Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-22

Raybased: Raybaseds styrelse föreslår riktad konvertibelemission till Brofund Group AB med flera och kallar till extra bol...

Proptech-bolaget Raybased, ett svenskt bolag som verkar för att
digitalisera fastighetsbranschen, meddelar att de kommer att fördjupa
samarbetet med största aktieägaren Brofund AB. Detta genom att
Brofund erbjuder Raybased att teckna ett tvåårigt konvertibelt lån om
5 MSEK till 5,0 procents ränta. Konverteringskursen är enligt
förslaget 1,85 SEK.

"Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen
med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som
ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som
behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid", säger
Johan Karlsson, VD på Brofund.

Raybaseds styrelse föreslår att konvertibelemissionen maximeras till
10 MSEK till ovan villkor och en minimikonverteringskurs på 1,85 SEK.
Bolaget bedömer konverteringskursen som rimlig utifrån nuvarande
kurs.

Raybased ändrade nyligen affärsmodellen till en servicemodell.
Modellen har visat sig vara framgångsrik på marknaden och de första
avtalen är redan klara och tecknade med Castellum och Corem (se PM 29
maj). Den nya affärsmodellen innebär att intäkterna fördelas över en
längre period vilket i sin tur kräver viss finansiering under ett
initialt skede. Lånet kommer ge Raybased nödvändig likviditet för att
ställa om samt tid att realisera de affärer som finns i pipen med
bibehållen utvecklingstakt.

Raybaseds styrelse ser positivt på möjligheten att accelerera arbetet
med den nya affärsmodellen genom att bolagets likviditet stärks till
sunda villkor. Styrelsen ser också positivt på att på sikt få en
aktiv ägare med omfattande affärsverksamhet inom finans- och
fastighetsinvesteringar.

Brofund har, villkorat av att en extra bolagsstämma lämnar
bemyndigande till styrelsen att besluta om konvertibelemissionen,
ingått en teckningsförbindelse att teckna sig för konvertibler om 5
000 000 kr. Dialog förs med några potentiella tecknare om teckning
upp till totalt 10 MSEK, vilket således kan aktualiseras inom kort.
Dessa tecknare kommer att presenteras när avtal slutits.

En kallelse kommer inom kort att publiceras till en extra bolagsstämma
som kommer att hållas i mitten av augusti.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist Lennart Olving
VD, Raybased AB (publ) Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88 Telefon: +46 703 19 48 00
jonas.almquist@raybased.com lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk
för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar
tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och
belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på
marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida

IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt.
www.raybased.com

Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com
Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,

för offentliggörande den 22 juli 2019.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/raybaseds-styrelse-foreslar-riktad...
https://mb.cision.com/Main/13507/2867616/1080827.pdf

Författare AktieTorget News