Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Real Heart: Scandinavian Real Heart offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering
eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.
Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Realheart" eller
"Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av
den företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier som
beslutades av styrelsen den 25 maj 2020, med stöd av bemyndigande
givet på årsstämman 18 maj 2020. Emissionen kommer, vid full
teckning, att inbringa cirka 26 MSEK före emissionskostnader och är
säkerställd till cirka 82 procent genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier. Informationsmemorandumet har godkänts av
Spotlight Stock Market.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 4 460 314 aktier. Den som på
avstämningsdagen den 1 juni 2020 var aktieägare i Realheart äger
företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation
till tidigare innehav av aktier. För en (1) befintlig aktie i Bolaget
erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar
till teckning av en (1) ny aktie.

Preliminär tidplan avseende Företrädesemissionen

· 3 juni-16 juni 2020: Handel i teckningsrätter
· 3 juni-18 juni 2020: Teckningsperiod
· 3 juni-till dess att Företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket: Handel i BTA

· 24 juni 2020: Offentliggörande av preliminärt utfall
Informationsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Informationsmemorandum, innehållande fullständiga villkor och
anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på
Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, Skills Corporate Finance AB:s samt
Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktieinvest.se,
www.skillscorp.se, respektive www.spotlightstockmarket.com).
Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt
Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio
Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 18:45 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta
(TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt.
Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett
fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att
generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens
naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska
världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer
endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget
offentliggör idag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig
eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder
för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med
undantag från registreringskraven i United States Securities Act från
1933.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/real-heart/r/scandinavian-real-heart-offentli...
https://mb.cision.com/Main/12118/3126650/1258176.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.