Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-06

Raybased: Kommuniké från Årsstämma 2020 i Raybased Holding AB

VD:s redogörelse
Jonas Almquist, VD hos Raybased Holding AB (publ), redogjorde för
bolagets verksamhet för 2019. Han sammanfattade 2019 som ett år där
Raybased Holding AB lagt grunden för sin expansion och nått viktiga
mål, men dock inte alla. Under 2020 skall öka försäljningen öka
rejält.

Vid årsstämman fattades följande beslut:
Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för
räkenskapsåret 2019 och att årets resultat skulle balanseras i ny
räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsearvode
Klas Gustafsson, Lennart Olving, Sverker Littorin, och Ulrika Steiner
omvaldes och

Fredrik Brodin och Jan Eriksson valdes till nya styrelseledamöter för
perioden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Brodin valdes

som styrelsens ordförande. Lars Elmberg hade avböjt omval.
Årsstämman fastställde årliga arvoden till styrelsen med sammanlagt 7
inkomstbasbelopp fördelat med 2 inkomstbasbelopp till ordförande och
1 inkomstbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

Val av revisor och revisorsarvode
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes
Mazars SET Revisionsbyrå AB med David Johansson som huvudansvarig
revisor. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor
med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning får
ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annat villkor.

Bemyndigandet skall i första hand användas för genomförande av förvärv
av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten
för att skapa ytterligare tillväxt.

Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på
marknadsmässiga villkor.

Beslut om emission av 1 200 000 teckningsoptioner till ledande
befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett nytt
program om 1 200 000 teckningsoptioner till VD och COO som ersättning
för det program som beslutade på årsstämman 2019 men som drogs
tillbaka. För teckningsoptionerna ska erläggas ett marknadsmässigt
vederlag om 0,30 kronor per teckningsoption beräknat enligt Black &
Scholes-värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna
en ny aktie i mars 2023 till en kurs om 3 kronor per aktie.

Beslut om emission av 600 000 teckningsoptioner för nyckelpersoner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av 600
000 teckningsoptioner till nyckelpersoner. För teckningsoptionerna
ska erläggas ett marknadsmässigt vederlag om 0,30 kronor per
teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes-värderingsmodell.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i mars 2023
till en kurs om 3 kronor per aktie.

Beslut om mandat för styrelsen om riktad emission av aktier till
styrelseledamöter

Det antecknades att styrelsen beslutat att återkalla förslaget om
nyemission.

Beslut om emission av 1 200 000 teckningsoptioner till
styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med grundaren och aktieägaren Jan
Ryderstams förslag om emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner
till styrelseledamöter. För teckningsoptionerna ska erläggas ett
marknadsmässigt vederlag om 0,30 kronor per teckningsoption beräknat
enligt Black & Scholes-värderingsmodell. Varje teckningsoption ger
rätt att teckna en ny aktie i mars 2023 till en kurs om 3 kronor per
aktie.

Mer information lämnas av
Jonas Almquist VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com
Lennart Olving fd Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com
Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk
för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar
tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och
belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på
marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida

IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via
digitalisering. www.raybased.com

Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/kommunike-fran-arsstamma-2020-i-ra...
https://mb.cision.com/Main/13507/3054163/1207139.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.