Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Recipharm AB: Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 2 017 miljoner kronor samt offentliggör...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED
TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA
PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Recipharm AB (publ) ("Recipharm", "Bolaget" eller
"Koncernen") har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj
2020, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 2 017 miljoner
kronor ("Företrädesemissionen"). Styrelsen för Recipharm offentliggör
även villkoren för Företrädesemissionen genom detta pressmeddelande.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

· Syftet med Företrädesemissionen är, som Bolaget tidigare
kommunicerat, primärt att finansiera förvärvet av Consort och att
betala av den tillhörande bryggfaciliteten.

· Aktieägare i Recipharm har företrädesrätt att teckna två (2) nya
aktier per fem (5) befintliga aktier av samma aktieslag, det vill
säga en teckningsrelation om 2:5.

· Teckningskursen har fastställts till 70 kronor per aktie, oavsett
aktieslag, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas,
motsvarar en total emissionslikvid om cirka 2 017 miljoner kronor
före emissionskostnader.

· Teckningsperioden löper från och med den 5 juni 2020 till och med
den 22 juni 2020.

· Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 3
juni 2020. Sista dagen för handel i Recipharms aktier av serie B med
rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 1 juni
2020 och första dagen för handel i Bolagets aktier av serie B utan
rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 2 juni
2020.

· Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq Stockholm
från och med den 5 juni 2020 till och med den 17 juni 2020.

· Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden eller
avsiktsförklaringar från aktieägare som tillsammans representerar
cirka 58,6 procent av aktierna och cirka 85,7 procent av rösterna i
Recipharm.

· Företrädesemissionen omfattar högst 6 089 142 aktier av serie A
och högst 22 725 862 aktier av serie B, totalt högst 28 815 004
aktier.

THOMAS ELDERED, VD FÖR RECIPHARM
"Efter den nyligen genomförda riktade emissionen så fullgör vi nu det
bemyndigande styrelsen erhöll från årsstämman genom emissionen om
cirka 2,0 miljarder kronor med företrädesrätt för Recipharms
befintliga aktieägare. Vi är mycket glada över det förtroende som
befintliga aktieägare nu visar genom att aktieägare som tillsammans
representerar cirka 58,6 procent av aktierna redan på förhand har
meddelat att de kommer att teckna sina respektive pro rata-andelar i
företrädesemissionen. När företrädesemissionen har slutförts så har
vi genomfört de emissioner vi annonserade vår avsikt att genomföra i
samband med budet på Consort."

BAKGRUND OCH MOTIV
Recipharm offentliggjorde den 18 november 2019 att Bolaget lämnat ett
erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Consort för
en total köpeskilling om cirka 627 MGBP[[1]] på kassa- och skuldfri
basis. Den 4 februari 2020 förklarade Recipharm erbjudandet
ovillkorat och den 5 februari 2020 meddelade Recipharm att Consort
blir en del av Koncernen. Consorts aktier avnoterades från London
Stock Exchange den 6 mars 2020 och den 3 april 2020 meddelades att
Bolaget hade förvärvat samtliga aktier i Consort.

Consort kompletterar Recipharms tidigare erbjudande då bolagen
tillhandahåller olika produkter och tjänster till ett flertal kunder
inom samma värdekedja. Genom förvärvet blir Recipharm ett av de fem
största CDMO-företagen på global basis, mätt i omsättning, med bättre
möjlighet att konkurrera om globala kontrakt, teknologiskt ledarskap
inom inhalatorer med stärkta kunderbjudanden och omfattande kunskap
inom hela produktionskedjan, från API till färdigt läkemedel.
Förväntade årliga kostnadssynergier uppgår till 125 MSEK och
förväntas realiseras inom 18 månader efter slutförande av
transaktionen med potential för ytterligare kostnads- och
försäljningssynergier i det medellånga och långa perspektivet.

Recipharm var redan före förvärvet ett ledande[[2]] CDMO-företag inom
läkemedelsindustrin och erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i
olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Consort var före
förvärvet en global, integrerad leverantör inom utveckling och
tillverkning av inhalatorer och andra produkter för
läkemedelsadministration. Consorts affärsområde Bespak fokuserade vid
förvärvstillfället bland annat på tillverkning av produkter för
läkemedelsadministrering samt utrustning för patientnära diagnostik.
Verksamheten i affärsområdet Aesica omfattade främst utveckling och
tillverkning av API:er och färdiga läkemedelsprodukter. Consort hade
per den 30 april 2019 över 2 000 anställda. Under räkenskapsåret
2018/2019 omsatte Consort cirka 305 MGBP och bolagets rörelseresultat
före engångsposter uppgick till cirka 41 MGBP.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Förvärvet av Consort finansierades i sin helhet genom bankkrediter
anordnade och tillhandahållna av Danske Bank A/S och DNB Sweden AB,
inklusive en bryggfacilitet om 2 000 miljoner kronor med en löptid på
tolv månader. I samband med förvärvet av Consort kommunicerade
Recipharm sin avsikt att genomföra en eller flera nyemissioner om
totalt cirka 2,5 miljarder kronor, primärt för att återbetala
bryggfaciliteten som togs upp i samband med förvärvet av Consort.

