Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Redsense: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Redsense Medical AB (publ) håller årsstämma måndagen den 22 juni 2020
klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla
huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från
klockan 16.15. Före bolagsstämman visas bolagets produkter upp.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 juni 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 15 juni 2020.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till
info@redsensemedical.com eller skriftligen till bolaget på adress
Redsense Medical AB, Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad. Vid
anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av
biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2020. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.redsensemedical.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos
bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett
år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst
fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda
balansräkningen; samt

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter
och revisorssuppleanter

12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets nomineringskommitté föreslår att Bo Unéus ska utses till
ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust -7,507,928

överkursfond 55,847,924

årets förlust -7,156,029

disponeras så att 41,183,967 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; val av
styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och
revisorssuppleanter; samt beslut om instruktion för valberedningen
(punkterna 9-12)

Bolagets nomineringskommitté föreslår följande.

Punkt 9

Att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå
av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Att bolaget
ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 10

Att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, oförändrat, ska
utgå med 60 000 kronor för styrelsens ordförande och med 50 000
kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt
godkänd räkning.

Punkt 11

Till styrelseledamöter föreslås omval av Bo Unéus, Klas Arildsson,
Jörgen Hegbrant, Maria Alquist och Susanne Olausson. Bo Unéus
föreslås omväljas till styrelseordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på
bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor föreslås nyval av Andreas Johansson.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för
styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om
emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller
betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som
avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkt 12 ska förslaget biträdas av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Fullständigt förslag samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse för 2019 kommer senast tre veckor före stämman
finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats
www.redsensemedical.com och skickas genast och utan kostnad för
mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på
stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

For more information, please contact:
Patrik Byhmer, CEO Redsense Medical AB (publ)
Phone: +46 35 10 60 30
patrik.byhmer@redsensemedical.com
www.redsensemedical.com

About Redsense Medical
Redsense Medical is a corporate group with operations mainly in Europe
and the United States. The company has developed the Redsense System,
an innovation used for monitoring and alarm in the case of blood
leakage in connection with a hemodialysis treatment. Redsense Medical
solves one of the most serious remaining safety problems within
hemodialysis - to quickly detect Venous Needle Dislodgement and
catheter leakage to minimizing blood leakage. The system consists of
a patented fiber optic sensor, designed for either venous needle or
central venous catheter, which is connected to an alarm unit. From
the very start, the development of the company's technology has been
based on the demands and safety requirements of healthcare providers
in the dialysis sector.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redsense/r/kallelse-till-arsstamma-i-redsense...
https://mb.cision.com/Main/12367/3114666/1249590.pdf

Författare AktieTorget News