter, en minskning med en ledamot, utan suppleanter samt att omvälja
ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även valdes till ordförande i styrelsen,
Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström
(VD). Charlotte Strömberg har avböjt omval. För en mer ingående presentation
av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om sänkt
arvode till styrelsens ordförande med 480 000 kronor samt oförändrade arvoden
till resten av styrelsen, förutom VD Jonas Wiström, och utskotten. Arvode
till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t.o.m. nästa
årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier
Stämman beslutade om en utdelning om 2,00 kr per aktie av serie A och B. Som
avstämningsdag för utdelning fastställdes den 7 maj 2018 och utbetalning
beräknas ske den 11 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av
långsiktigt incitamentsprogram 2018/2023 för VD och övriga nyckelpersoner i
Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt
Instrumenten), genom en riktad emission av högst 1 500 000 konvertibler och
en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt
högst 1 500 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan
därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 4 725 000
kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt
villkoren för programmet).

Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill
nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna
aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa
årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot
kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission
av Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av
serie B.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets
hemsida, www.ratos.se.

För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande, 08-700 17 98
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Kapitalmarknadsdag 2018 4 juni 2018
Delårsrapport januari-juni 2018 17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora
företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och
hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande
transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där
största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och
Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt
cirka 12 700 medarbetare.

Pressmeddelande
http://hugin.info/1180/R/2190220/847558.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.