Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Raybased: Villkor, information samt tidsplan rörande emission i Raybased Holding AB (publ)

Styrelsen i Raybased Holding AB (publ), "Raybased", har beslutat att
inför den extra bolagsstämman den 29 maj 2020 föreslå en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare, enligt följande
villkor.

Varje per avstämningsdagen den 5 juni 2020 innehavd aktie ger rätt att
teckna två nya aktier till kursen 0,50 kronor per aktie. Emissionen
omfattar högst 49 110 952 aktier, vilken till ovan nämnda
teckningskurs kan inbringa bolaget högst ca 24,5 miljoner kronor vid
full teckning, före emissionskostnader. Aktiekapitalet kan vid
fulltecknad nyemission öka med högst 7 366 642,80 kronor. Teckning av
aktier ska ske under perioden från och med den 9 juni till och med
den 23 juni 2020. Emissionen täcks till hela emissionsbeloppet av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv
Emissionen genomförs i syfte att tillföra tillräckligt rörelsekapital
för att fortsätta den inledda expansionen av Bolagets verksamhet från
att tidigare enbart omfatta leveranser av produkter och
projekteringsstöd till att nu även omfatta abonnemangstjänster inom
den växande marknaden för implementering av informationsinhämtning,
övervakning, automation, och styrning av fastigheter.

Härutöver kan emissionen medföra en förstärkning av Bolagets
balansräkning genom reduktioner på skuldsidan.

Emissionsvillkor
Emissionen omfattar högst 49 110 952 aktier vid full teckning.
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för
fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är
den 5 juni 2020.

För varje per avstämningsdagen innehavd aktie erhålles två
teckningsrätter. Det krävs en teckningsrätt för att få teckna en ny
aktie. Tecknare utan teckningsrätter erhåller tilldelning i mån av
utrymme. Tilldelning sker enligt följande principer:

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall
styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.
Sådan fördelning skall i första hand ske till tecknare som utnyttjat
teckningsrätter i företrädesemissionen i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra
hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Fullständig information om den förestående emissionen kommer att
presenteras i ett memorandum, vilket kommer att offentliggöras innan
teckningsperioden inleds.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Den föreslagna emissionen omfattas av teckningsförbindelser och
emissionsgarantier om ca 24,5 Mkr, vilket innebär att
emissionsbeloppet är täckt till 100 procent. Delar av
emissionsgarantierna utgörs av åtaganden av kvittningar av befintliga
konvertibellån, vilka om garantierna utnyttjas, kommer att omvandlas
till eget kapital i Bolaget. Garantivillkoren sker till för Bolaget
gynnsamma villkor, vilka i sin helhet kommer att presenteras i
kommande emissionsmemorandum.

Föreslagen tidplan för Företrädesemissionen

3 juni: Sista dag för handel med Raybased-aktien med rätt att erhålla
teckningsrätter

4 juni: Första dag för handel i Raybased-aktie utan rätt att erhålla
teckningsrätter

5 juni: Avstämningsdag för rätt till erhållande av teckningsrätter i
företrädesemissionen

8 juni: Beräknat datum för offentliggörande av memorandum.

9 juni: Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter
inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

19 juni: Handel med teckningsrätter avslutas

23 juni: Teckningsperioden avslutas

24 juni: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av
Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 7
366 642,80 kronor vid full teckning, från 3 683 321,40 kr till 11 049
964,20 kronor, genom nyemission av högst 49 110 952 aktier, envar med
ett kvotvärde om 0,15 kr.

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB kommer att vara emissionsinstitut i den
föreslagna nyemissionen.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com
Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65
fredrik.brodin@raybased.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/villkor--information-samt-tidsplan...
https://mb.cision.com/Main/13507/3112057/1247776.pdf

Författare Cision News