Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Resurs Holding: Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 17 juni 2020 klockan 08.30 på Dunkers Kulturhus,
Kungsgatan 11, Helsingborg. Inregistreringen börjar kl 08.00.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken
torsdagen den 11 juni 2020,

· dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 11 juni
2020. Anmälan görs på bolagets hemsida www.resursholding.se, på
telefon 08-402 91 71 eller med post till Resurs Holding AB,
"Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna
omregistrering ska vara genomförd torsdagen den 11 juni 2020 måste
aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna
dag.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före
årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.resursholding.se.

Aktieägare kan också rösta genom poströstning enligt nedan. Observera
att anmälan och rösträttsregistrering enligt ovan måste ske även för
aktieägare som väljer att poströsta.

SÄRSKILD INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Med anledning av utbrottet av Coronaviruset kommer årsstämman hållas i
enklaste möjliga form med begränsad närvaro av styrelse, ledning etc.
Varken mat eller dryck kommer att erbjudas och VD och finanschef
kommer inte att hålla sina sedvanliga anföranden. VD kommer att hålla
ett förinspelat anförande som läggs upp på Resurs Holdings hemsida
www.resursholding.se efter stämman. Resurs uppmanar aktieägarna att
använda möjligheten att poströsta i syfte att minimera antalet
deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till
att minska smittspridningen (se information om poströstning nedan).

Information om eventuellt ytterligare åtgärder som Resurs vidtar för
att med anledning av Coronaviruset kunna hålla stämman i enklast
möjliga form kommer att finnas på bolagets hemsida.

POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom s.k. poströstning
enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. En
aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska vara
upptagen i bolagsstämmoaktieboken, ha anmält sitt deltagande enligt
ovan och använda det av Resurs framtagna särskilda formuläret för
poströstning.

Aktieägare som ej är juridiska personer och som ej röstar genom ombud,
kan poströsta digitalt fram till kl 17.00 den 15 juni 2020 med
BankID, se ytterligare information på www.resursholding.se.
Aktieägare som är juridiska personer, röstar genom ombud eller inte
önskar poströsta digitalt kan istället fylla i och skicka in det
formulär som finns på www.resursholding.se. Ifyllt och undertecknat
formulär samt eventuella bilagda behörighetshandlingar ska i sådana
fall skickas till Resurs Holding, "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden
AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet "Poströstning årsstämma
2020") och ska vara Bolaget tillhanda senast den 15 juni 2020 kl
17.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren poströstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter:
a. Martin Bengtsson (omval, valberedningens förslag)
b. Fredrik Carlsson (omval, valberedningens förslag)
c. Lars Nordstrand (omval, valberedningens förslag)
d. Marita Odélius Engström (omval, valberedningens förslag)
e. Mikael Wintzell (omval, valberedningens förslag)
f. Johanna Berlinde (omval, valberedningens förslag)
g. Kristina Patek (nyval, valberedningens förslag)
h. Susanne Ehnbåge (nyval, valberedningens förslag)

14. Val av styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Fastställande av valberedningsinstruktion.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

18. Beslut om styrelsens förslag avseende erbjudande om återköp av
teckningsoptioner av serie 2016/2020 (LTI 2016).

19. Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av
teckningsoptioner av serie 2020/2023 (LTI 2020) samt överlåtelse av
sådana teckningsoptioner.

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier.

21. Beslut om ändring av bolagsordningen.
22. Årsstämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt väljs till
ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
och styrelseordförande (punkterna 11, 13 och 14)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars
Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell och Johanna
Berlinde samt nyval av Kristina Patek och Susanne Ehnbåge.

Valberedningen föreslår omval av Martin Bengtsson till
styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt
12)

Valberedningen föreslår att arvode för ordinarie styrelsearbete för
tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå
enligt följande:

· 1 320 000 kronor till styrelsens ordförande,
· 440 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för arbete inom
styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska
vara oförändrat och utgå enligt följande:

· 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av
övriga ledamöter i Audit Committee,

· 300 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor till envar av
övriga ledamöter i Corporate Governance Committee,

· Inget arvode för arbete i Remuneration Committee ska utgå.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis
ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår, i enlighet med Audit Committees
rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB
omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Ernst
& Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn
Jesper Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor om Ernst & Young
AB omväljs till revisor.

Fastställande av valberedningsinstruktion (punkt 16)
Valberedningen föreslår en något reviderad valberedningsinstruktion,
främst för att åstadkomma något mer flexibla skrivningar rörande den
aktieägarinformation som ska ligga till grund för valberedningens
sammansättning samt rörande vad som ska gälla vid ägarförändringar
under valberedningens arbete. Valberedningens förslag till reviderad
valberedningsinstruktion är följande.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt av ledamöter
utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista
bankdagen i augusti varje år, baserat på aktieägaruppgifter från
Euroclear Sweden AB och övrig tillförlitlig ägarinformation som
tillhandahållits bolaget. Med aktieägare avses också grupper av
aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet samt andra
kända aktieägargrupperingar. Om någon av de fyra största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska sådan
aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas tillfälle att
utse ledamot.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Till ordförande för valberedningen ska utses den ledamot
som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen
väsentligt minskat sitt aktieinnehav så ska valberedningen, med
beaktande av bl.a. hur lång tid som återstår till årsstämman och hur
långt valberedningen har kommit i sitt arbete, bedöma om ledamot som
utsetts av sådan aktieägare bör ställa sin plats till förfogande och
aktieägare som storleksmässigt står näst i tur ges rätt att utse
ledamot av valberedningen. Om så inte sker och det återstår mer än
två månader till årsstämman, ska den tillkommande aktieägaren ha rätt
att på begäran utse en representant som ska adjungeras till
valberedningen.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört och valberedningen finner det lämpligt att ersättare utses,
ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denne inte
längre har ett aktieinnehav som ger rätt att utse en ledamot av
valberedningen, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till
ledamöterna i valberedningen. Ändringar i valberedningens
sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Eventuella nödvändiga
omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget.
Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande
valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse,
styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan
ordföranden och övriga ledamöter...

Författare Cision News