Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Redwood Pharma: Redwood Pharma AB: Delårsrapport januari - september 2019

REDWOOD PHARMA AB (PUBL)
Spotlight Stock Market: REDW
redwoodpharma.se

Perioden 1 januari - 30 september 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11 679 (-10 949) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -0,94 (-1,05) kr.

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 053 (-3 785) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -0,34 (-0,31) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Sista patienten rekryterades i den kliniska Fas II-prövningen med
RP101.

· Redwood Pharma genomförde en företrädesemission som blev tecknad
till 591 procent. Bolaget tog in 11,5 Mkr före emissionskostnader,
där merparten ersatte kreditfaciliteten från Formue Nord.

Väsentliga händelser finns att redogöra för efter rapportperiodens
utgång.

· Sista patienten färdigbehandlad i den kliniska Fas II-prövningen
av RP101.

· Bolaget genomförde en riktad emission på 3 Mkr för kvittning av
brygglån från två privata investerare. Brygglånet från Formue Nord på
1,5 Mkr betalades tillbaka i kontanter.

VD har ordet

Det gläder mig att vi nyligen kunnat meddela att Redwood Pharma närmar
sig slutet av den kliniska Fas II-prövningen av vår
läkemedelskandidat RP101. När den sista patienten nu är
färdigbehandlad kan vi börja sammanställa data, säkerställa dess
integritet och analysera resultaten. På så sätt utvärderas säkerheten
och effekten av RP101. Ledningens målsättning är att publicera
topline-resultat under första kvartalet 2020.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka de patienter och kliniker
som deltog i prövningen. Deras medverkan bidrar till utvecklingen av
nya behandlingar av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter
klimakteriet. Min förhoppning är att vi i förlängningen kan skapa ett
nytt läkemedel som hjälper miljoner drabbade världen över.

I september avslutades en företrädesemission som övertecknades
kraftigt trots att den inte var garanterad. Intresset överträffade
ledningens förväntningar och vi är tacksamma för det förtroende som
gamla och nya aktieägare visade. Vi gjorde också en mindre riktad
emission i syfte att återbetala brygglån. Tillsammans har dessa
åtgärder gjort det möjligt för oss att ersätta den tidigare
kreditfaciliteten. Vi går nu in i 2020 med en stärkt finansiell
ställning.

Jag kan lova att nästa halvår kommer att bli minst lika spännande för
Redwood Pharma och våra aktieägare. Vi kommer lära oss mer om RP101
och dess terapeutiska effekter, men också om IntelliGels potential
för att kontrollera leveransen av medicin till framsidan av ögat.
Förhoppningen är att vi nu ska kunna vidareutveckla RP101 med hjälp
av en kommersiell partner. Det pågår ett intensivt arbete för att
hitta den rätta partnern som kan lansera RP101 på marknaden.

För att säkerställa en ökad värdeutveckling i företaget fortsätter vi
också löpande att utvärdera nya produkter som kan passa i vår
portfölj.

Jag ser fram emot vår nästa uppdatering.

Martin Vidaeus,

VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår
kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet
använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar
frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan
Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos
andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på
formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom
licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas
läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan
hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns
ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär.
Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en
grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av
tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen
kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara
bekvämare och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till
IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra
det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger
per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan
kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under
en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom
att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras
effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske
också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye
disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är
uppskattad till USD 3,1 miljarder.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna
är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider
av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra
ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon
och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns
inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling -
med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är
främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan
av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas
också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och
produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya
ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter
inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter
inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska
Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska
utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget.

Affärs/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att
erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett
sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid
ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande
av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på
första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning
som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet
upphör.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari -
30 september 2019. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser
Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del
utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari - 30 september 2019 uppgår
till -11 679 (-10 949) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 juli -
30 september 2019 uppgår till -4 053 (-3 785) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2019 till 14 140 (11
998) Tkr. Soliditeten uppgick till 78 (73) %. Bolagets eget kapital
uppgick till 16 025 (13 924) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-10 598 (-12 786) Tkr.

I januari 2019 har bolaget genomfört utbyte mot konvertibla skuldebrev
avseende 184 636 aktier. Totalt antal utestående aktier per den 30
september uppgår till 12 684 510 och aktiekapitalet uppgår till 2 536
902 kronor.

I september 2019 har beslut tagits om en kvittningsemission som
innebär att aktiekapitalet ökade med 85 724 kronor och 428 620 nya
aktier registrerades i oktober 2019. Dessutom har en
företrädesemission tecknats och likvida medel har inbetalats i
september. De nya aktierna registrerades också i oktober och antalet
nya aktier uppgick till 1 585 563 stycken. Aktiekapitalet för dessa
aktier uppgår till 317 112,60 kronor. Efter emissionerna uppgår
antalet aktier till 14 698 693 stycken och aktiekapitalet uppgår till
2 939 738,60 kronor.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari - 30 september 2019 inte
investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:10,
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i oktober 2019
upprättades ett memorandum som redogör för de risker och andra
osäkerhetsfaktorer som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga
nya risker har därefter kunnat identifieras. Memorandumet finns att
tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2018-01-01 8 825 327

Kvittningsemission i mars 525 000

Nyemission registrerad i maj 2 337 581

Nyemission registrerad i juli 132 722

Aktieteckning utbyte i juli 176 962

Aktieteckning utbyte i september 201 766

Aktieteckning utbyte i oktober 154 988

Aktieteckning utbyte i november 145 528

Utgående antal 2018-12-31 12 12 499 874

Aktieteckning utbyte i januari 184 636

Utgående antal 2019-09-30 12 684 510

För ytterligare information
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 november 2019.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företaget...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.