Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Real Heart: Realheart genomför en till cirka 82 procent garanterad företrädesemission om cirka 26 MSEK

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering
eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.
Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Realheart" eller
"Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18
maj 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av högst 4 460 314
aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Genom detta tillförs Realheart, vid
fullteckning, cirka 26 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 82 procent genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

"Sjukvården botar idag fler sjukdomar än någonsin, men ett medicinskt
område har ännu inte nått samma utveckling: hjärtsvikt dödar fortsatt
lika många människor varje år som alla cancersjukdomar tillsammans.
Realhearts artificiella hjärta syftar till att rädda deras liv. Med
denna kapitaliseringsrunda kommer vi allt närmare vår vision: att
ingen människa ska behöva dö i hjärtsvikt."

Azad Najar, VD Realheart

Motiv för Företrädesemissionen

Målsättningen är att kunna lansera den mest avancerade hjärtpumpen på
marknaden. De senaste tillagda egenskaperna och tekniska lösningarna
gör Realheart TAH till en helt unik lösning vilket ger den många
fördelar gentemot konkurrenterna.

För att få slutgiltigt certifikat för en högriskprodukt (klass 3:
medicinteknisk produkt) för kliniskt bruk i människa krävs kliniska
försök i patienter med goda resultat. Kommande utvecklingssteg
innebär vidareutveckling av en konceptversion vars design sedan
kommer frysas och användas i de kliniska studierna på människa. Innan
dess sker långtidsförsök på djur. Vidare planeras hållbarhetstester,
blodtester och flödesstudier för att bekräfta hållbarhet och
prestanda.

Bolaget arbetar även vidare med att skapa en bred patentportfölj samt
identifiera andra möjliga produkter i närliggande område.

Bolagets kortsiktiga strategiska mål är att uppnå de milstolpar som
planeras att finansieras med medel från denna kapitalisering. Dessa
inkluderar:

1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade
testprotokoll inför kommande produkttester.

2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga
nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som
ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.

3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade
konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.

4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven
från FDA, dels för marknadsföringssyfte.

5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska
studierna på människa.

6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man
utvecklar en medicinteknisk produkt.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut
medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 446 031,40 SEK
till 2 230 157,10 SEK och antalet aktier i Bolaget kan öka med högst
4 460 314 aktier till 22 301 571 aktier. Aktieägare som väljer att
inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i
Realheart utspädd med cirka 20 procent, men har möjlighet att
ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina
teckningsrätter. Beslutet har fattats med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 18 maj 2020.

· Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Realheart cirka 26 MSEK
före avdrag för emissionskostnader.

· Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för
fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla
teckningsrätter är den 1 juni 2020. Sista dag för handel i Bolagets
aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 maj 2020.
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 29 maj 2020.

· Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företrädesrätt för de som
på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För en (1)
befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

· Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på
Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 juni 2020
till och med den 16 juni 2020.

· Teckningstid: Teckning av aktier ska ske under perioden från och
med den 3 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Styrelsen äger
rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av
aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant
betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på
separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas
kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har
skickats till tecknaren.

· Teckningskurs: 5,80 SEK per aktie motsvarande en rabatt om 29,6 %
baserat på volymviktad genomsnittskurs de senaste 20 handelsdagarna.
Courtage utgår ej.

· Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på
Spotlight Stock Market från och med den 3 juni 2020 intill dess att
emissionen registrerats hos Bolagsverket.

· Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt
ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning
sker på följande grunder:

i. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med
stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till
det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier
utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan
erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var
och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

iii. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier
tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande
till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

· Tecknings- och garantiåtaganden: Realheart har erhållit
teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,3 MSEK motsvarande cirka
9 procent av emissionslikviden vid fullteckning. Samt
garantiåtaganden om cirka 19 MSEK motsvarande cirka 73 procent av
emissionslikviden vid fullteckning. Genom garantin säkerställs,
förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena,
att cirka 82 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

· 28 maj 2020: Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
· 29 maj 2020: Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
· 1 juni 2020: Avstämningsdag i Företrädesemissionen
· 2 juni 2020: Beräknad dag för offentliggörande av
informationsmemorandum

· 3 juni-16 juni 2020: Handel i teckningsrätter
· 3 juni-18 juni 2020: Teckningsperiod
· 3 juni-till dess att Företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket: Handel i BTA

· 24 juni 2020: Offentliggörande av preliminärt utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio
Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum beräknas offentliggöras omkring den 2 juni
2020. Fullständiga villkor och anvisningar och information om
tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i
Realhearts informationsmemorandum som tillsammans med teaser och
anmälningssedel publiceras på Bolagets och Skills Corporate Finance
Nordic AB:s respektive hemsidor (www.realheart.se,
www.skillscorp.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
maj 2020 kl. 8.45 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta
(TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt.
Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett
fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att
generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens
naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska
världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer
endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser att
offentliggöra på Realhearts webbplats. Informationsmemorandumet
kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information
samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet. Investerare bör inte teckna
eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande,
förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det
informationsmemorandum som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika,
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig
eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder
för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
di...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.