Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Redwood Pharma: Redwood Pharma AB: Bokslutskommuniké januari - december 2019

Perioden 1 januari - 31 december 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -15 758 (-13 969) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -1,07 (-1,25) kr.

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 834 (-3 019) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -0,30 (-0,25) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Redwood Pharma slutförde behandlingsfasen av den kliniska Fas
II-prövningen med RP101. Första patienten gick in i studien i januari
och sista patienten blev slutbehandlad i november. Resultat från
studien förväntas under första kvartalet 2020.

· Redwood Pharma genomförde under september en företrädesemission
som blev tecknad till 591 procent. Bolaget tog in 11,5 Mkr före
emissionskostnader, där merparten ersatte en tidigare
kreditfacilitet.

· Bolaget genomförde, också under september, en riktad emission på 3
Mkr för kvittning av brygglån från två privata investerare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Det kinesiska patentverket CNIPA har utfärdat ett förhandsbesked
om beviljande av ett nytt patent i den portfölj som Redwood Pharma
licensierar från Broda International LLC.

VD har ordet

''Redwood Pharma avslutade 2019 med att slutföra behandlingsfasen i
Fas II-prövningen av RP101''

Redwood Pharma avslutade 2019 med att slutföra behandlingsfasen i Fas
II-prövningen av RP101, vår produktkandidat för behandling av
kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet.
Patientrekryteringen fortskred enligt plan efter att första patienten
behandlades i början av året. Med stor tillfredsställelse kunde vi i
november rapportera att den sista patienten behandlats och att den
kliniska fasen kort därefter avslutades. Detta innebär att bolaget
räknar med att kunna hålla den tidplan som tidigare kommunicerats och
leverera topline-resultat under första kvartalet 2020.

Bara för några dagar sedan har det kinesiska patentverket CNIPA
utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent i den
portfölj som Redwood Pharma licensierar från Broda International LLC.
Ett nytt patent kommer, när det beviljas, att ge patentskydd i Kina
för den så kallade IntelliGel-plattformen som bland annat används i
utvecklingen av Redwood Pharmas produkt RP101. Detta betyder att
RP101 bättre skyddas från konkurrens på den stora kinesiska
marknaden, vilket förstärker motivationen att penetrera marknaden.

Vi går nu in i en ny fas med fokus på att utveckla potentialen av
RP101 för våra aktieägare och framtida kommersiella partners. Om
resultaten från den kliniska Fas II-prövningen är positiva, kommer
våra aktieägares investerade kapital och Redwood Pharmas hårda arbete
att övergå till ett utvecklingsprogram avsett för en kommersiell
partner att ta över.

På en växande marknad kommer RP101 vara väl positionerat i jämförelse
med konkurrerande torra ögonterapier tack vare dess unika
verkningsmekanism - att hantera östrogenbrist som sjukdomsorsak. I
motsats till majoriteten av dagens produkter på marknaden, eller
under utveckling, som hanterar inflammationssymptom efter sjukdomens
utfall, är RP101 avsett att stoppa sjukdomen vid dess ursprung. Då
det finns många former av torra ögon behövs olika terapeutiska
metoder. Genom att fokusera på flertalet av de drabbade, kvinnor
efter klimakteriet, med en ny terapi vill vi förbättra livskvaliteten
för en stor patientgrupp.

Redwood Pharma diskuterar nu RP101-programmet och våra strategiska
planer med företag globalt för att utlicensera RP101 givet positiva
studieresultat. Efter uppföljningen av våra framgångsrika möten på
BIO-Europe i Hamburg och JPMorgan Healthcare-konferensen i San
Francisco kommer vi intensifiera våra diskussioner på BIO-Europe i
Paris i mars 2020.

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår
kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet
använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar
frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan
Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos
andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på
formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom
licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas
läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan
hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns
ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär.
Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en
grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av
tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen
kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara
bekvämare och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till
IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra
det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger
per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan
kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under
en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom
att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras
effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske
också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (Dry Eye
Disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är
uppskattad till USD 3,1 miljarder.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna
är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider
av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra
ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon
och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns
inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling -
med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är
främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan
av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas
också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och
produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya
ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter
inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter
inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska
Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska
utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget.

Affärs/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att
erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett
sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid
ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande
av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på
första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning
som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet
upphör.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari -
31 december 2019. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser
Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del
utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari - 31 december 2019 uppgår
till -15 758 (-13 969) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 oktober
- 31 december 2019 uppgår till -3 834 (-3 019) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2019 till 8 162 (10
694) Tkr. Soliditeten uppgick till 84 (76) %. Bolagets eget kapital
uppgick till 12 151 (12 905) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-16 536 (-16 087) Tkr.

I januari 2019 har bolaget genomfört utbyte mot konvertibla skuldebrev
avseende 184 636 aktier.

En kvittningsemission i oktober 2019 innebar att aktiekapitalet ökade
med 85 724 kronor och 428 620 nya aktier registrerades. Dessutom
genomfördes en företrädesemission som registrerades i oktober.
Antalet nya aktier uppgick till 1 585 563 stycken och aktiekapitalet
ökade med 317 112,60 kronor.

Efter emissionerna uppgår antalet aktier till 14 698 693 stycken och
aktiekapitalet uppgår till 2 939 738,60 kronor. Antalet utestående
teckningsoptioner uppgår per 31 december 2019 till 287 958 stycken.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari - 31 december 2019 inte
investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Utdelning

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i september 2019
gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med
bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat
identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det
informationsmemorandum som upprättades i samband med emissionen och
som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida,
www.redwoodpharma.se.

För ytterligare information
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 februari 2020.

Om Redwood Pharma

Författare AktieTorget News