Mot bakgrund av detta bemyndigades styrelsen av årsstämman den 12 maj
2020 att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av aktier innebärande en sammanlagd
emissionslikvid om högst cirka 2,5 miljarder kronor, varav minst 2,0
miljarder kronor ska ske med företrädesrätt för Recipharms aktieägare
och högst 500 miljoner kronor ska kunna ske med avvikelse från sådan
företrädesrätt. Bolaget genomförde den 19 maj 2020 en riktad emission
om cirka 500 miljoner kronor. Styrelsen i Recipharm har nu, i linje
med bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2020, fattat beslut om
Företrädesemissionen om cirka 2 017 miljoner kronor.

Företrädesemissionen kommer, förutsatt att den fulltecknas, att
tillföra Recipharm cirka 2 017 miljoner kronor före
emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen ska i
första hand användas till att återbetala bryggfaciliteten om 2 000
miljoner kronor och i andra hand till att finansiera Bolagets löpande
verksamhet.

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2020 är registrerad som
aktieägare i Recipharm, erhåller en (1) teckningsrätt för varje
innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för varje innehavd
aktie av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med
företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fem (5) teckningsrätter av
serie A ger rätt till teckning av två (2) nya aktier av serie A och
fem (5) teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av två (2)
nya aktier av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare
att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För aktier som inte tecknats inom ramen för den primära
företrädesrätten ska tilldelning ske till aktieägare som tecknat
aktier med stöd av den subsidiära företrädesrätten. Om inte erbjudna
aktier räcker till för teckning med stöd av den subsidiära
företrädesrätten, ska aktierna fördelas mellan tecknare i förhållande
till utnyttjad primär företrädesrätt och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. För aktier som inte tecknas inom ramen för den
primära eller subsidiära företrädesrätten ska tilldelning ske till
övriga som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen
och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i
förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen är 70 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag. Under
förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer
aktiekapitalet att öka med högst cirka 14 407 502,00 kronor[[3]],
från 36 150 339,50 till 50 557 841,50 kronor genom nyemission av
högst 6 089 142 nya aktier av serie A och högst 22 725 862 nya aktier
av serie B, innebärandes att det totala antalet aktier ökar från 72
300 679 aktier till 101 115 683 aktier, varav 21 312 000 utgörs av
aktier av serie A och 79 803 683 aktier av serie B.
Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Recipharm
cirka 2 017 miljoner kronor före emissionskostnader[[4]].

Teckningsperioden löper från och med den 5 juni 2020 till och med den
22 juni 2020. Recipharms styrelse har rätt att förlänga
teckningsperioden och tiden för betalning vilket, om det blir
aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande
senast den 22 juni 2020. Handel i teckningsrätter av serie B kommer
att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 5
juni 2020 till och med den 17 juni 2020 och handel i BTA (betalda
tecknade aktier) av serie B kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm
under perioden från och med den 5 juni 2020 till och med den 2 juli
2020.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer,
under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin
ägarandel utspädd med cirka 28,6 procent[[5]], men har möjlighet att
ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina
teckningsrätter.

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH AVSIKTSFÖRKLARINGAR
Bolagets två största aktieägare Flerie Participation AB, som ägs av
Recipharms verkställande direktör Thomas Eldered, och Cajelo Invest
Limited, som ägs av Recipharms styrelseordförande Lars Backsell, som
tillsammans representerar cirka 25,4 procent av det totala antalet
aktier och cirka 74,2 procent av det totala antalet röster i
Recipharm, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar
av aktierna i Företrädesemissionen.

Därutöver har vissa av Recipharms större institutionella aktieägare,
Första AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Lannebo Fonder, som
tillsammans representerar cirka 17,0 procent av det totala antalet
aktier och cirka 5,9 procent av rösterna i Recipharm, åtagit sig att
teckna sina respektive pro rata-andelar av aktierna i
Företrädesemissionen. Ytterligare några av Recipharms större
institutionella aktieägare, Didner & Gerge Fonder, SEB-stiftelsen,
Gladiator, Polar Capital, Länsförsäkringar och fem andra, som
tillsammans representerar cirka 16,...

Författare Cision News