Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

Rättelse: Arc Aroma Pure AB: 190919 Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Rättelsen avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen
(MAR). Pressmeddelandet utan hänvisning återfinns nedan.

Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den
17 oktober 2019 kl. 15.00 på Råbylunds Gård (www.rabylundsgard.se),
Prästavägen 12, 224 78 Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 oktober 2019 och anmäla sig till
bolaget senast fredagen den 11 oktober 2019 skriftligen till Arc Aroma Pure
AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 073 ?
631 73 71  eller per e-post info@arcaroma.com. I anmälan skall fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid uppges, samt i förekommande fall skall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 oktober
2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock
längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att
underlätta inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra
behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på bolagets hemsida www.arcaroma.com och skickas med post till
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 11 389 541 st, varav 908 000  A-aktier och 10 481 541
B-aktier, motsvarande totalt 19 561 541 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernredovisningen
2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer.
11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
12. Val av styrelse, styrelsesuppleant, valberedning samt revisor.
13. Beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedning
samt regler för valberedningen.
14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till
ledande befattningshavare.
15. Beslut om namnbyte av bolagets firma  från Arc Aroma Pure AB (publ)
till ArcAroma AB (publ), samt därav ändring i Bolagsordning.
16. Beslut om ändring av räkenskapsår från 0501-0430 till kalenderår,
samt därav ändring i Bolagsordning.
17. Beslut om ändring av beskrivningen av verksamheten i Bolagsordningen.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
19. Stämman avslutas.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom
Valberedningens förslag med motivering samt andra fullständiga
beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Skiffervägen 12 i Lund och på bolagets hemsida www.arcaroma.com senast tre
veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt
att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och
koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Lund i september 2019
Arc Aroma Pure AB (publ)
STYRELSEN

Om Arc Aroma Pure AB (publ)
Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som
ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator,
används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen
använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar
oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande
av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten
och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget
grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått
olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.
Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth
Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.
www.arcaroma.com

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.