Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Recyctec: Kallelse Bolagsstämma 30/6-2020 - komplettering

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Recyctec Holding till
bolagsstämma den 30/6 2020 kl 13:00. Detta är en komplettering till
tidigare PM utsänt under dagen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RECYCTEC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020
kl. 13:00 hos BDO Jönköping, Myntgatan 2, 553 32 Jönköping. Lokalerna
är öppna för tillträde från kl. 12:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 23 juni 2020, och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast onsdagen den 23 juni 2020, under adress Recyctec Holding AB,
c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping med angivande av
"Årsstämma 2020" , per telefon / SMS till

070 - 480 00 89 eller via e-post till andreas@cederb.org (telefon och
epost går till styrelsens ordförande).

· Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 23 juni
2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt
90 003 609 registrerade aktier, varav 294 000 A-aktier och 89 709 609
B-aktier (motsvarande totalt 92 649 609 röster).

Vidare beslutade bolaget den 21/3-20 om att genomföra en riktad
emission, som vid tilldening den 27/3-20 innebär att bolaget kommer
att utge ytterligare 8 750 000 B-aktier. All formalia är vid detta
tillfälle inte klar i emissionen, varför dessa aktier är inte
levererade ännu.

Givet att hinner dessa levereras före stämmobok tas ut den 23 juni
2020 så kommer det då i bolaget att finnas totalt 90 003 609
registrerade aktier, varav 294 000 A-aktier och 98 459 609

B-aktier (motsvarande totalt 101 399 609 röster).

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

1.
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

1.
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

1.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

12. Beslut om antagande av ny bolagsordning och omvänd split

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14. Val av ny revisor till tidpunkt efter stämman

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
(punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 20 procent av rösterna i Bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4)
ledamöter och ingen suppleant. Styrelsen föreslår att stämman
bifaller detta genom sitt beslut.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ledamot erhåller 80 000 kronor samt ordförande
200 000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd
räkning. Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt
beslut.

Beslut om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
suppleanter (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 20 procent av rösterna i Bolaget har
meddelat att de föreslår att sittande styrelse är föremål för omval.

Sittande styrelse utgörs av ledamöter Andreas Cederborg, Robert Wahren
Lars Erik Hilsen samt Alexander Lersbryggen. Andreas Cederborg är
sittande Ordförande.

Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt beslut.

Bestämmande om antagande av ny bolagsordning och omvänd split (punkt
12)

Styrelsen föreslår stämman i syfte att uppnå ett för bolaget
ändamålsenligt antal aktier, att besluta om omvänd split av aktier
och besluta om sammanhängande ändring och anpassning av
bolagsordningen.

a. Omvänd split av aktier

Styrelsen föreslår att stämman i syfte för att uppnå ett för bolaget
ändamålsenligt antal aktier, beslutar om en omvänd split av aktier
100:1, innebärande att 100 (hundra) aktier slås samman till 1 (en)
aktie.

b. Ändring av bolagsordningen

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen följande ändringar:

§ 4 Aktiekapital, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla
följande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 30 000
000 kronor.

§ 5 Antal aktier, i nuvarande bolagsordning ändras till att erhålla
följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 800 000 och högst 6 000 000.

Beslut om split av aktier och ändring av bolagsordningen enligt
ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför
styrelsen föreslår att årsstämman fattar ett gemensamt beslut om
förslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
13)

Styrelsen föreslår bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller
konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra
villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Emission i enlighet med
detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska
äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission är att bolaget ska kunna införskaffa kapital till
bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller
investeringar.

Beslut om val av ny revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att välja BDO till Bolagets
revisor, för tillträde efter avslutad årsstämma. Arvode till
revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30,
556 50 Jönköping samt på bolagets webbplats senast från och med den
9:e juni 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

________________________________

Jönköping juni 2020

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att
effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd
glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i
Cleantech Inn Sweden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/kallelse-bolagsstamma-30-6-2020---...
https://mb.cision.com/Main/11649/3126383/1257953.pdf

Författare AktieTorget News