Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Redwood Pharma: Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

SPOTLIGHT STOCK MARKET: REDW REDWOODPHARMA.SE

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 432 (-3 296) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -0,30 (-0,26) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Redwood Pharma rapporterade att RP101 visar signifikanta
förbättringar av såväl objektiva som subjektiva effektmått i bolagets
Fas II-prövning hos kvinnor efter klimakteriet med måttliga till
svåra besvär av kroniskt torra ögon.

· Det kinesiska patentverket CNIPA har utfärdat ett förhandsbesked
om beviljande av ett nytt patent i den portfölj som Redwood Pharma
licensierar från Broda International LLC.

· En ny patentansökan avseende användandet av IntelliGel för
behandling av Dry Eye Disease (DED) lämnades in.

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD har ordet

''RP101 visade sig i prövningen öka tårvätskeproduktionen med över 150
procent''

Med stor tillfredsställelse startade vi det nya decenniet med att
publicera framgångsrika resultat av den kliniska Fas II-prövningen av
RP101, vår läkemedelskandidat för behandling av kroniskt torra ögon
hos kvinnor efter klimakteriet. RP101 visade säkerhet och effekt i
både objektiva och subjektiva mätpunkter, vilket ger gott stöd för
vidareutveckling av vår nya och viktiga läkemedelskandidat.

RP101 visade sig i prövningen öka tårvätskeproduktionen med mer än 150
procent och förbättringar påvisades även i de övriga objektiva
parametrarna som mättes samt även i flertalet av de subjektiva
mätparametrarna. Förbättringen var signifikant i ett antal sådana
parametrar, såsom rinnande och tårade ögon samt gruskänsla.
Resultaten bekräftar data från Nascent Pharmaceuticals från två
tidigare Fas II-prövningar och konfirmerar effekten av östrogen
applicerat topikalt (applicering av läkemedlet på ögats främre yta)
för behandling av torra ögon. RP101, som kombinerar en östrogenanalog
med IntelliGel, en exklusiv bärare och hydrogel, är nu redo för
vidareutveckling och eventuell kommersialisering. Intressant nog
visade IntelliGel ensamt också positiva effekter på vissa mätpunkter
och symtom på torra ögon. En tänkbar utveckling av IntelliGel som en
egen produkt skulle därför, vid mildare former av sjukdom, kunna
riktas till en bredare målgrupp.

Redwood Pharma står starkt idag som ett resultat av smart
produktutveckling och användning av kapital. Genom rätt värdeskapande
aktiviteter har vi nått den punkt där den kommersiella potentialen i
RP101 och IntelliGel-plattformen bekräftats.

Redwood Pharma är i stort sett opåverkat av COVID-19 pandemin som nu
har stor global påverkan på många företag och forskningsprojekt. Vi
hade lyckligtvis hunnit slutföra vår prövning och publicerat positiva
topline Fas II-resultat för RP101 innan den nuvarande
COVID-19-pandemin spreds över världen. Med relativt liten exponering
för aktuella makroekonomiska risker kan Redwood Pharmas ledning,
styrelse och rådgivare nu fokusera på fortsatt värdebyggande.

De uppnådda resultaten av det arbete som gjorts på Redwood Pharma är
en konsekvens av ett välfungerande och dedikerat lagarbete. Jag vill
därför rikta ett särskilt tack till företagets ledning, våra
vetenskapliga och medicinska rådgivare samt våra strategiska
partners, som alla har gjort ett utmärkt jobb.

Martin Vidaeus,

VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår
kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet
använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar
frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan
Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos
andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på tidig
klinisk utveckling.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan
hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns
ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär.
Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en
grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av
tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen
kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara
bekvämare och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till
IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra
det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger
per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan
kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under
en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom
att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras
effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske
också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye
disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är
uppskattad till USD 3,1 miljarder.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna
är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider
av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra
ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon
och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns
inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling -
med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är
främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan
av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas
också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och
produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya
ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter
inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter
inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska
Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter bolaget ska hitta en
kommersiell partner för att maximera värdet av RP101.

Affärs/Intäktsmodell

Genom affärsavtal med större läkemedelsbolag kan bolaget komma att
erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett
sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid
ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande
av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på
första marknad. Redwood Pharma är dock inte främmande för andra
avtalsformer för att maximera värdet i bolaget.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari -
31 mars 2020. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser
Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del
utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari - 31 mars 2020 uppgår till -4
432 (-3 296) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till 3 982 (6 505)
Tkr. Soliditeten uppgick till 76 (83) %. Bolagets eget kapital
uppgick till 7 719 (10 608) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-4 180 (-4 190) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari - 31 mars 2020 inte investerat i
immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Risker och osäkerhetsfaktorerI samband med företrädesemissionen som
avslutades i september 2019 gjordes en noggrann redogörelse för de
risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker
har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns
redovisade i det informationsmemorandum som upprättades i samband med
emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida,
www.redwoodpharma.se.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com
Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 maj 2020.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market
(Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/redwood-pharma-ab--publ--del...
https://mb.cision.com/Public/14293/3108223/ad06bbef66b028d2.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.