Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-29

Rättelse: Biotage AB (publ) delårsrapport januari – mars 2022

I ursprungligt utskickad delårsrapport januari-mars 2022 har siffror i noten 4 Fördelning av intäkter på sidan 21 blivit felaktiga. Tryckfelen återfinns i de fyra första tabellerna. Felet återfinns endast i den engelska översättningen av delårsrapporten och påverkar inte övriga publicerade finansiella tabeller eller uppgifter i samband med rapporten, och inte heller den svenska rapporten. Den grafik och de procentsatser m.m. som återfinns på övriga ställen i ursprunglig rapport är korrekta. Korrekta belopp återfinns i justerad delårsrapport, som bifogats rättelsen

Över 20 procent organisk tillväxt

Januari–mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 386 MSEK (281), en ökning med 37,0 procent och organiskt* en ökning med 21,9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 96 MSEK (79) och justerat* till 101 MSEK (79).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 24,9 procent (28,2) och justerat till 26,3 procent (28,2).
  • EBITA* uppgick till 103 MSEK (82), och justerat till 108 MSEK (82).
  • EBITA-marginalen* uppgick till 26,7 procent (29,1) och justerat till 28,1 procent (29,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 71 MSEK (60).
  • Resultat per aktie var 1,08 SEK (0,92) före och efter utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 57 MSEK (68).
  • Nettokassa* per den 31 mars var 103 MSEK (61).
  • Den 14 mars beslöt styrelsen om nya finansiella mål: 12 procent organisk tillväxt och 25 procent EBITA-marginal, bägge som genomsnitt över tre år.

VD har ordet
Biotage inleder året med att slå försäljningsrekord för fjärde kvartalet i rad. Trots en utmanande försörjningskedja uppvisar samtliga våra geografiska marknader tvåsiffrig tillväxt.

Ett mycket starkt första kvartal
Första kvartalet i år slog Biotage återigen försäljningsrekord med en nettoomsättning på 386 (281) MSEK. Det är resultatet av goda prestationer på samtliga våra geografiska marknader och stark tillväxt inom våra produktområden.

Just när vi kunde se tecken på att komma ur den världsomspännande covid-19-pandemin har vi nu med Rysslands invasion av Ukraina kastats in i en ny kris med allvarliga konsekvenser för stabiliteten i världen. För Biotage har kriget rent försäljningsmässigt endast begränsad påverkan, men våra tankar går självklart till Ukrainas befolkning och vi lider med dem. Direkt på dagen för invasionen fattade vi beslut att omgående stoppa all försäljning till Ryssland via vår lokala distributör.

De globala utmaningarna inom försörjningskedjan har fortsatt under kvartalet, med höga inköpspriser för råmaterial och fraktkostnader, en generell brist på vissa insatsprodukter och långa ledtider. Detta till trots har Biotage lyckats hantera situationen. Vi har hållit våra leveranstider och tack vare en bra mix av produkter och marknader, samt en stor försäljningsvolym med positiva valutaeffekter som motverkar påverkan från försörjningskedjan, så blir vår bruttomarginal starka 62,5 (63,1) procent. Tyvärr är de här utmaningarna något vi ser ut att behöva fortsätta leva med även framåt.

En viktig nyhet under kvartalet är att vi, i syfte att möta våra olika kundgrupper på ett bättre sätt och med hela vår bredd, har lanserat tre nya kundfokusområden för Biotage: White Tech, Red Tech samt Blue & Green Tech. Området White Tech fokuserar på kunder verksamma inom forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, Red Tech på diagnostikföretag, kliniska, kriminaltekniska och dopinglaboratorier, medan Blue & Green Tech är inriktat på miljö-, vatten- och livsmedelslaboratorier. Denna nya indelning tydliggör alla delar av Biotages verksamhet, stärker vår flexibilitet och bidrar till att rusta oss för framtida tillväxt. Vi kommer även fortsättningsvis att redovisa produktområden, men med lite högre upplösning och en bättre synlighet för alla kundarbetsflöden där de har en roll att fylla.

