Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Respiratorius: Respiratorius offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Lund, 1 juni 2020 - Respiratorius AB (publ) meddelar idag att
informationsmemorandumet med anledning av Respiratorius AB:s (publ)
("Respiratorius" eller "Bolaget") tidigare meddelade
företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") har godkänts av
Spotlight Stock Market. Informationsmemorandum, anmälningssedel och
annan relevant information finns tillgängligt på Bolagets kontor och
på Bolagets hemsida www.respiratorius.com. Informationsmemorandumet
och annan relevant information kommer även att finnas tillgängligt på
Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se, på
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se
samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Företrädesemissionen i sammandrag

Årsstämman i Respiratorius beslutade den 19 maj 2020 i enlighet med
styrelsens förslag om att genomföra Företrädesemissionen med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare att teckna units
(bestående av nya aktier och teckningsoptioner) i förhållande till
det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 29 maj 2020.
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,60 SEK per unit,
motsvarande en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. I Företrädesemissionen
berättigar en (1) befintlig aktie i Bolaget till en (1) uniträtt. Tio
(10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av
två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie
2020/2021. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget
initialt cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade i
Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 18,9-25,1
MSEK före emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen i korthet (alla datum hänför sig till
2020)

2 juni - 12 juni - Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market

2 juni - 16 juni - Teckningsperiod

2 juni - Handel i BTU startar, pågår till Företrädesemissionen är
registrerad hos Bolagsverket

Omkring 24 juni - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Respiratorius i samband med
Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är
emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott VD Respiratorius Christer Fåhraeus Ordf.
AB +46 705-60 90 00
+46 709-2241 40 christer.fahraeus@respiratorius.com
johan.drott@respiratorius.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm
Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post:
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020.

Om Respiratorius

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och
avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess
ägare.

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala
nätverket M&A Worldwide som består av 46 M&A-rådgivare och
investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett
värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är
medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer
information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius.
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för
att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna
units i Respiratorius kommer endast att ske genom det
informationsmemorandum som Respiratorius nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra
värdepapper i Respiratorius har registrerats, och inga aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras,
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/respiratorius/r/respiratorius-offentliggor-in...
https://mb.cision.com/Main/10477/3124569/1256640.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.