Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Respiratorius: Kommuniké från årsstämma den 19 maj 2020 i Respiratorius AB (publ)

Idag, den 19 maj 2020, hölls årsstämma i Respiratorius AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för
räkenskapsåret 2019 samt att tillgängliga medel balanseras i ny
räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Christer Fåhraeus, Kristina Drott, Sarah Fredriksson, Ingemar
Kihlström, Olov Sterner och Anna Törner som styrelseledamöter.
Christer Fåhraeus omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska
utgå med 130 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 80
000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att
arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Det noteras att årsstämman 2019 valde Crowe Osborne AB till revisor
för tiden intill årsstämman som hålls under 2022.

Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta
en instruktion för valberedningen inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per den siste september. Arvode till ledamöterna
i valberedningen ska inte utgå.

Beslut om företrädesemission av units

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra
en företrädesemission av högst 15 717 197 units bestående av aktier
och teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen
tillförs bolaget initialt cirka 25,1 miljoner kronor före
emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner som emitteras i företrädesemissionen kan bolaget
tillföras ytterligare cirka 18,9-25,1 miljoner kronor före
emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 29 maj 2020 är
registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig
aktie, en uniträtt. Tio uniträtter berättigar till teckning av en
unit bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption.
Totalt omfattar företrädesemissionen högst 31 434 394 aktier och
högst 15 717 197 teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 1,60
kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,80
kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper under perioden 2 juni - 16
juni 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i
bolaget under perioden 21 juni - 5 juli 2021 till en teckningskurs
motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien
under perioden 7 juni - 18 juni 2021, dock lägst 1,20 kronor och
högst 1,60 kronor per aktie.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i
företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 571
719,70 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka
med ytterligare högst 785 859,85 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att
möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital,
kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller
minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda
fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under
tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av
sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med
kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Lund den 19 maj 2020

Respiratorius AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/respiratorius/r/kommunike-fran-arsstamma-den-...
https://mb.cision.com/Main/10477/3116232/1250691.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.