Under första kvartalet kunde vi se en stark organisk tillväxt. Även uppbrutet på geografiska marknader växte vi överallt. Vår försäljning inom Scale Up var fortsatt stark i EMEA och Japan, det sistnämnda en marknad där vi gör vårt starkaste kvartal på länge. Americas hade sitt tredje rekordkvartal i rad och i Kina går försäljningen av Flash-system fortsatt starkt. Vad gäller just Kina så ser vi dock med oro på de nedstängningar av samhället som sker med anledning av regeringens nollvision för covid-19. På en mer positiv sida så ser vi också att introduktionen av vår nya produkt Biotage® PhyPrep, världens första automatiserade plasmidreningsinstrument för maxi-, mega- och gigaskala, hjälper oss till vårt starkaste kvartal någonsin inom området Biologics & Advanced Therapeutics.

Under kvartalet lanserade vi det nya indunstningssystemet Biotage® TurboVap 96 Dual som är en viktig produkt för Biotage då den bidrar till vår ambition att hela tiden lansera nya produkter som inte bara effektiviserar kundens arbetsflöde, men också bidrar till lägre avtryck i miljön genom en lägre konsumtion av lösningsmedel. Utöver att kunderna sparar in på lösningsmedel kan de även övervaka förbrukningen av både kvävgas och energi, vilket ger bättre kontroll över viktiga miljöfaktorer.

Fyra år efter att våra långsiktiga finansiella mål sattes har Biotage uppfyllt och överträffat dem. Mot bakgrund av den lyckade utvecklingen beslutade styrelsen i mars att justera målen. Tillväxtmålet för den genomsnittliga årliga organiska tillväxten under en treårsperiod höjdes från 8 till 12 procent och målet för genomsnittlig lönsamhet under en treårsperiod höjdes från en EBIT-marginal på minst 20 procent till en EBITA-marginal på minst 25 procent. Även om det inte är något som går att räkna med varje kvartal, var det glädjande att notera att vi i första kvartalet i år – då alla stjärnor verkligen stod rätt för oss i form av försäljningsvolymer, valutaeffekter med mera – faktiskt under det här kvartalet nådde upp i dessa nivåer.

Listan på alla de bra saker vi gör är lång, men jag skulle vilja ta tillfället i akt att lyfta fram två saker från detta kvartal. I vår första NPS-undersökning (Net Promoter Score) fick vi ett mycket bra resultat på 70 och högsta rankning för vårt varumärke i en konkurrentjämförelse, något vi verkligen är stolta över. Ytterligare en positiv nyhet är att vi i och med en lyckad rekrytering av vår nya EVP R&D nu har fått vår sista viktiga pusselbit på plats i ledningsgruppen.

Jag konstaterar att vi har fått en flygande start på året, trots påfrestningar i försörjningskedjan och en stigande inflation. Med detta i ryggen ser jag nu fram emot att fortsätta vårt positiva företagsbyggande med kunder och medarbetare i fokus och det är med glädje jag kan notera att jag har förmånen att leda ett otroligt duktigt team som varje dag arbetar hårt och passionerat med vår mission att hjälpa kunderna göra världen hälsosammare, grönare och renare.

Uppsala 28 april 2022
Tomas Blomquist
VD och koncernchef

Rapportpresentation


Rapporten presenteras 28 april kl 16.00 CET av VD Tomas Blomquist och CFO Maja Nilsson vid en telefonkonferens.

Presentationen websänds på https://financialhearings.com/event/44287
Telefonnummer till konferensen: SE: +46850558356 UK: +443333009273

Kontakter


Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com

Maja Nilsson, CFO
Tel: 0733 25 51 70, maja.nilsson@biotage.com

Kort om Biotage


Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel och diagnostik, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, diagnostik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har 497 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 232 miljoner kronor 2021 och våra produkter säljs i mer än 80 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Large Cap.
Website: www.biotage.com

Denna information är sådan information som Biotage är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-29 11:15 CEST.

Bifogade filer


Q1 2022 SV

Författare MFN