Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-27

Rättelse: Pressmeddelande 2021-07-26 kl 17:32 avseende Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

Pressmeddelande 2021-07-27

I pressreleasen för Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest som släpptes 2021-07-26 kl 17:32 föll information kring punkterna 7.d) 7.e) och 7.f) bort.

Rättelse: Bilaga 2C (Styrelsens förslag till extra bolagsstämma) och Bilaga Poströstningsformulär är uppdaterade med ovan nämnda punkter och finns att ladda ner på bolagets hemsida: https://pegrocoinvest.com/sv/extra-bolagsstamma-2021/

Korrekt pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma inklusive punkterna 7.d), 7.e) och 7.f) följer nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma tisdag den 24 augusti 2021 kl. 15.00 genom deltagande via poströstning. Närvaro på extra bolagsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att inte möjliggöra deltagande från aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid extra bolagsstämman den 24 augusti 2021. Aktieägarna kan endast tillvarata sin rösträtt vid stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.

Poströstning

Aktieägarna utövar sin rätt vid extra bolagsstämman genom poströstning i enlighet med 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Enligt styrelsens beslut är detta det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman den 24 augusti 2021.

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 augusti 2021. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast den 23 augusti 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Pegroco Invest, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: oscar@pegrocoinvest.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.pegrocoinvest.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdag den 18 augusti 2021.

Om stämman

Bolagsstämman hålls den 24 augusti 2021 kl. 15.00 i Bolagets lokaler i Göteborg. Aktieägarna får inte delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsperson).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av nyemissioner
8. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag punkten 7

Punkt 7: Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om:

a. Riktad kvittningsemission av aktier i Nordic Lift AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna den riktade kvittningsemissionen av aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB.

Kvittningsemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Joakim Tilander (VD i Rikshiss Service AB) som betalning i samband med förvärv av aktierna i Rikshiss Service AB. Totalt emitteras högst 300 aktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 408 000 kronor.

Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Joakim Tilanders teckning av högst 300 aktier skulle leda till är till gagn för Nordic Lift AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att Pegroco Invest AB och Joakim Tilander får ett gemensamt intresse av Nordic Lift ABs värdeutveckling.

b. Riktad apportemission av B-aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna den riktade emissionen av B-aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ).

Apportemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Stefan Blomqvist Förvaltning AB som betalning i samband med förvärv av aktierna i S Blomquist Entreprenad AB. Totalt emitteras högst 233 333 B-aktier vilka beräknas motsvara ett värde om cirka 7 000 000 kronor.

Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som säljaren till S Blomquist Entreprenad AB, Stefan Blomqvist Förvaltning AB, erhåller genom emissionen är till gagn för Nordisk Bergteknik AB (publ) och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt att det leder till att Pegroco Invest AB och Stefan Blomqvist Förvaltning AB får ett gemensamt intresse av Nordisk Bergtekniks värdeutveckling.

c. Riktad apportemission av B-aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna den riktade emissionen av B-aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ).

Apportemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Andreas Gustafsson Holding AB, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, Parnmo Holding AB, Louie AB och Per Lundberg Förvaltning AB som betalning i samband med förvärv av aktierna i Grundia AB. Totalt emitteras högst 526 313 B-aktier vilka beräknas motsvara ett värde om cirka 20 000 000 kronor.

Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som säljarna till Grundia AB, Andreas Gustafsson Holding AB, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, Parnmo Holding AB, Louie AB och Per Lundberg Förvaltning AB, erhåller genom emissionen är till gagn för Nordisk Bergteknik AB (publ) och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt att det leder till att Pegroco Invest AB och Andreas Gustafsson Holding AB, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, Parnmo Holding AB, Louie AB och Per Lundberg Förvaltning AB får ett gemensamt intresse av Nordisk Bergtekniks värdeutveckling.

d. Riktad kvittningsemission av stamaktier i Pegroco Invest AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, ("Pegroco").

Kvittningsemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Björn Petersson och Christian Nilverius genom sitt bolag NP Förvaltning AB och betalningen ska ske genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 349 650 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 5 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Det är styrelsens bedömning att kvittning av fordran mot aktier i Pegroco medför en stärkt balansräkning för Pegroco.

e. Kvittningsemission avseende aktieägarlån i Pegroco Invest AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, ("Pegroco").

Kvittningsemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Göran Näsholm genom sitt bolag Profun Förvaltning AB och betalningen ska ske genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 699 300 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 10 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Det är styrelsens bedömning att kvittning av fordran mot aktier i Pegroco medför såväl en stärkt balansräkning för Pegroco som ett ökat incitament och engagemang hos aktieägaren. Det är således styrelsens bedömning att en kvittning är till gagn för Pegroco och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt.

f. Kvittningsemission avseende aktieägarlån i Pegroco Invest AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, ("Pegroco").

Kvittningsemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Richard Kahm och betalningen ska ske genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 69 930 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 1 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Det är styrelsens bedömning att kvittning av fordran mot aktier i Pegroco medför såväl en stärkt balansräkning för Pegroco som ett ökat incitament och engagemang hos aktieägaren. Det är således styrelsens bedömning att en kvittning är till gagn för Pegroco och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt.

Majoritetskrav

Eftersom föreslagna nyemissioner och överlåtelser avses ske, helt eller delvis, till närstående personer till Pegroco Invest AB, Nordic Lift AB och Nordisk Bergteknik AB (publ) omfattas överlåtelserna av 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att de förutsätter bolagsstämmans godkännande och att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Styrelsens beslutsförslag punkten 8

Punkt 8: Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra delar av villkoren för respektive av de av bolaget utgivna teckningsoptionerna, dvs. följande Incitamentsprogram avseende teckningsoptioner:

a. Incitamentsprogram 2018/2021 I

b. Incitamentsprogram 2019/2022 I

c. Incitamentsprogram 2020/2023 I

d. Incitamentsprogram 2020/2023 II

e. Incitamentsprogram 2021/2024 I

f. Incitamentsprogram 2021/2024 II

Styrelsen föreslår att respektive serie av utgivna teckningsoptioner inom ramen för ovan Incitamentsprogram (a-f) ska ändras på så sätt att teckningstiden ska gälla från dagen för extra bolagsstämman (dvs. 24 augusti 2021) till och med utgången av löptiden för respektive serie av teckningsoption. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för respektive serie teckningsoption på så sätt att teckningsoptionsinnehavarna inte ska kunna begära att bolaget ställer ut fysiska teckningsoptionsbevis, allt i syfte för att kunna ansluta de utgiv...

Författare Cision