Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Real Heart: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 18 maj 2020, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och
utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade om att styrelsearvode skall utgå med 100 000 SEK
till de ledamöter vilka ej arbetar operativt inom bolaget.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman att arvode utgår enligt
avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning
Stämman beslutade, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omvälja Göran Hellers, Azad Najar, Ernst Westman och Susanne Hedman.

Stämman beslutade vidare att välja Ernst Westman som
styrelseordförande.

Till revisor beslutades att välja revisionsbolaget Grant Thornton
Sweden AB för tiden intill årsstämman 2020 och att Jimmy Nybom kommer
att utses till huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att följande
personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström, Kjell Sköldberg
(sammankallande), Lars Forslund och Azad Najar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att inom
ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till årsstämman 2021, fatta beslut om ökning av bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med
bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets
finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna
bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna finansiera
eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser
som bolaget kan komma att genomföra.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst 25 procent av aktierna i bolaget, baserat
på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då
styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

För att minimera smittspridning av coronaviruset höll inte Realhearts
VD något anförande på stämman utan det har spelats in och kan ses här
>>

VD presentation årsstämma 2020
(https://www.youtube.com/watch?v=eVqf8ALs2jA)

Bifogat finns Realhearts årsredovisning med intervjuer och artiklar om
Realheart.

Årsredovisning Realheart 2019
(https://realheart.se/wp-content/uploads/2020/05/arsredovisning-2019.pdf)

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta
(Total Artificial Heart - TAH) för implantation i patienter med
livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design
som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real
Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar)
vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde
som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är
unikt i den medicintekniska världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/real-heart/r/kommunike-fran-arsstamma,c3115238
https://mb.cision.com/Main/12118/3115238/1249975.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.