Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

RaySearch Laboratories: Kallelse till årsstämma 2020

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157,
kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 30 juni 2020 kl.
16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm.
Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

RaySearch värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa
möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av det nya
coronaviruset (COVID-19). Som en del i detta kommer bolaget att
iaktta vid var tid gällande restriktioner och
myndighetsrekommendationer.

Med anledning av ovan har bolaget beslutat att vidta bl.a. följande
försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman.

· Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 15.30.
· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
· Anförandet av verkställande direktören kommer att hållas mycket
kort.

· Styrelsen och bolagsledningen kommer, med några få undantag, inte
närvara i stämmolokalen.

· Frågor kommer att koncentreras till beslutspunkterna på
dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att
erhålla enligt lag.

· Inga externa gäster kommer att bjudas in.
· Aktieägare uppmanas att noga överväga möjligheten att istället för
att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten rösta på förhand
genom poströstning (se nedan).

RaySearch följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom
råd och föreskrifter från myndigheter, och kommer publicera
uppdaterad information om årsstämman på webbplatsen om nödvändigt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 24 juni 2020,

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 24
juni 2020.

Anmälan ska ske antingen:

· genom inlämnande av poströstningsformulär (se nedan),
· skriftligen till adress RaySearch Laboratories AB (publ), Box
3297, 103 65 Stockholm;

· per telefon 08-510 530 00; per fax 08-510 530 30, eller
· per e-post; arsstamma2020@raysearchlabs.com.
För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare vidare vid
årsstämman kunna uppvisa legitimation som är giltig i Sverige (t.ex.
pass, körkort, nationellt ID-kort). I förekommande fall ska ombud
och/eller biträden vid årsstämman kunna uppvisa legitimation som är
giltig i Sverige (t.ex. pass, körkort, nationellt ID-kort).

Högst två biträden per aktieägare får närvara vid årsstämman dock
endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, på det
sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Vid anmälan
bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress och telefonnummer,

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att få utöva sin
rösträtt på årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före onsdagen den 24 juni 2020, då sådan införing ska
vara verkställd.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Av praktiska skäl bör
fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje
fullmakt måste uppvisas i original och att det inte är tillräckligt
att skicka kopia av fullmakten via fax eller via e-post.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.raysearchlabs.com, och skickas utan kostnad för mottagaren till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om
inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst fem år. Den
som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

Poströstning

Aktieägare rekommenderas utöva sin rösträtt vid stämman genom att
rösta på förhand, s.k. poströstning. Vid poströstning ska ett
särskilt formulär användas som finns tillgängligt på
www.raysearchlabs.com. Vid behov kan detta formulär skickas i
pappersformat till aktieägare som så önskar. Separat anmälan behöver
inte göras vid poströstning utan det ifyllda och underskrivna
formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till
arsstamma2020@raysearchlabs.com alternativt postas i original till
RaySearch Laboratories AB (publ), Box 3297, 103 65 Stockholm. Det
ifyllda formuläret måste vara RaySearch tillhanda senast onsdagen den
24 juni 2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom
ombud. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2019.

9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernens rapport över den finansiella
ställningen;

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; samt

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och
suppleanter.

14. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av revisor.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i
bolaget föreslår att Lars Wollung utses till ordförande vid
årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver
tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande
direktören att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De
vinstmedel som står till förfogande uppgår till 206 198 000 kronor
och föreslås balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att anta följande riktlinjer
för ersättning till VD och övriga medlemmar av koncernledningen
(ledande befattningshavare).

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

RIKTLINJERNAS FRÄMJANDE AV BOLAGETS AFFÄRSSTRATEGI, LÅNGSIKTIGA
INTRESSEN OCH HÅLLBARHET

För information om bolagets affärsstrategi, se
https://www.raysearchlabs.com/.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.

FORMERNA AV ERSÄTTNING M.M.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och andra förmåner. Samtliga ledande
befattningshavare utom VD ska, liksom övriga anställda i RaySearch
Laboratories AB (publ), omfattas av Vinstandelsstiftelsen
RayFoundation, och kan även därigenom erhålla rörlig
kontantersättning. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av
dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning
ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga
kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta
årliga kontantlönen.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara
premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara
pensionsgrundande. Pensionspremierna ska överensstämma med vad som
föreskrivs i ITP-planen, vilket motsvarar högst 10 procent av den
fasta årliga kontantlönen för VD och högst 30 procent av den fasta
årliga kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.
Pensionsåldern ska normalt vara 65 år.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring
och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10
procent av den fasta årliga kontantlönen.

KRITERIER FÖR UTDELNING AV RÖRLIG KONTANTERSÄTTNING M.M.

Eventuell rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda
och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller
icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade
kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så
att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling
till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga
utveckling.

Rörlig kontantersättning till VD ska uppgå till 2 procent av
koncernens resultat före skatt efter avsättning till
Vinstandelsstiftelsen RayFoundation. För ledande befattningshavare
som jobbar med försäljning ska eventuell rörlig kontantersättning
vara beroende av försäljning av bolagets produkter. Avsättning till
vinstandelsstiftelsen RayFoundation sker då rörelsevinsten föregående
räkenskapsår uppgick till en nivå överstigande en rörelsemarginal om
20 procent. Beloppet som avsätts ska då uppgå till 10 procent av den
del av rörelsevinsten som...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.